Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 23.04.2014

Autor: Marek Gola

Praca w gospodarstwie a staż pracy

Pracownik przejął 2 lipca 1980 r. gospodarstwo rolne (o powierzchni 5 ha) od swojej matki. Czy okres pracy w tym gospodarstwie w okresie od 30 marca 1975 r. do 31 grudnia 1978 r. można zaliczyć do jego stażu pracy?

 

 

W Pana sprawie ważna jest treść art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, zgodnie z którym:

 

„1. Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w myśl danego przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej w szczególnych warunkach”.

 

Wyraźnie podkreślić należy stanowisko wyrażone przez Annę Jaworską, zgodnie z którym: „do pracowniczego stażu pracy należy wliczać okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców, poprzedzające objęcie gospodarstwa rolnego teściów i rozpoczęcie jego prowadzenia, jeżeli przypadają one w czasie przed zatrudnieniem pracownika w ramach stosunku pracy (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy)”1.

 

W podobnym tonie wypowiada się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 września 1999 r. (sygn. akt I PKN 250/99), zgodnie z którym „przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310) nie wymaga, by objęcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego następowało bezpośrednio po zaprzestaniu w nim pracy. Przepis ten ma zastosowanie także w przypadku zbycia gospodarstwa i niezależnie od czasu, przez jaki było ono prowadzone”.

 

„Przez prowadzenie gospodarstwa rolnego należy również rozumieć samodzielną lub przy pomocy innych ludzi (osób bliskich, pracowników najemnych) faktyczną pracę w gospodarstwie rolnym wykonywaną na własny rachunek w charakterze właściciela bądź posiadacza w rozumieniu art. 336 Kodeksu cywilnego. Przy czym faktyczna praca to nie tylko praca fizyczna w polu, ale także organizowanie pracy, zarządzanie gospodarstwem, decydowanie o rodzaju produkcji. Prowadzenie gospodarstwa rolnego nie wymaga powiązania z jego własnością. Można prowadzić gospodarstwo rolne, będąc właścicielem, posiadaczem samoistnym lub posiadaczem zależnym (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2001 r., II SA 613/00, niepubl.)”2.

 

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie okres pracy w gospodarstwie rolnym od 30 marca 1975 r. do 31 grudnia 1978 r. winien być zaliczony na mocy art. 1 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy.

 

 

 

1. A. Jaworska Anna, wyjaśnienia, PiZS.2011.7.44, Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, LexPolonica 2001-2006.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl