.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo administracyjne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1928 | Wyświetlono: 1-20

Procedura wymeldowania po wielu latach od wyjazdu osoby

Osoba wyjechała z Polski do USA 40 lat temu. Od tego momentu nie przebywała pod danym adresem ani jednego dnia. Złożyłem wniosek w gminie o wymeldowanie tej osoby. Czy gmina musiała uruchamiać procedurę administracyjną wymeldowania, tj. pełnomocnik ww. osoby itd.? 

Rozpoczęcie użytkowania budynku w trakcie zmiany sposobu użytkowania, jakie konsekwencje?

Jestem w trakcie zmiany sposobu użytkowania domu jednorodzinnego na szkołę. Jednak z konieczności musieliśmy przez pewien czas prowadzić w budynku zajęcia. Czy to przekreśla szanse na uzyskanie zmiany sposobu użytkowania (art. 71 ust. 7 Pr. bud.)? Aktualnie posiadam następujące...

Ciąża i kolejne umowy na czas określony w szkole

W nowelizacji Karty Nauczyciela jest zapis, że trzecia umowa na czas określony powinna zostać zawarta na czas nieokreślony. Jest jednak warunek, że musi być zachowana ciągłość pracy z przerwą nie dłuższą niż trzy miesiące. Czy nie jest to przejaw dyskryminacji ze względu na...

Odmowa wydania warunków zabudowy z powodu braku dostępu do gminnych kanalizacji i wodociągu

Chciałbym się odwołać od odmowy wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla domu jednorodzinnego. Działka, na której chcę się wybudować, nie ma dostępu do gminnych kanalizacji i wodociągu. Na szambo uzyskałem zezwolenie, ale problem wynikł z wodociągiem. Otóż pewien...

Czy niedopełnienie obowiązku meldunkowego jest karalne?

Potrzebuje porady w kwestii zameldowania, miejsca zamieszkania i niedopełnienia obowiązku meldunkowego. Obawiam się, że mogłem narazić się na odpowiedzialność karną, grzywnę itp. Zameldowany jestem od wielu lat w rodzinnym miasteczku, ale mieszkam w Warszawie. Jakiś czas temu...

Odwołanie od odmownej decyzji o warunkach zabudowy do SKO

W imieniu teściowej złożyłem wniosek o warunki zabudowy na dom jednorodzinny na działce z klasę ziemi IV oraz III. Urzędnik poinformował, że WZ na zabudowę jednorodzinną raczej nie dostaniemy, argumentował to tym, że obok znajdują się zabudowania gospodarstw rolnych i poradził...

Bezskuteczne odwołanie od opłaty adiacenckiej a naliczenie odsetek

Gmina ustaliła opłatę adiacencką. Odwołałem się do SKO, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję (maja), jednocześnie stwierdzając, że ta decyzja jest ostateczna i można odwołać się do WSA. Początkiem września na rozprawie zdalnej sąd oddalił moją skargę. Końcem...

Skreślenie z listy studentów - odwołanie i ponowne rozpatrzenie sprawy

W ubiegłym tygodniu syn dostał decyzję o skreśleniu z listy studentów. Był w szoku, bo według ocen, które miał wpisane w systemie, wszystko było zaliczone. Szybko wydrukował odwołanie od decyzji i zaniósł razem ze rzutem ekranu ocen do dziekanatu. Niestety, nie doczytał decyzji,...

Nieprzyznanie dofinansowania na budowę zbiornika małej retencji

Od dłuższego czasu trwa wymiana korespondencji między mną a urzędem miasta w sprawie nieprzyznania dofinansowania ze środków województwa na budowę zbiornika małej retencji. Uchwała, na którą powołuje się urząd, nie stwierdza jednoznacznie zakazu rozpoczęcia prac w danym roku...

Zmiana nazwiska obojga małżonków

Razem z mężem chciałabym zmienić nazwisko na nazwisko jego ojczyma, z którym teściowa żyła ponad 30 lat i który go wychował. Mieliśmy to zrobić po ich ślubie, który z kolei zaplanowany był po zakończeniu budowy domu. Niestety nie zdążyliśmy tego zrobić, gdyż w tym roku...

Zezłomowałem samochód kilka lat temu i go nie wyrejestrowałem, co zrobić?

Przed 4 laty sprzedałem samochód firmie zajmującej się złomowaniem samochodów, zapłacili mi 200 zł. Podpisaliśmy umowę kupna-sprzedaży. Zapomniałem całkiem o sprawie, a wczoraj na oficjalnej stronie, po zalogowaniu, ku mojemu zdumieniu zobaczyłem, że nadal ten samochód jest na...

Budynek gospodarczy do 35 m2 na działce rolnej

Dostałam w darowiźnie działkę rolną klasy IVb. Nigdy nie było na niej żadnej zabudowy. Wiem, że mogę ją ogrodzić ogrodzeniem do 2,2 m bez zgłoszeń czy zezwoleń. Chciałabym jednak wiedzieć, czy mogę zgłosić i postawić na niej niewielki budynek gospodarczy...

Odmowa meldunku w budynku w którym prowadzi się działalność gospodarczą

Jako spółka cywilna (rodzice i syn) posiadamy własny budynek, w którym prowadzimy działalność gospodarczą od kilkudziesięciu lat. Kilka lat temu zdecydowaliśmy się (rodzice) zamieszkać na terenie zakładu, ze względów uciążliwy dojazd i ochronę przed kradzieżami. Nie...

Prywatny odcinek kanalizacji z przepompownią - jak rozliczać koszty energii?

Jestem właścicielem nowo wybudowanego domu. Dom podłączony jest do kanalizacji, której właścicielem jest osoba, od której kupiłam działkę. Do działania kanalizacji niezbędne jest zainstalowanie pompy ścieków. Właściciel kanalizacji jest gotowy ją zainstalować, dzieląc koszt...

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe - jak zostać zwolniony z obowiązku ćwiczeń?

Proszę o pomoc w sprawie powołania na ćwiczenia wojskowe. Jestem studentem, który z wojskiem nie miał do czynienia w żaden sposób prócz kwalifikacji nadającej kategorię „A” w 2016 roku. Nie zostałem w żaden sposób przeszkolony. Otrzymałem wezwanie na ćwiczenia...

Ustanowienie księgi wieczystej dla części nieruchomości

Proszę o informację, czy jest możliwe ustanowienie nowej księgi wieczystej dla 1/4 części nieruchomości wraz z gruntem? W nieruchomość wchodzi pomieszczenie mieszkalne z osobnym wejściem od ulicy i osobnym ogródkiem przydomowym. Ta część domu nie ma żadnych połączeń...

Konsekwencje odmowy dostępu do słupa na działce

Od pewnego czasu firma, która instaluje światłowody, nęka mnie w sprawie dostępu do słupa, który znajduje się na mojej działce. Chodzi o to, że wcześniej dałem pozwolenie innej, konkurencyjnej firmie na podwieszenie kabla, czego teraz żałuję. Podwieszono go bowiem w sposób,...

Likwidacja żywopłotu a obowiązek postawienia ogrodzenia

Moja posesja położona jest w sąsiedztwie terenu kościoła. Obie posesje dzieli gminny rów. Mam pytanie odnośnie ogrodzenia terenu kościoła, jeśli w sąsiedztwie jest prywatna posesja. Teren od lat ok. 30 był odgrodzony, za porozumieniem sąsiedzkim, żywopłotem, który właśnie...

Odbiór korespondencji przez przewodniczącego stowarzyszenia

Chciałam odebrać pismo z jednostki podległej urzędowi miasta zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pismo wcześniej zostało wysłane pocztą, ale nie zostało odebrane. Jestem przewodniczącym stowarzyszenia, do którego było skierowane pismo. Urzędnicy nie chcieli mi go jednak...

Odpowiedzialność za wypadek na rowerze elektrycznym ze zwiększoną mocą

Jak z punktu widzenia prawa wyglądałaby sytuacja w momencie wypadku na rowerze elektrycznym, ale przekraczającego dopuszczalną moc 250W (co zgodnie z prawem czyni taki rower bardziej motorowerem i nie zezwala teoretycznie na jazdę po drogach publicznych). Rower ze zwiększoną mocą...

»Artykuły

Ilość: 54 | Wyświetlono: 1-20

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu ogródka piwnego przylegającego do lokalu nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dodatkowych formalności należy natomiast dopełnić, jeżeli ogródek piwny ma być zorganizowany okazjonalnie, poza stałym...

Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy

Zrzeczenie się przez osobę uprawnioną jest jednym ze sposobów, w jaki wygasnąć może licencja na krajowy transport drogowy. W celu zrzeczenia się licencji należy złożyć do organu, który ją wydał, odpowiednie zawiadomienie oraz zwrócić licencję i jej wypisy.

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

Obowiązki, jakie przedsiębiorca musi wypełniać względem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ściśle związane są z prowadzonym wobec niego postępowaniem administracyjnym lub kontrolnym. Przedsiębiorcy mają również obowiązek zgłaszania do UOKiK zamiaru koncentracji.

Licencja na transport drogowy

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia lub licencji. Przedsiębiorca, który chce je uzyskać, musi spełnić szereg wymogów ustawowych, w szczególności o charakterze finansowym.

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a co za tym idzie – obowiązkowi posiadania numeru REGON podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne...

Działalność edukacyjna

Podejmowanie działalności edukacyjnej może następować na różnych zasadach w zależności od tego, czy taka działalność ma być prowadzona w formie szkoły lub placówki w ramach systemu oświaty, czy też poza tym systemem.

Informacja publiczna a spółki komunalne

Spółka komunalna, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej zarówno na wniosek, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka może być jednak ograniczona ze względu na tajemnicę...

Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

Działalność rolnicza, pomimo tego że należy uznać ją za działalność gospodarczą, nie podlega obowiązki wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z obowiązku tego zwolnione są również działalność agroturystyczna prowadzona przez rolników oraz działalność polegająca...

List polecony za potwierdzeniem odbioru – zwrot

Zwrot listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru nie zawsze będzie oznaczał, że nie nastąpił skutek doręczenia pisma. Procedury karna, cywilna i administracyjna regulują możliwość dokonania w takich sytuacjach doręczenia zastępczego. Na straconej pozycji nie stoją...

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest w przypadku planowania inwestycji budowlanej na terenie, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o określenie warunków zabudowy należy co do zasady złożyć we właściwym urzędzie gminy...

Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wiąże się z obowiązkiem uzyskania w odniesieniu do lokalu, w którym będzie się ono mieścić, pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie to w szczególności środek odwoławczy służący do wzruszania postanowień wydawanych przez organy administracyjne, czyli orzeczeń nierozstrzygających sprawy administracyjnej co do istoty. Instytucja zażalenia znajduje zastosowanie również w postępowaniu...

Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole przedsiębiorców głównie w zakresie produkcji towarów, a także sprzedaży i świadczenia usług. Postępowania kontrolne prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że co do zasady przedsiębiorca...

Zakazane praktyki ograniczające konkurencję

Zawieranie porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywanie przez przedsiębiorców pozycji dominującej, to praktyki uznawane przez prawo antymonopolowe za zakazane. Przykładem takiej praktyki jest zmowa cenowa.

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego może skutkować przymusowym jego wycofaniem z rynku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Poprzedzone jest to kontrolą przeprowadzaną przez organy wyspecjalizowane, w szczególności przez Inspekcje Handlową.

Zawiadomienie o kontroli

Organy kontroli, które mają zamiar przeprowadzić kontrolę działalności gospodarczej, mają obowiązek zawiadomić o tym przedsiębiorcę. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków.

Zasady dostępu do informacji publicznej

Informacja publiczna, czyli każda informacja o sprawach publicznych, podlega udostępnieniu każdej zainteresowanej osobie. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta ma interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej. Różne mogą być jednak formy udostępniania...

Pieniądze z urzędu pracy na firmę a spółka cywilna

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane przez starostę powiatowego, co do zasady mogą być przeznaczone także na prowadzenie tej działalności w ramach spółki cywilnej . Taką możliwość mogą jednakże wyłączać regulaminy przyznawania...

Szacowanie wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości wywłaszczonej na cele budowy drogi – pozycja rzeczoznawcy majątkowego w zakresie interpretacji przepisów

Inspiracją do napisania niniejszego artykułu są – toczone od lat – spory w środowisku rzeczoznawców majątkowych w zakresie metodologii i interpretacji podstaw prawnych ustalania wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości wywłaszczonej na...

Udzielenie informacji publicznej

Każdemu obywatelowi, a nawet cudzoziemcom, przysługuje prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych, związanych z działalnością władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Udzielanie informacji publicznej może następować w drodze...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl