.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo administracyjne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 920 | Wyświetlono: 1-20

Opublikowane: 22.02.2024

Minimalna szerokość drogi wewnętrznej

W niniejszym artykule omawiamy kwestie prawne związane z szerokością dróg dojazdowych, które zapewniają dostęp do nieruchomości i gruntów rolnych. Przeanalizujemy również przepisy dotyczące dróg publicznych i niepublicznych, aby zapewnić kompleksowe spojrzenie na...

Opublikowane: 21.02.2024

Uszkodzony towar podczas transportu - kto odpowiada za szkodę?

Jesteśmy firmą spedycyjną, która zleciła przewoźnikowi transport towaru. Podczas transportu kierowca uszkodził ze swej winy towar, do czego się przyznał. Uszkodzenie miało miejsce kilka kilometrów od miejsca załadunku, więc wrócił, spisano protokół i zebrano wszystkie dane...

Opublikowane: 20.02.2024

Jak zmusić gminę do naprawy drogi?

Artykuł ten ma na celu przybliżenie metod działania i prawnych środków nacisku, które mieszkańcy mogą zastosować, aby skłonić samorząd, tu gminę, do naprawy drogi, opierając się na obowiązujących przepisach i procedurach administracyjnych. Kanwą naszych rozważań...

Opublikowane: 10.02.2024

Czy gmina musi zapewnić dojazd do działki budowlanej?

Kwestia dostępu do własnej działki przez drogę gminną często wiąże się z prawnymi i administracyjnymi wyzwaniami. W artykule zajmiemy się problemem, gdy jedyna legalna droga dojazdowa do działki, zarządzana przez gminę, jest nieprzejezdna. Poruszymy kwestię prawnych...

Opublikowane: 08.02.2024

Wynajem świetlicy wiejskiej i pobieranie opłat

W niniejszym artykule zajmiemy się analizą zasad wynajmu świetlic wiejskich i pobierania za to opłat z perspektywy obowiązującego prawa oraz regulacji lokalnych. Poruymy kwestie związane z ustalaniem opłat, zarządzaniem środkami z wynajmu i odpowiedzialnością prawną za...

Opublikowane: 06.02.2024

Wycinka drzew na działce rolnej w celu przywrócenia do użytkowania rolniczego

Wycinka drzew na gruntach rolnych jest regulowana przepisami ustawy o ochronie przyrody, warto zapoznać się z wymogami stawianymi takiej wycince, aby nie narazić się na zarzut nielegalnego usunięcia drzew. Z drugiej strony są to często zabiegi niezbędne, aby użytkować...

Opublikowane: 05.02.2024

Samowolne utwardzenie drogi gminnej - kto ponosi odpowiedzialność?

Moja działka jest położna przy drodze gminnej, która dotychczas była zwykłą łąką, na której jedynie były ślady od ciągnika. Łączy się ona z asfaltową drogą powiatową. W związku w z budową domu i wydaną pozytywną decyzję na budowę domu zapytałem gminę na piśmie, czy...

Opublikowane: 05.02.2024

Przepisy o szerokości miejsc parkingowych

Kupiłam mieszkanie w październiku ponad rok temu, nowe od dewelopera, wraz z miejscem w garażu podziemnym na zasadzie służebności przejazdu. Miejsce postojowe ma szerokość 2,40 m i deweloper mnie poinformował, że jak zaczynał budować blok, to ustawa mówiła o szerokości 2,40 m....

Opublikowane: 01.02.2024

Niezgodność ewidencji gruntów ze stanem faktycznym

Sprzedaż nieruchomości to proces wymagający dokładnego przygotowania i uwzględnienia wielu aspektów prawnych. Jednym z często napotykanych problemów jest niezgodność danych w księdze wieczystej i ewidencji gruntów. Ta kwestia może wywołać znaczne komplikacje,...

Opublikowane: 21.01.2024

Rozbudowa sieci wodociągowej na własny koszt

W artykule omawiamy kwestię rozbudowy infrastruktury wodociągowej przez prywatnego inwestora, który chce podłączyć do sieci swój nowo wybudowany dom. Poruszamy zagadnienia związane z własnością sieci wodociągowej wybudowanej na terenie prywatnym oraz ewentualną...

Opublikowane: 19.01.2024

Przesunięcie granicy działki przez sąsiada, co zrobić?

Kiedy granica między sąsiadującymi działkami staje się przedmiotem sporu, właściciele mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. Artykuł ten omawia przypadek przesunięcia granicy działki przez sąsiada, co jest nie tylko problemem prawnym, ale może też wpłynąć na...

Opublikowane: 15.01.2024

Czy uczelnia może odebrać tytuł magistra?

Dzisiejszy artykuł porusza ważną, ale drażliwą kwestię w kontekście edukacji wyższej – konsekwencje akademickiej nieuczciwości. Rozważania nad tym, czy uczelnia może odebrać tytuł magistra w przypadku udowodnienia plagiatu, otwierają dyskusję na temat etyki i...

Opublikowane: 14.01.2024

Miejsce stałego pobytu a miejsce zameldowania

Artykuł porusza kwestię różnicy pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem zameldowania. Przez pryzmat doświadczeń pani Barbary, która mieszka i pracuje za granicą, artykuł wyjaśnia, jak obie kwestie są interpretowane i różnią się w świetle polskiego prawa. Z jednej...

Opublikowane: 08.01.2024

Zmiana nazwiska na inne niż panieńskie

Bardzo zależy mi na zmianie nazwiska, ale nie na panieńskie, tylko na inne. Panieńskie źle mi się kojarzy. Nie wiem, jak uzasadnić wniosek o zmianę nazwiska na zupełnie inne. Proszę o poradę.

Opublikowane: 05.01.2024

Jak sprostować akt stanu cywilnego?

Jestem cudzoziemką. Mój syn urodził się w Polsce. Podczas nadawania mu imienia i nazwiska w urzędzie stanu cywilnego zastosowano transliterację, która wpłynęła na zapis jego imienia i nazwiska, a także imienia i nazwiska ojca oraz matki. Teraz zapisy w akcie cywilnym są niezgodne z...

Opublikowane: 18.12.2023

Zmiana imienia i nazwiska a zdobyte wykształcenie i uprawnienia

Mam pytanie dotyczące osoby, której po wyjeździe do RFN w latach 80. zmieniono imię i pisownię nazwiska. Czy zmiana aktu urodzenia (proces cywilny) skutkuje utratą świadczeń emerytalnych zdobytych w czasie przed wyjazdem z Polski i zdobytego wykształcenia (świadectwa szkolne i...

Opublikowane: 07.12.2023

Co zrobić gdy plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na podział działki?

Moja mama chce przepisać działkę budowlaną na mnie i mojego brata. Niestety z informacji uzyskanych od gminy wynika, że plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na podział działki. Chcemy postawić na niej dwa domy, ale w ten sposób, aby były to odrębne własności. Co można...

Opublikowane: 26.11.2023

Przekazanie drogi dojazdowej do działek budowlanych gminie

W obliczu rosnących potrzeb społeczności lokalnych, zagadnienie przekazywania prywatnych dróg dojazdowych gminie nabiera szczególnej wagi. Decyzja o takim kroku często wynika z chęci poprawy infrastruktury oraz dostępności terenów budowlanych. Proces ten, regulowany przez...

Opublikowane: 20.11.2023

Budowa sali bankietowej

Szukam działki pod budowę sali bankietowej. Czy na zwykłej działce budowlanej jest szansa wybudować taki obiekt? Jakie trzeba spełniać warunki? 

Opublikowane: 07.11.2023

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela na 45 rocznicę pracy

Osiągnięcie 45 lat pracy w zawodzie nauczyciela to imponujący wyczyn, który budzi szacunek i może rodzić pytania o zasłużone gratyfikacje. W niniejszym artykule zajmiemy się analizą obowiązujących przepisów Karty Nauczyciela w kontekście nagród jubileuszowych, aby...

»Artykuły

Ilość: 16 | Wyświetlono: wszystkie

Brak ważnego przeglądu? Oto możliwe konsekwencje

Zdarza się, że potrafimy zapomnieć o swoich podstawowych obowiązkach. Jednak nie w każdym wypadku musimy przez to borykać się z poważnymi konsekwencjami. Dlaczego nie warto zapominać o przeglądzie technicznym samochodu? Sprawdźmy, jakie czekają nas wtedy niemiłe następstwa.

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu ogródka piwnego przylegającego do lokalu nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dodatkowych formalności należy natomiast dopełnić, jeżeli ogródek piwny ma być zorganizowany okazjonalnie, poza stałym...

Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy

Zrzeczenie się przez osobę uprawnioną jest jednym ze sposobów, w jaki wygasnąć może licencja na krajowy transport drogowy. W celu zrzeczenia się licencji należy złożyć do organu, który ją wydał, odpowiednie zawiadomienie oraz zwrócić licencję i jej wypisy.

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a co za tym idzie – obowiązkowi posiadania numeru REGON podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne...

Działalność edukacyjna

Podejmowanie działalności edukacyjnej może następować na różnych zasadach w zależności od tego, czy taka działalność ma być prowadzona w formie szkoły lub placówki w ramach systemu oświaty, czy też poza tym systemem.

Informacja publiczna a spółki komunalne

Spółka komunalna, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej zarówno na wniosek, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka może być jednak ograniczona ze względu na tajemnicę...

Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

Działalność rolnicza, pomimo tego że należy uznać ją za działalność gospodarczą, nie podlega obowiązki wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z obowiązku tego zwolnione są również działalność agroturystyczna prowadzona przez rolników oraz działalność polegająca...

List polecony za potwierdzeniem odbioru – zwrot

Zwrot listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru nie zawsze będzie oznaczał, że nie nastąpił skutek doręczenia pisma. Procedury karna, cywilna i administracyjna regulują możliwość dokonania w takich sytuacjach doręczenia zastępczego. Na straconej pozycji nie stoją...

Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wiąże się z obowiązkiem uzyskania w odniesieniu do lokalu, w którym będzie się ono mieścić, pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole przedsiębiorców głównie w zakresie produkcji towarów, a także sprzedaży i świadczenia usług. Postępowania kontrolne prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że co do zasady przedsiębiorca...

Pieniądze z urzędu pracy na firmę a spółka cywilna

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane przez starostę powiatowego, co do zasady mogą być przeznaczone także na prowadzenie tej działalności w ramach spółki cywilnej . Taką możliwość mogą jednakże wyłączać regulaminy przyznawania...

Dotacje unijne na agroturystykę

Środki unijne na prowadzenie działalności agroturystycznej mogą uzyskać zarówno rolnicy ubezpieczeni w KRUS, jak i osoby rolnikami niebędące. Różne dla tych dwóch grup będą warunki, na jakich dotacje z Unii Europejskiej można otrzymać.

Odwołanie do SKO od decyzji organów samorządowych

Organami wyższego stopnia w stosunku do postępowań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są, z pewnymi wyjątkami, samorządowe kolegia odwoławcze . Do SKO możemy kierować w szczególności odwołania od decyzji wydawanych przez samorządy.

Obowiązek rejestracji broni

Każda broń podlega rejestracji bez względu na to, czy posiada się na nią pozwolenie, czy też nie. Sprawdź, jakie regulacje prawne obowiązują w tym zakresie.

Dowody w postępowaniu administracyjnym

Artykuł omawia podstawowe zasady postępowania dowodowego oraz środki dowodowe w procedurze administracyjnej.

Pobyt tolerowany cudzoziemca

W artykule przedstawiono instytucję zgody na pobyt tolerowany cudzoziemców.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu