.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo administracyjne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1852 | Wyświetlono: 1-20

Niski komin sąsiada skierowany w stronę domu, co robić?

Sąsiad założył piec gazowy i firma, która mu go instalowała, wystawiła komin, który dmucha na nasze drzewka rosnące metr od granicy przy płocie. Komin jest zamocowany na ścianie budynku oddalonego od granicy ok. 1,5 m i bardzo nisko – na wysokości 2 m (zdjęcie). Po...

Wynajem pokoi turystom przez rolnika

Oboje z mężem pracujemy w dużym mieście na etatach, ale mąż jest zarejestrowany jako rolnik. Mamy na Mazurach pokoje, które chcielibyśmy wynajmować turystom. Czy nasza działalność może być uznana za agroturystykę? Jeśli nie, to jak powinniśmy się opodatkować? Proszę o...

Podział podział gospodarstwa rolnego po rozwodzie

Córka z mężem mają gospodarstwo rolne. Niedawno rozwiedli się i teraz ma nastąpić podział majątku. Córka chce przejąć dom i budynki pomocnicze, a byłemu mężowi ma przypaść 10 ha ziemi rolnej. Jednak on nie jest rolnikiem, więc czy może stać się posiadaczem ziemi rolnej?...

Niezgłoszenie dużego remontu do wspólnoty mieszkaniowej

Mieszkanie zostało zakupione przez spółkę zajmującą się obrotem nieruchomościami w celu przeprowadzenia remontu i odsprzedaży. Bez zgody wspólnoty zrobiliśmy duży remont mieszkania. Zostały wymienione grzejniki oraz wykuty został otwór w ścianie nośnej na kuchenną rurę...

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej - budowa domu przez nierolnika

Dostałam od rodziców w darowiźnie 0,3 ha ziemi rolnej w ewidencji oznaczonej jako: lasy, pastwiska i grunty orne (klasa ziemi – IV oraz V). Mogę również wydzierżawić od nich fragment ziemi, tak aby łączna powierzchnia gruntów wynosiła 1 ha. Plan był taki, aby...

Warunki uznania garażu za odrębną nieruchomość

Chciałbym się dowiedzieć, czy przepisy pozwalają, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach, na uznanie garażu trwale związanego z gruntem za odrębną nieruchomość. Urzędnicy z urzędu miasta stoją na stanowisku, że przy zabudowie jednorodzinnej garaż nie może być odrębną...

Wniosek o kredyt hipoteczny i nieaktualny adres zameldowania po sprzedaży domu

Wkrótce sprzedajemy dom rodziny, w którym jestem zameldowany. Żeby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku, wszyscy obecnie zameldowani muszą się stamtąd wymeldować. Sprzedaż miała nastąpić dopiero po sfinalizowaniu kupna przeze mnie innej nieruchomości, wniosek o kredyt...

Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej

W tamtym roku zostało wykonane przyłącze do sieci kanalizacyjnej na mój koszt jako inwestora. Zakład Usług Komunalnych zaakceptował projekt i wykonał przyłącze na kwotę ok. 21 tys. zł, w tym zakup zaworu podciśnieniowego. Aby zapobiec przejęciu zaworu przez ZUK lub gminę,...

Tuje przy granicy działki

Budynek gospodarczy i garaż stoją w granicy działki z sąsiadem. Sąsiad posadził tuż przy nich tuje. Czy jest to zgodne z prawem? Czy powinien zachować większy dostęp? Boje się o ściany budynków, które po czasie zrobią się zielone. Proszę o informację czy sąsiad mógł...

Przepust pod drogą przy działce

W tym roku zakupiliśmy działkę z niezbyt dużym spadem w kierunku południowym. Działka była porośnięta samosiejkami i ogólnie zapuszczona. Od północy graniczy z drogą gminną. Jako że działka jest poniżej tej drogi, nie ma tam żadnego rowu melioracyjnego. Natomiast przy...

Zakup niepublicznego przedszkola - zmiana organu prowadzącego

Mam problem z przeprowadzeniem od strony formalnej przekazania pomiędzy dwoma osobami fizycznymi prawa do prowadzenia niepublicznego przedszkola. Prowadzę już inne takie placówki, a teraz pojawiła się okazja zakupu przedszkola niepublicznego prowadzonego przez inną osobę prywatną....

Tor samochodowy na sąsiedniej działce - co zrobić?

Sąsiad na działce rolnej o powierzchni 3 ha wybudował tor samochodowy i organizuje zawody samochodowe wrak race. Hałas tych zawodów nie pozwala nam normalnie żyć i jest bardzo uciążliwy. Gmina twierdzi, że nie może mu nic zrobić. Czy sąsiad miał prawo wybudować ten tor? Co mogę...

Zatrudnienie bliskiej rodziny w urzędzie przez starostę - czy jest to zgodne z prawem?

W starostwie powiatowym zatrudniona jest córka starosty. W związku z potrzebami kadrowymi miałaby teraz zmienić stanowisko pracy z zajmowanego w jednym z wydziałów na samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych. Stanowisko to bezpośrednio podlega sekretarzowi powiatu. Pojawiły...

Prawo jazdy zawieszone za granicą a uzyskanie dokumentu w Polsce

Wróciłem kilka dni temu do Polski ze Szkocji i nie wiem jak postąpić ze swoim prawem jazdy. Otóż wymieniłem prawo jazdy na brytyjskie i niestety, przez własną głupotę dostałem zawieszenie na rok oraz karę 600 funtów, którą zapłaciłem. Nikt mi jednak nie nakazał oddać...

Zakup gospodarstwa agroturystycznego

Wraz z dziewczyną chcielibyśmy kupić gospodarstwo agroturystyczne w naszym rodzinnym mieście. Oboje nie jesteśmy rolnikami tak samo jak rodziny, z których się wywodzimy. Powierzchnia gospodarstwa to ok. 60 000 m 2 , na którą składa się kilka działek. Czy istnieje...

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

Chciałam zapytać, czy mam kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym: zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Mam ukończone studia podyplomowe na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna oraz studium specjalne...

Wznowienie rozbudowy domu według nowego projektu po wygaśnięciu pozwolenia na budowę

Przed 16 laty uzyskaliśmy pozwolenie na rozbudowę parterowego domu jednorodzinnego. Rozbudowa obejmowała dobudowanie przybudówki oraz pomieszczeń mieszkalnych na piętrze. Inwestycję rozpoczęliśmy jeszcze tego samego roku, ale wkrótce musieliśmy ją przerwać z powodów finansowych....

Powrót do pracy w szkole nauczyciela mianowanego bez aktu mianowania

Mój mąż uzyskał stopień nauczyciela mianowanego przed 1996 r. i od tego czasu aż do dnia dzisiejszego nie pracował jako nauczyciel. Obecnie chciałby wrócić do szkoły, w której uzyskał tytuł nauczyciela mianowanego, jednak nie posiada aktu mianowania. Szkoła nie posiada go...

Udostępnienie dostępu do drogi publicznej dla planowanej inwestycji

Jak rozwiązać problem mieszkańców pięciu domków jednorodzinnych (z lat 60.) stojących przy gminnej, ale wewnętrznej drodze (ciąg pieszo-jezdny o nieprzepisowej obecnie już szerokości ok. 4 m)? Owa ślepa droga kończy się na kolejnej działce budowlanej. Nowy inwestor, starając...

Zmiana imienia ojca a dokumenty dziecka

Mój ojciec zmienił imię, gdy miałam 35 lat. Notariusz twierdzi, że muszę dokonać zmiany imienia ojca w dowodzie. Dowód jest wystawiany na podstawie aktu urodzenia, w którym mam stare imię ojca. Zaznaczam, że nie chcę zmieniać imienia. Moje dokumenty zawodowe, akty notarialne itd....

»Artykuły

Ilość: 54 | Wyświetlono: 1-20

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu ogródka piwnego przylegającego do lokalu nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dodatkowych formalności należy natomiast dopełnić, jeżeli ogródek piwny ma być zorganizowany okazjonalnie, poza stałym...

Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy

Zrzeczenie się przez osobę uprawnioną jest jednym ze sposobów, w jaki wygasnąć może licencja na krajowy transport drogowy. W celu zrzeczenia się licencji należy złożyć do organu, który ją wydał, odpowiednie zawiadomienie oraz zwrócić licencję i jej wypisy.

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

Obowiązki, jakie przedsiębiorca musi wypełniać względem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ściśle związane są z prowadzonym wobec niego postępowaniem administracyjnym lub kontrolnym. Przedsiębiorcy mają również obowiązek zgłaszania do UOKiK zamiaru koncentracji.

Licencja na transport drogowy

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia lub licencji. Przedsiębiorca, który chce je uzyskać, musi spełnić szereg wymogów ustawowych, w szczególności o charakterze finansowym.

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a co za tym idzie – obowiązkowi posiadania numeru REGON podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne...

Działalność edukacyjna

Podejmowanie działalności edukacyjnej może następować na różnych zasadach w zależności od tego, czy taka działalność ma być prowadzona w formie szkoły lub placówki w ramach systemu oświaty, czy też poza tym systemem.

Informacja publiczna a spółki komunalne

Spółka komunalna, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej zarówno na wniosek, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka może być jednak ograniczona ze względu na tajemnicę...

Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

Działalność rolnicza, pomimo tego że należy uznać ją za działalność gospodarczą, nie podlega obowiązki wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z obowiązku tego zwolnione są również działalność agroturystyczna prowadzona przez rolników oraz działalność polegająca...

List polecony za potwierdzeniem odbioru – zwrot

Zwrot listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru nie zawsze będzie oznaczał, że nie nastąpił skutek doręczenia pisma. Procedury karna, cywilna i administracyjna regulują możliwość dokonania w takich sytuacjach doręczenia zastępczego. Na straconej pozycji nie stoją...

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest w przypadku planowania inwestycji budowlanej na terenie, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o określenie warunków zabudowy należy co do zasady złożyć we właściwym urzędzie gminy...

Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wiąże się z obowiązkiem uzyskania w odniesieniu do lokalu, w którym będzie się ono mieścić, pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie to w szczególności środek odwoławczy służący do wzruszania postanowień wydawanych przez organy administracyjne, czyli orzeczeń nierozstrzygających sprawy administracyjnej co do istoty. Instytucja zażalenia znajduje zastosowanie również w postępowaniu...

Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole przedsiębiorców głównie w zakresie produkcji towarów, a także sprzedaży i świadczenia usług. Postępowania kontrolne prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że co do zasady przedsiębiorca...

Zakazane praktyki ograniczające konkurencję

Zawieranie porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywanie przez przedsiębiorców pozycji dominującej, to praktyki uznawane przez prawo antymonopolowe za zakazane. Przykładem takiej praktyki jest zmowa cenowa.

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego może skutkować przymusowym jego wycofaniem z rynku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Poprzedzone jest to kontrolą przeprowadzaną przez organy wyspecjalizowane, w szczególności przez Inspekcje Handlową.

Zawiadomienie o kontroli

Organy kontroli, które mają zamiar przeprowadzić kontrolę działalności gospodarczej, mają obowiązek zawiadomić o tym przedsiębiorcę. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków.

Zasady dostępu do informacji publicznej

Informacja publiczna, czyli każda informacja o sprawach publicznych, podlega udostępnieniu każdej zainteresowanej osobie. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta ma interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej. Różne mogą być jednak formy udostępniania...

Pieniądze z urzędu pracy na firmę a spółka cywilna

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane przez starostę powiatowego, co do zasady mogą być przeznaczone także na prowadzenie tej działalności w ramach spółki cywilnej . Taką możliwość mogą jednakże wyłączać regulaminy przyznawania...

Szacowanie wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości wywłaszczonej na cele budowy drogi – pozycja rzeczoznawcy majątkowego w zakresie interpretacji przepisów

Inspiracją do napisania niniejszego artykułu są – toczone od lat – spory w środowisku rzeczoznawców majątkowych w zakresie metodologii i interpretacji podstaw prawnych ustalania wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości wywłaszczonej na...

Udzielenie informacji publicznej

Każdemu obywatelowi, a nawet cudzoziemcom, przysługuje prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych, związanych z działalnością władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Udzielanie informacji publicznej może następować w drodze...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl