.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 336 | Wyświetlono: 1-20

Nieprzyznanie nagrody pracownikowi

Jestem dyrektorką szkoły. Przyznałam nagrody nauczycielom i pracownikom obsługi. Jedna sprzątaczka nagrody nie dostała, ponieważ wykazywała się brakiem zaangażowania i nie stosowała się do poleceń. Pracownica ma do mnie pretensje że nie przyznałam jej nagrody i dwa dni po tym...

Wezwanie do zapłaty składek przez lekarza weterynarii do izby weterynaryjnej

Jestem lekarzem weterynarii. Izba weterynaryjna odezwała się do mnie z wezwaniem do zapłaty składek za niecałe 6 lat. Według mojej wiedzy, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 6a oraz 18, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna stwierdza utratę prawa wykonywania zawodu lekarza...

Odprawa uzupełniająca po przejściu na emeryturę i wcześniejszym otrzymaniu odprawy rentowej

W 2000 roku otrzymałam 1-miesięczna odprawę rentową. W 2011 roku podjęłam ponownie pracę w szpitalu jako pielęgniarka. Niedawno przeszłam na emeryturę. Czy mogę się starać o odprawę uzupełniająca, o czym pisze Sąd Najwyższy, po tym jak otrzymałam już odprawę rentową?

Automatyczne przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony i ciąża

Pracuję w sklepie. Do  3 lat miałam umowę o prace na 1/2 etatu, a po tym okresie już na cały etat. We wrześniu złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę i umowa miała mi się rozwiązać 30.11 r. We wrześniu dowiedziałam się, że jestem w ciąży , o czym poinformowałam...

Pracodawca nie chce zaliczyć stażu pracy z powodu braku świadectwa pracy - co zrobić?

Pracodawca nie chce zaliczyć 5 lat stażu pracy, bo nie dostarczyłem świadectwa pracy. Biuro, w którym pracowałem, zostało w latach transformacji zlikwidowane i w międzyczasie archiwa biura w powodzi zostały zniszczone. Jedynym dowodem mojego zatrudnienia są księgi finansowe, w...

Ciąża w czasie umowy na okres próbny

Jestem w ciąży, w 8. tygodniu. Obecnie pracuję na umowę o pracę na czas określony, na okres próbny. Kiedy powinnam powiadomić pracodawcę o ciąży i jakie prawa mi przysługują przy umowie o pracę na okres próbny? 

Wykorzystanie wizerunku pracownika na stronie internetowej

Od pewnego czasu pracodawca namawiał pracowników do ustawiania własnego zdjęcia na stronie internetowej. Ja nie wyraziłem zgody na używanie mojego wizerunku i nie miałem ustawionego zdjęcia. Dzisiaj bez mojej wiedzy i zgody zdjęcie zostało zmienione na twarz obcej mi osoby oraz...

Umowa o pracę na czas określony a ciąża i zasiłek chorobowy

Moja umowa o pracę na czas określony została przedłużona już 3 razy, kończy mi się za 2 tygodnie i 2 dni. Niedawno zaszłam w ciążę, ale nie potwierdziłam jeszcze ciąży u ginekologa. Jeśli teraz poinformuję przełożonego o ciąży, to czy istnieje możliwość, że przedłuży...

Niepełnosprawność pracownika i problem z zakresem obowiązków pozostałych zatrudnionych

Pracuję w jako sprzątaczka, oprócz mnie zatrudnione są jeszcze dwie sprzątaczki, w tym jedna z niepełnosprawnością narządów ruchu. Z racji tego przysługuje jej dodatkowy urlop oraz nie może robić pewnych rzeczy, np. myć okien na wysokości, dźwigać ciężkich rzeczy itp....

Druga ciąża w trakcie urlopu wychowawczego i powrót do pracy

Od dwóch lat jestem na urlopie wychowawczym. Przed urlopem byłam na urlopie macierzyńskim i na zwolnieniu z powodu pierwszej ciąży dłużej niż 30 dni. Obecnie jestem w drugiej ciąży. Chciałam zawiesić urlop wychowawczy, wrócić do pracy i następnie przejść na zwolnienie...

Prawidłowa forma umowy z pracownikiem o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Moja sprawa dotyczy umowy o zakazie konkurencji. Przed około 2 miesiącami firma, w której pracuję, upomniała się o podpisanie przeze mnie umowy o zakazie konkurencji. Wysłano mi mailowo tę umowę i poproszono o podpisanie i odesłanie oryginału do siedziby firmy. Podpisałem umowę i...

Umowa o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym

Moje pytanie dotyczy pracodawcy zobowiązanego ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Czy niżej wymieni pracodawcy zatrudniający co najmniej jedną osobę, posiadający osobowość prawną, tj. parafia rzymsko-katolicka, reprezentowana przez...

Zmiana stanowiska pracy bez aneksu do umowy

Od dnia 2 lat pracuję na stanowisku programisty. Półtora roku temu dostałem SMS-a, że nie ma dla mnie pracy, zrobiono mi badania lekarskie na stanowisko operator CTR (metrologia) i od tego dnia do dzisiaj pracuję na tym stanowisku bez żadnego aneksu ani zakresu obowiązków. Złożyłem...

Powołanie osoby na pełniącej obowiązki głównej księgowej

Pierwsze pytanie dotyczy powołania osoby na p.o. głównej księgowej. Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Jeśli nie, poproszę o podstawę prawną, a jeśli tak, to w jakich wypadkach i jakich warunków musi dotrzymać organizator, by taka sytuacja była możliwa? Chodzi o...

Odmowa przyjęcia porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy

Zakład pracy ma mi wręczyć porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy na moją niekorzyść. Zamierzam odmówić i nie przyjąć nowych warunków pracy i płacy. W jaki sposób mam to wyrazić? Czy na tym porozumieniu mam napisać, że nie przyjmuję tych warunków i dlaczego? Czy w...

Informacja o zajęciu komorniczym i upadłości konsumenckiej w świadectwie pracy

Pracowałam w pewnej firmie, miałam ogłoszoną upadłość konsumencką. Z moich poborów przez dłuższy okres syndyk masy upadłościowej zabierał określoną przepisami kwotę. Kilka miesięcy temu rozwiązano ze mną stosunek pracy. Tuż przed zakończeniem pracy przeszłam na...

Ustawa covidowa a ochrona przedemerytalna

Co ustawa covidowa zmienia dla pracownika, który jest na ochronie przedemerytalnej i czy to prawda, iż ta ustawa jest ponad Kodeks pracy? Jestem na ochronie przedemerytalnej, która chroni mnie do października przyszłego roku, co przewiduje Kodeks pracy. Ostatnio od swojego szefa...

Czy pielęgniarka może być rejestratorką medyczną

Jestem pielęgniarką z 39-letnim stażem (obecnie mam 59 lat) i zaproponowano mi stanowisko rejestratorki medycznej. W roku 1998 stwierdzono u mnie chorobę zawodową. Musiałam zrezygnować z pracy na oddziale. W tym czasie przebywałam 2 lata na rencie z tytułu choroby zawodowej. W 2001...

Umowa lojalnościowa z pracodawcą na szkolenie które się nie odbyło

Moje pytanie dotyczy umowy lojalnościowej podpisanej z pracodawcą na szkolenie odbywane za granicą. Umowa została zawarta na okres 2 lat oraz kwotę 100 tys. złotych. Owe szkolenie nie odbyło się jednak w planowanym terminie. Nowa data szkolenia nie jest jeszcze znana. Obecnie rozważam...

Przechowywanie dokumentacji zlikwidowanej fundacji

Fundacja działająca w mikroskali i nieprowadząca działalności gospodarczej zatrudniała jednego pracownika. Fundacja została zlikwidowana w grudniu 2016 r. (data uprawomocnienia decyzji o wykreśleniu z KRS). Dokumentacja fundacji została przekazana na przechowanie likwidatorowi. Przez...

»Artykuły

Ilość: 10 | Wyświetlono: wszystkie

Praca zdalna podczas epidemii koronawirusa

Home office , czyli tzw. domowe biuro – tłumaczone na język polski jako praca zdalna, to jedna z alternatyw dla przedsiębiorcy i pracownika na czas szalejącej na świecie i w naszym kraju epidemii koronawirusa. Praca zdalna polega na możliwości wykonywania swoich...

Działalność konkurencyjna

Działalność konkurencyjna, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy dotyczących zakazu konkurencji, nie została w tym kodeksie zdefiniowana. Próbę określenia ram „działalności konkurencyjnej” podjęło jednak orzecznictwo, wskazując jednocześnie reguły interpretacyjne...

Wolny zawód

Pojęcie wolnego zawodu nie zostało wprost zdefiniowane w obowiązujących przepisach. Możliwe jest jednak wyróżnienie pewnych elementów, którymi wolny zawód powinien się charakteryzować. Istnieją również ustawy, które zawierają katalogi wolnych zawodów.

Tytuł magistra na pieczątce

Co do zasady nie ma przeszkód, aby osoba która uzyskała tytuł zawodowy, umieszczała go na pieczątce służbowej . Jednakże możliwość ta może ulec ograniczeniu z uwagi na polecenie pracodawcy. Zakres danych, które należy zamieszczać na pieczęci, może określać...

Skorzystanie z dotacji Unii Europejskiej w szkoleniu i doszkalaniu pracowników

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, zwłaszcza przedsiębiorcy, jak ważnym jest szkolenie swoich pracowników i różnego rodzaju doszkalanie w ramach ich kompetencji i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Dlatego też w ogólnym rozwoju pracownika warto skorzystać z pomocy, jaką w tym zakresie...

Umowa współpracy z innymi podmiotami a kwestia dotacji z UE

Autor przedstawia możliwości uzyskania dotacji unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez przedsiębiorców i naukowców, którzy pragną nawiązać współpracę, realizując tym samym postulat efektywnego współdziałania sfery biznesu i nauki.

Modernizacja miejsca pracy a dotacje z UE

Każdy przedsiębiorca życzyłby sobie, aby jego pracownicy wyposażeni byli w nowoczesny sprzęt, dlatego warto zainteresować się pozyskaniem środków pomocowym. W artykule tym autor objaśnia, jakimi możliwościami dysponuje przedsiębiorca, który modernizuje stanowiska pracy,...

Dotacje unijne w kontekście zatrudnienia nowych pracowników

Zatrudnienie nowych pracowników jest niezbędne w szerszym kontekście rozwoju naszej firmy. Dlatego też przedmiotem analizy niniejszego opracowania będzie możliwość pozyskania dotacji na ten cel, jaka istnieje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prawo pracodawcy do przeszukania pracownika

Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy w obowiązującym stanie prawnym pracodawca ma prawo dokonać przeszukania pracownika. Pod tym pojęciem będziemy tu rozumieć także przeszukanie odzieży oraz podręcznych przedmiotów danej osoby. Mimo że problem ten ma w praktyce...

Ryzyko gospodarcze. Dążenie do poprawy sytuacji finansowej zakładu pracy za pomocą innych środków aniżeli redukcja zatrudnienia.

Artykuł opisuje alternatywne środki prawne służące zaradzeniu problemom w czasie kryzysu gospodarczego w zakładzie pracy, aniżeli krok tak ostateczny jak redukcja zatrudnienia.

»Materiały

Ilość: 39 | Wyświetlono: 1-20

« ‹ Poprzednie
1 2
Następne › »

Kontrolowanie

Teksty dotyczące różnego rodzaju kontrolowania np. kontrola pracownika, spółki cywilnej tudzież współpracy w niej, kontrola przez PIP, kontrola z urzędu skarbowego oraz kontrola drogowa.

Składka ZUS

Zastanawiasz do kiedy płaci się składki ZUS? Do 10 dnia następnego miesiąca muszą składki ZUS muszą opłacić przedsiębiorcy zaangażowani w działalność gospodarczą. Natomiast do 15 dnia, kiedy płacą składki ZUS również za pozostałe osoby tzn. pracowników czy zleceniobiorców.

Do kogo skarga

Chcesz złożyć skargę bądź zażalenie, ale nie wiesz do kogo ani gdzie? Sprawdź to, czytając poniższe treści.

ZUS zwolnienie lekarskie

Jeżeli jesteśmy na zwolnieniu lekarskim, musimy liczyć się z tym, że ZUS może skontrolować nasz stan (zwłaszcza jeśli nasze zwolnienie trwa już dłuższy czas). Zwolnienie lekarskie jest dla ZUS dowodem, że pracownik jest chory i przebywa w domu (lub w szpitalu).

Praca

Praca może być świadczona w wielu formach. Obecnie dużą popularność zyskała praca sezonowa, telepraca, praca nocna, praca za granicą itp. O szczegółach czytaj w artykule.

Praca od zaraz

Co warto wiedzieć na temat praca od zaraz? O regulacji w Kodeksie pracy praca od zaraz czytaj w artykule.

Praca kierowca

O regulacji pracy kierowcy, jego prawach i obowiązkach, czasie pracy oraz odpowiedzialności kierowców czytaj w artykule.

Dodatek za pracę w nocy

Każdemu pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą wykonaną godzinę pracy w nocy. Wysokość dodatku za pracę w nocy jest uzależniona od płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Składki ZUS pracownika

Każdy pracodawca zobowiązany jest do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłaca ZUS tylko za siebie. Jeżeli pracodawca opłaca ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym. Więcej na ten temat...

Ustawa o pracownikach samorządowych

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny określa status prawny pracowników samorządowych. Więcej o ustawie czytaj w artykule.

Nieuczciwy wykonawca

Jeśli dajemy zlecenie na wykonanie jakiejś pracy, powinniśmy starać się zweryfikować kompetencje przyszłego pracownika. Może się jednak zdarzyć nieuczciwy wykonawca, który wykona zlecenie niefachowo lub nas oszuka w inny sposób. Poczytaj o tym, jak postępować, gdy trafi Ci się...

Praca wakacje 2011

Praca wakacyjna jest coraz popularniejszą formą zatrudniania wśród młodych ludzi. Wiąże się to z zaletami tego typu pracy, jakimi są czas wykonywania pracy, elastyczne godziny pracy itd.. Więcej na temat regulacji dotyczących pracy wakacyjnej zawartych w Kodeksie pracy czytaj w...

Kierowca praca

Kwestie dotyczące pracy kierowców regulowane są przez różne przepisy prawne m.in. przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. nr 92 poz. 879 z późn. zm.). Więcej na temat regulacji prawnych dotyczących pracy kierowców czytaj w artykule.

Diety delegacja

W artykule znajdziesz podstawowe informacje na temat pojęcia terminu "delegacja diety". Jaka kwota diet należy się pracownikowi z tytułu odbycia delegacji służbowej. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Delegacje służbowe

Każda delegacja służbowa musi zostać prawidłowo rozliczona przez pracodawce. Jest to tak samo ważne dla oddelegowanych pracowników, ponieważ dzięki temu mogą skorzystać z możliwości zwolnienia otrzymanych świadczeń z podatku dochodowego. Więcej na temat prawidłowego rozliczenia...

Diety delegacje

W artykule znajdziesz więcej informacji na temat regulacji prawnej podróży służbowej oraz diet przysługujących oddelegowanym osobom zatrudnionych nie tylko na etacie ale i osobom wykonującym pracę na umowę zlecenie.

Delegacja krajowa

Jak pokazuje praktyka, podróż służbową odbywają nie tylko osoby zatrudnione na etacie ale i osoby wykonujące pracę na umowę zlecenie. W artykule znajdziesz więcej informacji na temat regulacji prawnej podróży służbowej oraz diet przysługujących oddelegowanym.

Nowe prawo pracy

O najnowszych zmianach w Kodeksie pracy, wiadomościach oraz inne ciekawych i ważnych informacjach dotyczących tematu nowe prawo pracy dowiesz się z artykułu.

Delegacje stawki

W artykule znajdziesz informacje na temat stawek w delegacji, które należą się oddelegowanemu pracownikowi w związku z podróżą służbową za granicę. Jak obliczyć diety w delegacji? Więcej na ten temat czytaj w artykule.

« ‹ Poprzednie
1 2
Następne › »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl