.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 173 | Wyświetlono: 1-20

Odbiór korespondencji przez przewodniczącego stowarzyszenia

Chciałam odebrać pismo z jednostki podległej urzędowi miasta zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pismo wcześniej zostało wysłane pocztą, ale nie zostało odebrane. Jestem przewodniczącym stowarzyszenia, do którego było skierowane pismo. Urzędnicy nie chcieli mi go jednak...

Stanowisko archeologiczne na prywatnej działce - co można zrobić?

Pięć lat temu w związku z aktualizacją prowadzoną przez urząd ochrony zabytków w moim mieście przybyła pani inspektor z policjantem z wiadomością, że na mojej prywatnej posesji jest stanowisko archeologiczne. Stanowisko zostało wpisane do rejestru zabytków w urzędzie w 1972...

Czy przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane na potrzeby firmy można zaliczyć jako środek trwały?

W ramach jednoosobowej działalności inwestor wybudował przyłącze wodociągowe ze studnią wodociągową i hydrantem naziemnym do budynku biurowo-socjalnego firmy. Czy takie przyłącze można zaliczyć do środków trwałych firmy? To samo pytanie dotyczy przyłącza kanalizacyjnego. Oba...

Wypożyczalnia sprzętu sportowego a ograniczenia w handlu w niedziele i święta

Czy wypożyczalnia sprzętów sportowych może być czynna w niedzielę od 01.02.2022 w związku ze zmianami w ustawie o handlu w niedziele i święta?

Zarzut zajęcie pasa drogowego i nieprawdziwego przebiegu granic - co zrobić?

Zarząd Dróg Krajowych zarzuca mi zajęcie pasa drogowego, wskazując nieprawdziwy przebieg granic. Chociaż w granicy mojej nieruchomości odnaleźliśmy stare kamienie graniczne, strona przeciwna ich nie uznaje i wygląda na to, że chcą mnie obciążyć opłatą za zajęcie pasa...

Wgląd do protokołu z zebrania sprawozdawczego ROD

Na walnym zebraniu sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego, w którym moja żona (członek zwyczajny tego ROD-u) nie uczestniczyła, została podjęta m.in. uchwała o „elektryfikacji” tego ROD-u. Uchwała ta zobowiązuje członków do partycypacji finansowej w łącznej...

Czy skargi na dyrektora sądu są informacją publiczną, czy stanowią tajemnicę służbową?

Czy skargi złożone na dyrektora sądu przez pracowników sądu i prezesa sądu do ministra sprawiedliwości są informacją publiczną i czy stanowią tajemnicę służbową? Jestem odwołana ze stanowiska dyrektora sądu, ale kiedy skargi były składane do ministra pełniłam jeszcze...

Likwidacja studni oznaczonej w MPZP

Sprawa dotyczy likwidacji studni oznaczonej w MPZP. Posiadam działkę budowlaną, na której znajduje się studnia. Jest naniesiona na mapę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a oprócz tego widnieje od niej ujęcie wody dla sąsiada. W rzeczywistości to przyłącze nie...

Zawiadomienie małżeństwa przez geodetę o ustaleniu granic - razem, czy osobno?

Jestem geodetą z 40-letnim stażem pracy. Ostatnio mam problem z osobami weryfikującymi moje prace w PODGiK pod względem prawnym. Dla czynności ustalenia granic zawiadamiam małżonków razem, jednym zawiadomieniem. Powoływałem się na tę okoliczność na kilka wyroków sądowych z...

Konsekwencje za brak maseczki w miejscach publicznych

Chciałbym się dowiedzieć, jakie są konsekwencje prawne odnośnie braku noszenia maseczki i niezakrywania ust i nosa? Czy mogę zostać ukarany za brak maseczki, czy nie? Czy przyjąć mandat, czy kierować sprawę do sądu? Jeśli tak, to czy mam jakieś szanse na wygranie takiej sprawy?...

Konsekwencje nielegalnego poboru wody

Jestem właścicielem pietra domku jednorodzinnego, a właścicielem parteru jest inna osoba. Koszty ogrzewania domku, zimnej wody i kanalizacji pokrywaliśmy po równo, bo jest tylko jeden licznik zimnej wody (nigdy nie płaciłem faktury za zimną wodę, tylko pokrywałem połowę kwoty). Od...

Likwidacja zbiorów bibliotecznych

Od wielu lat w księgach rachunkowych widnieje saldo na koncie 014. Saldo wynika z kiedyś istniejącej w jednostce biblioteki. Obecnie zbiory popakowane są i zamknięte pod kluczem. Czy należało dokonywać spisu (skontrum), pomimo iż nie posiadamy biblioteki, a jedynie zbiory po kiedyś...

Kara za niepłacenie abonamentu RTV w pensjonacie

Moja żona prowadziła pensjonat, lecz z powodu pandemii z końcem miesiąca (październik 2020 r.) musiała zawiesić działalność. Dwa tygodnie wcześniej miała kontrolę odbiorników RTV. Kontrolerzy spotkali żonę, gdy z podjazdu wyjeżdżała do lekarza, gdyż jest przewlekle chora....

Zwolnienie z abonamentu RTV emeryta a wezwanie do zapłaty za zaległy abonament

Moja mama otrzymała pismo z poczty odnośnie wezwania do zapłaty za zaległy abonament RTV za okres 5 lat. Dodatkowo moja mama od 2015 r. pobiera emeryturę po przekroczeniu swoich 60 lat, w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł. Także kwalifikuje się do zwolnienia z opłaty...

Naprawa zjazdu na posesję a zgłoszenie prac

Przed czterema dniami wykonałem prace polegające na naprawie wjazdu indywidualnego na teren posesji. W trakcie wykonywania prac nadjechała kontrola. Panowie z zarządu dróg mieli do mnie zastrzeżenia dotyczące braku zgłoszenia prac i zajęcia pasa drogowego. Przygotowałem do nich pismo...

Poszukiwanie zabytków skarbów przy pomocy wykrywacza metalu - uzyskanie pozwolenia

Ubiegam się o pozwolenie na poszukiwanie pamiątek przeszłości za pomocą wykrywacza metali w lasach państwowych oraz na terenach rolnych – takie nieprofesjonalne poszukiwanie skarbów. Jak można takie pozwolenie uzyskać, do kogo należy je skierować? Jak przygotować stosowny...

Jakie stanowiska może sprawować członek zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego?

Czy członek zarządu głównego Polskiego Związku Wędkarskiego może jednocześnie sprawować stanowisko prezesa okręgu, ewentualnie prezesa koła, czy tez być członkiem innych organów statutowych, takich jak komisja rewizyjna czy sąd koleżeński?

Likwidacja stanowiska zastępcy inspektora sanitarnego

Jestem zastępcą państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (PPIS) i jednocześnie zastępcą dyrektora powiatowej Stacji sanitarno-epidemiologicznej. PPIS i jego zastępcę powołuje i odwołuje starosta na wniosek wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Czy dyrektor (PPIS) może...

Bonifikata za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej

Z mocy prawa jestem właścicielką mieszkania i z początkiem bieżącego roku moje prawo wieczystego użytkowania stało się prawem własności. Chciałabym uzyskać bonifikatę za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej. Od przyszłego miesiąca mam zamiar wynająć to mieszkanie...

Jak zmusić gminę do działań zapobiegających zalewaniu działki?

Przed dwoma laty gmina przejęła drogę osiedlową i przystąpiła do jej równania i utwardzania. Robiła to poprzez wysypywanie gruzu i utwardzanie walcem. W wyniku prowadzonych prac, mimo moich interwencji w urzędzie, podniosła poziom drogi i zwiększyła jej nachylenie w stronę mojej...

»Artykuły

Ilość: 16 | Wyświetlono: wszystkie

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a co za tym idzie – obowiązkowi posiadania numeru REGON podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne...

List polecony za potwierdzeniem odbioru – zwrot

Zwrot listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru nie zawsze będzie oznaczał, że nie nastąpił skutek doręczenia pisma. Procedury karna, cywilna i administracyjna regulują możliwość dokonania w takich sytuacjach doręczenia zastępczego. Na straconej pozycji nie stoją...

Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole przedsiębiorców głównie w zakresie produkcji towarów, a także sprzedaży i świadczenia usług. Postępowania kontrolne prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że co do zasady przedsiębiorca...

Zakazane praktyki ograniczające konkurencję

Zawieranie porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywanie przez przedsiębiorców pozycji dominującej, to praktyki uznawane przez prawo antymonopolowe za zakazane. Przykładem takiej praktyki jest zmowa cenowa.

Brak aktualizacji danych w KRS

Artykuł omawia podstawowe skutki prawne braku aktualizacji danych w KRS przez podmioty do tego obowiązane.

Pomoc prawna

W niniejszym artykule autor przybliża podstawowe zasady oraz instytucje związane z budowaniem świadomości prawnej oraz świadczeniem pomocy prawnej.

Definicja reklamy produktu leczniczego

W artykule opisane zostały podstawowe elementy definicji reklamy produktu leczniczego.

Organy władzy i administracji publicznej wobec reklamy

Reklama w urzędach, sądach i innych placówkach władzy i administracji publicznej – dopuszczalna czy zabroniona?

Warunki i zasady przyznawania prawa do świadczeń opiekuńczych - zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego

Artykuł omawia warunki i zasady przyznawania prawa do świadczeń opiekuńczych – zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

Odpowiedzialność organów administracji publicznej za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej

Autorka omawia kwestie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez organy administracji publicznej w wyniku wydania niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej.

Gdy sąsiad za głośno słucha muzyki...

Autorka omawia zagadnienia związane z uciążliwym zakłócaniem spokoju przez sąsiadów, wyjaśnia, jakie działania można podjąć, na co się powołać.

Procedura uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

Artykuł omawia procedurę uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości, warunki uzyskania takiego zezwolenia oraz sankcje za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia.

Ochrona danych osobowych umieszczanych w internecie

Artykuł omawia zagadnienia związane z ochroną danych osobowych umieszczanych w internecie.

Ustawowe zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Artykuł wskazuje przypadki inwestycji, w których – zgodnie z obowiązującym prawem – nie jest konieczne uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Artykuł omawia instytucję skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przymusowe leczenie osoby uzależnionej od alkoholu

Artykuł omawia zagadnienia związane z poddaniem przymusowemu leczeniu osoby uzależnionej od alkoholu.

»Materiały

Ilość: 6 | Wyświetlono: wszystkie

Pozwolenie czasowe

Pozwolenie czasowe wydaje się w kilku przypadkach, gdy wydanie normalnego dowodu rejestracyjnego jest pozbawione sensu. Pozwolenie czasowe dostaniemy np. jeżeli chcemy wywieźć pojazd za granicę lub kupujemy auto sprowadzone z zagranicy.

Jak zmienić nazwisko

Jeśli zastanawiasz się, jak zmienić nazwisko, dobrze trafiłeś. Zmiana nazwiska podlega państwowej procedurze administracyjnej i jest możliwa w uzasadnionych przypadkach. Poczytaj więcej o tym, jak zmienić nazwisko.

Postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem sądowym, które toczy się przed sądem administracyjnym i dotyczy kontroli administracji publicznej. Poczytaj więcej o postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Administracyjne postępowanie egzekucyjne

Administracyjne postępowanie egzekucyjne uregulowane jest w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucji administracyjnej podlegają m.in. podatki, grzywny, kary pienieżne i wiele rodzajów należności. Poczytaj więcej o administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym w naszym...

Wyrok sądu administracyjnego

Sądy administracyjne w Polsce to wojewódzkie sądy administracyjne orzekające w pierwszej instancji i Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok sądu administracyjnego może zmieniać zaskarżone orzeczenie sądu niższej instancji.

postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne wiąże się ze sprawami różnego typu, a jego zasady reguluje Kodeks postępowania administracyjnego. Być może jesteś lub będziesz stroną postępowania administracyjnego – dowiedz się więc o nim więcej.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl