.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo handlowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 939 | Wyświetlono: 1-20

Zakończenie leasingu maszyny i przekazanie jej członkowi rodziny

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, płacę podatek liniowy. Za miesiąc kończę spłacać leasing operacyjny na maszynę i chciałbym przekazać ją w darowiźnie synowi. Wiem, że zmieniły się przepisy, czy wobec tego muszę czekać 6 lat od daty wykupu maszyny z...

Zmiana kwot w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za poprzedni rok zostało sporządzone, zatwierdzone i złożone do KRS-u. Zysk netto spółki wyniósł załóżmy 6 mln zł. Zarząd przeznaczył kwotę netto 4 500 000 na wypłatę dywidend dla wspólników, a pozostałą kwotę na kapitał zapasowy....

Dodatkowa działalność zarobkowa poza pracą a aspekty prawne i podatkowe

Pracuję na etacie, ale chciałbym dodatkowo, po pracy sobie dorabiać, przygotowując dokumentację (opracowania środowiskowe, schematy elektryczne itp.) dla różnych firm oraz osób fizycznych. Nie chcę zakładać działalności, ponieważ nie mam pewności, ile będę otrzymywał...

Przejęcie firmy przez zarządcę sukcesyjnego

Jestem zarządcą sukcesyjnym w przedsiębiorstwie po zmarłym przedsiębiorcy wpisanym do CEiDG. W celu kontunuowania chciałbym otworzyć własną działalność o tym samym profilu. Chciałbym uzyskać odpowiedź, czy w przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa/sprzedaży mogę anektować...

Rozwiązanie stowarzyszenia

Stowarzyszenie rejestrowe nie działa od lat, członkowie się wykruszyli i nigdy nie płacili składek. Stowarzyszenie powstało w 1997 r., funkcjonowało do ok. 2001 r. Potem zaczęli się wykruszać członkowie – statut przewidywał członkostwo dla kierowników jednostek...

Budowa domu na sprzedaż - jako osoba fizyczna, działalność gospodarcza czy spółka?

Kupiłem działkę budowlaną jako osoba fizyczna, zamierzam z własnych środków wybudować na niej dom. Obecnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chciałbym sprzedać wybudowany dom jako firma. A może korzystniej będzie przekształcić działalność w spółkę z...

Wycofanie samochodu z majątku spółki jawnej

Wspólnicy spółki jawnej (małżeństwo, każde po 50% udziałów) chcą wycofać samochód z majątku spółki jawnej. Jak powinni to zrobić, aby nie powstało żadne zobowiązanie podatkowe? Czy wycofanie w formie darowizny nie spowoduje powstania zobowiązania w podatku od spadków i...

Głosowanie w spółce z o.o. przy równej liczbie udziałów

Jesteśmy z mężem jedynymi udziałowcami w spółce z o.o., i mamy po równą liczbę udziałów, po 50%. Mąż wykonuje prawa udziałowe w spółce. Sprawa konkretnie dotyczy głosowania nad udzieleniem absolutorium dla zarządu spółki. Ja chcę głosować za, mąż przeciw. Po ile...

Wady i zalety rejestracji siedziby spółki z o.o. w prywatnym domu

Z jakimi konsekwencjami podatkowymi muszę się liczyć, jeśli w moim prywatnym domu wynajmę mojej spółce z o.o. na przykład 10 m 2 powierzchni, aby mieć we własnym domu adres siedziby? Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania? Czy ulegną zmianie opłaty za gaz,...

Hodowla grzybów nieobjętych wykazem grzybów dopuszczonych do obrotu

Chciałbym rozpocząć hodowlę grzybów nieobjętych wykazem grzybów dopuszczonych do obrotu. Rozporządzenie wymienia 47 gatunków grzybów, które można wprowadzać do obrotu, jednak widziałam w sprzedaży także grzyby spoza tego wykazu, np. enoki, shimeji czy boczniaka mikołajkowego....

Działalność gospodarcza nauczyciela w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem na pełnym etacie, z 22-letnim stażem pracy, dodatkowo prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - gabinet terapeutyczny. W gabinecie zatrudniam umową-zleceniem dwie osoby. Planuję skorzystać z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Co powinnam zrobić,...

Dzierżawa-podnajem samochodu w leasingu a podatek

W zeszłym roku dzierżawiłam samochód osobie z działalnością gospodarczą poprzez umowę. Rata za najem długoterminowy była identyczna jak rata pobierana przez leasingodawcę. Osoba ta nie chciała fv, tylko rozliczać się poprzez przelew zgodny z umową. Czy powinnam od pobranych...

Wykluczenie partnera ze spółki partnerskiej z powodu długiej choroby

Spółka partnerska, udział w zyskach i stratach 25%. Od 3 miesięcy jeden z partnerów nie świadczy pracy (choroba). W umowie spółki jest zapis, że każdy z partnerów może przybywać w ciągu roku na 20-dniowym „urlopie”, ponadto nieobecność powyżej 60 dni w roku stanowi...

Wpłaty klientów na cudze konto zamiast na firmowe przy zajęciu komorniczym

Mam pytanie dotyczące przelewów na konto prywatne osobiste. Znajomy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest zadłużony, na swoim koncie ma zajęcia komornicze, chce rozpocząć akcję oddłużania. Nadal prowadzi działalność i ze względu na to, że...

Zamknięcie działalności gospodarczej przez spadkobierców

Posiadamy jako spadkobiercy firmę, którą kieruje zarządca sukcesyjny od półtora roku. Chcielibyśmy ja zamknąć. Kiedy i w jaki sposób możemy to zrobić? Jakie czynności prawne trzeba wykonać w tym celu? Spadkobiercami działalności gospodarczej jest czteroosobowa rodzina.

Limit wpłat na IKZE dla osób samozatrudnionych a ulga w PIT

Mam pytanie dotyczące wyższego limitu wpłat na IKZE dla osób samozatrudnionych. Poza działalnością pracuję także na umowę o pracę. Wydaje mi się, że sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej uprawnia mnie do wyższego limitu wpłat, niezależnie od zatrudnienia. Czy mam...

Samodzielne prowadzenie księgowości spółki z o.o.

Mąż prowadzi działalność gospodarczą (sp. z o.o.). W związku z faktem, że jest to spółka kapitałowa, objęty jest pełną księgowością. Czy może samodzielnie prowadzić księgowość (nie ma wykształcenia)? Czy ja, żona, mogę prowadzić księgowość tej spółki (mam...

Sprzedaż olejów samochodowych i akumulatorów a wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży olejów i części samochodowych. Sprzedaję m.in. akumulatory i konfekcjonuję oleje z 1000-litrowych pojemników do używanych beczek 200-litrowych oraz pojemników plastikowych 30-, 20-litrowych. Czy obowiązuje mnie rejestracja w...

Kontrakt menedżerski - opodatkowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej

Proszę o wyjaśnienie kilku zagadnień dotyczących kontraktu menadżerskiego. Jakie skutki podatkowe niesie podpisanie umowy o zarządzanie? W szczególności: w jaki sposób naliczany jest podatek dochodowy (nie jest to umowa o pracę)? Czy taka umowa podlega opodatkowaniu VAT? Ponadto...

Zastrzeżenia co do przeprowadzenia przez syndyka przetargu ofertowego

Złożyłem ofertę w przetargu na zakup mieszkania od syndyka (przetarg ofertowy). Chciałem przyjść na otwarcie ofert, ale syndyk zabronił z powodu pandemii*, nie była też możliwa transmisja online z otwarcia ofert, bo ponoć jego kancelaria tego nie praktykuje. Poinformował, że o...

»Artykuły

Ilość: 159 | Wyświetlono: 1-20

Wyjście z szarej strefy w kilku krokach – czyli działalność nierejestrowana

Od dnia 30 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy uchwalone w ramach słynnej „Konstytucji Biznesu”, a wśród nich nowa ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646, z późn. zm. — dalej: Pr. przed.), która zastąpiła...

Pułapka Konstytucji biznesu: zapłacisz ZUS za swojego kontrahenta

Pod koniec sierpnia media społecznościowe zelektryzowała informacja o „ukrytym ZUS-ie”, który pojawił się wraz z przyjęciem Konstytucji biznesu. Portal z branży księgowo-kadrowej opisał historię jednej interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydanej w lipcu...

Rolnik jako przedsiębiorca

Rolnik może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa cywilnego, pomimo że nie ma on obowiązku rejestrowania działalności rolniczej w ewidencji działalności gospodarczej. Jedną z przesłanek do uznania działalności rolniczej za działalność gospodarczą będzie jej...

Zmiany w umowie spółki z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać w każdej chwili zmieniona w drodze uchwały wspólników. Pewne czynności, takie jak podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, mogą wręcz wymagać zmiany umowy. Zmiany w umowie spółki z o.o. dla swej...

Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

Osoba, której dane widnieją w rejestrze dłużników niewypłacalnych, może odczuwać związane z tym trudności, zwłaszcza w sferze gospodarczej i finansowej. Po spełnieniu pewnych warunków lub upływie oznaczonego czasu może ona jednak liczyć na skreślenie z listy dłużników...

Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych, obok biur informacji gospodarczej, jest jednym z instrumentów, który może służyć wierzycielom w wyegzekwowaniu zaległych zobowiązań. Wpis do tego rejestru następuje z urzędu lub na wniosek wierzyciela.

Obligatoryjna rada nadzorcza w spółce

Bezwzględny wymóg powołania rady nadzorczej dotyczy w zasadzie wyłącznie spółki akcyjnej. W spółce komandytowo-akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obligatoryjna rada nadzorcza uzależniona jest od przekroczenie określonych progów w liczbie wspólników...

Organy nadzoru w spółkach handlowych

Organy nadzoru w postaci rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powoływane są najczęściej w spółkach kapitałowych, chociaż możliwość utworzenia rady nadzorczej Kodeks spółek handlowych przewiduje też dla spółki komandytowo-akcyjnej. Organy te sprawują stały nadzór nad...

Organy spółki komandytowej

Spółka komandytowa nie posiada organów takich jak zarząd czy rada nadzorcza, a ich funkcje wykonują wspólnicy spółki. Zadania przewidziane dla wspólników mogą jednak w pewnych przypadkach faktycznie wykonywać organy innych spółek.

Ciągłość zobowiązań po przekształceniu spółki

Przekształcenie spółki w inną spółkę prawa handlowego nie skutkuje utratą praw, które przysługiwały dotychczasowej spółce. Dotyczy to również zobowiązań, które spółka zaciągnęła. Z mocy prawa podmiotem tych zobowiązań jest nowo powstała spółka.

Dochodzenie roszczeń od upadłego przedsiębiorstwa

Dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy, który ogłosił upadłość, następuje w toku postępowania upadłościowego lub układowego. Pierwszym krokiem, którego powinien dokonać wierzyciel upadłego, jest zgłoszenie roszczeń do sądu, który ogłosił upadłość.

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Co do zasady możliwe jest połączenie dwóch spółek kapitałowych, jakimi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Należy jednak pamiętać, że w przypadku bardzo dużych spółek połączenie takie może wymagać zgody Urzędu Ochrony Konkurencji...

Likwidacja spółki z o.o.

Zakończenie bytu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga co do zasady przeprowadzenia likwidacji. Podczas postępowania likwidacyjnego następuje zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku...

Brak tajności głosowania a ważność uchwały spółki

Głosowanie nad uchwałami na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady jawne. Kodeks spółek handlowych ustanawia jednak katalog spraw, w których głosowanie powinno odbyć się w trybie tajnym. Tajne głosowanie powinno być zarządzone...

Komplementariusz spółki komandytowej

Komplementariusz spółki komandytowej to wspólnik tej spółki, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Ma on jednak szerokie prawa, jeśli chodzi o prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację.

Likwidacja spółki komandytowej

Potrzeba likwidacji spółki komandytowej jest konsekwencją rozwiązania spółki. Likwidację przeprowadza się na analogicznych zasadach jak w przypadku likwidacji spółki jawnej. Likwidatorami spółki komandytowej są więc najczęściej sami wspólnicy spółki.

Głosowanie w sprawie absolutorium

Absolutorium członkom organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udzielane jest przez zgromadzenie wspólników w drodze uchwały. Głosowanie w tej sprawie powinno być tajne, a sama uchwała zapada co do zasady bezwzględną większością głosów.

Działalność osoby pełniącej funkcje publiczne

Pełnienie funkcji publicznej, zwłaszcza jeżeli jest to funkcja kierownicza, ogranicza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Wyłącza również możliwość uczestnictwa w organach spółek prawa handlowego.

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady jawne. Podjęcie uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów, jednak dla niektórych rodzajów uchwał może być wymagana kwalifikowana większość.

Zasady funkcjonowania spółdzielni pracy

Spółdzielnia pracy jest szczególnym rodzajem spółdzielni, która powoływana jest w celu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o osobistą pracę jej członków. W tym celu spółdzielnia pracy zawiera ze swoimi członkami spółdzielcze umowy o pracę.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl