.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie administracyjne

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 39 | Wyświetlono: 1-20

Bezskuteczne odwołanie od opłaty adiacenckiej a naliczenie odsetek

Gmina ustaliła opłatę adiacencką. Odwołałem się do SKO, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję (maja), jednocześnie stwierdzając, że ta decyzja jest ostateczna i można odwołać się do WSA. Początkiem września na rozprawie zdalnej sąd oddalił moją skargę. Końcem...

Skreślenie z listy studentów - odwołanie i ponowne rozpatrzenie sprawy

W ubiegłym tygodniu syn dostał decyzję o skreśleniu z listy studentów. Był w szoku, bo według ocen, które miał wpisane w systemie, wszystko było zaliczone. Szybko wydrukował odwołanie od decyzji i zaniósł razem ze rzutem ekranu ocen do dziekanatu. Niestety, nie doczytał decyzji,...

Nieprawidłowe ustalenie powierzchni działek przy modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Geodeta ze starostwa nieprawidłowo ustalił granice działek w ramach przeprowadzanej obecnie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Według ksiąg wieczystych moja działka ma pow. 21 arów, a sąsiednia (której właścicielką jest moja siostra) – 20 arów. Po jego pomiarach...

Wycięcie drzew na działce usługowo-mieszkalnej

Sprawa dotyczy wycięcia drzew na działce usługowo-mieszkalnej. W darowiźnie otrzymałem od ojca nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowym (działka jest z przeznaczeniem usługowo-mieszkaniowym). W budynku tym prowadzę działalność gospodarczą oraz część budynku wynajmuję...

Wstrzymanie lub zawieszenie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z epidemią COVID-19

Prowadzę firmę zajmujące się skupem złomu. W trakcie kontroli okazało się, że budynek nie został oddany do użytku i nie uzyskałem pozytywnej decyzji od straży pożarnej. Jestem w trakcie oddania budynku do użytkowania i zależy mi na przedłużeniu postępowania kontrolnego, abym...

Oświadczenie majątkowe dyrektora żłobka gminnego

Mam pytanie z zakresu oświadczeń majątkowych. Od stycznia br. jestem dyrektorem żłobka gminnego. Żłobek ten powstał z funduszy unijnych i jest z nich finansowany, jednak został utworzony jako jednostka organizacyjna gminy. Czy powinnam złożyć oświadczenie majątkowe i jeśli tak,...

Żywopłot na pasie drogowym - nakaz usunięcia

10 lat temu zakupiliśmy z mężem dom jednorodzinny na rynku wtórnym. Zakupiona działka, narożna, granicząca z drogą, otoczona była starym, zaniedbanym żywopłotem, usytuowanym za płotem od strony ulicy na pasie drogowym. Krzaki mają ok. 40 lat. Dzięki naszym pracom pielęgnacyjnym...

Informacje o dochodach w postępowaniu administracyjnym a ochrona danych osobowych

Złożyłem odwołanie do MOPS w sprawie płatności za pobyt mojej małżonki w DOS, przekazano je do SKO, a oni swoją decyzję rozesłali stronom. Stronami są moje dorosłe dzieci, a ta decyzja zawiera dokładne informacje o wysokości mojej renty. Bardzo mnie to dotknęło i nie godzę...

Brak możliwości wyrejestrowania telewizora

W 1996 roku zostałem najemcą lokalu po matce, która zmieniła miejsce zamieszkania i zabrała telewizor ze sobą. Udałem się do urzędu pocztowego, aby wyrejestrować telewizor, gdzie poinformowano mnie, że „wszyscy mają telewizor, więc wszyscy muszą płacić, a wyrejestrować...

Jak zostać stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez PINB?

Chciałbym zostać stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez PINB. Jak do tego doprowadzić? Nieruchomości nie graniczą ze sobą, ale mam przesłanki, które w dość logiczny sposób spowodują, że mogę zostać stroną.

Opłata dla geodety zatrudnionego na wniosek sąsiada

Kto ponosi opłatę dla geodety zatrudnionego na wniosek sąsiada – czy także ja?

Błędna podstawa prawna w decyzji administracyjnej

Urząd wydał decyzję administracyjną jako organ nieodwoławczy. Była to decyzja pierwsza. Powołał się na art. 138 § 2 K.p.a. Przekazując moje odwołanie do wyższej instancji, napisał: „W zaskarżonej decyzji rzeczywiście omyłkowo przywołano niewłaściwy przepis prawa...

Czy Poczta Polska ma prawo ściągać zaległy abonament RTV?

Właśnie otrzymałam upomnienie z informacją, że jeśli nie uiszczę opłaty w terminie 7 dni: „zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej...”. Upomnienie dotyczy płatności abonamentu RTV za...

Śmierć uczestnika postępowania administracyjnego

W prowadzonej sprawie administracyjnej zawieszono postępowanie z uwagi na śmierć strony, oczekując na przedłożenie prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Następcy prawni strony są znani, postępowanie spadkowe jednak...

Świadome przedłużanie postępowania administracyjnego

Biorę udział w przeciągającej się sprawie administracyjnej w ministerstwie o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej. Po przejrzeniu akt sprawy okazało się, iż przedstawiciel miasta wystąpił z wnioskiem o informacje na temat stron postępowania i dowiedział się, że...

Pozbawienie zasiłku dla bezrobotnych i nakaz zwrotu wypłaconych świadczeń

Gdy przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych podjąłem krótką pracę na umowę-zlecenie, za co dostałem łącznie 170 zł. Nie zgłosiłem tego do PUP-u. Niestety starosta pozbawił mnie za to zasiłku i nakazał zwrot ok. 2700 zł. Mam bardzo trudną sytuację materialną i...

Podważanie formy i treści upoważnienia

Złożyłem upoważnienie na rzecz projektanta, które brzmiało: „Upoważniam Pana XXX zamieszkałego w XXX, nr dowodu osobistego XXX, do działań w sprawie inwestycji związanej z księgą wieczystą KW XXX”. Upoważnienie posiadało także moje dane adresowe, datę i...

Strona postępowania administracyjnego w sprawie o objęcie ubezpieczeniem

Kto będzie właściwą stroną postępowania administracyjnego w sprawie o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym prowadzonym w oparciu o art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej osoby, która podpisała z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Poznaniu...

Czy operat techniczny z gminy stanowi dowód w postępowaniu o rozgraniczenie działek?

Toczy się przed sądem sprawa o rozgraniczenie działek. Sąd przesłuchał już świadków. Na kolejnej rozprawie słuchani mają być właściciele działek, tj. strony postępowania. Posiadam operat techniczny sporządzony przez geodetę dla gminy na potrzeby postępowania...

Koniec ważności paszportu i wyrobienie nowego w konsulacie

Od 7 lat przebywam za granicą, konkretnie w Stanach Zjednoczonych. Zbliża się koniec ważności mojego paszportu. Chciałbym wyrobić nowy w konsulacie. Niestety zostałem w Polsce skazany za fałszywy dowód. Czy będę mógł otrzymać nowy paszport?

»Artykuły

Ilość: 7 | Wyświetlono: wszystkie

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu ogródka piwnego przylegającego do lokalu nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dodatkowych formalności należy natomiast dopełnić, jeżeli ogródek piwny ma być zorganizowany okazjonalnie, poza stałym...

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

Obowiązki, jakie przedsiębiorca musi wypełniać względem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ściśle związane są z prowadzonym wobec niego postępowaniem administracyjnym lub kontrolnym. Przedsiębiorcy mają również obowiązek zgłaszania do UOKiK zamiaru koncentracji.

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie to w szczególności środek odwoławczy służący do wzruszania postanowień wydawanych przez organy administracyjne, czyli orzeczeń nierozstrzygających sprawy administracyjnej co do istoty. Instytucja zażalenia znajduje zastosowanie również w postępowaniu...

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego może skutkować przymusowym jego wycofaniem z rynku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Poprzedzone jest to kontrolą przeprowadzaną przez organy wyspecjalizowane, w szczególności przez Inspekcje Handlową.

Zawiadomienie o kontroli

Organy kontroli, które mają zamiar przeprowadzić kontrolę działalności gospodarczej, mają obowiązek zawiadomić o tym przedsiębiorcę. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków.

Odwołanie do SKO od decyzji organów samorządowych

Organami wyższego stopnia w stosunku do postępowań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są, z pewnymi wyjątkami, samorządowe kolegia odwoławcze . Do SKO możemy kierować w szczególności odwołania od decyzji wydawanych przez samorządy.

Zasady w postępowaniu administracyjnym

Zasady w postępowaniu administracyjnym to ogólne reguły, których organy administracji publicznej powinny przestrzegać przy załatwianiu spraw. Zasady te obowiązują w każdym stadium postępowania administracyjnego. Ich naruszenie przez organ może skutkować nawet...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl