Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.09.2016

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu ogródka piwnego przylegającego do lokalu nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dodatkowych formalności należy natomiast dopełnić, jeżeli ogródek piwny ma być zorganizowany okazjonalnie, poza stałym punktem sprzedaży.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie ogródka piwnego jest pewną postacią działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży alkoholu, do wykonywania której nie jest wymagane odrębne zezwolenie, poza zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwestię uzyskiwania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości*, która w art. 18 ust. 1 stanowi, iż sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Zezwolenie wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Prowadzenie ogródka piwnego polega na sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży. O zezwolenie na taką sprzedaż musi więc postarać się przedsiębiorca, który planuje wykonywać działalność gospodarczą w tym zakresie. W tym celu konieczne jest złożenie do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wniosku o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:

 

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. przedmiot działalności gospodarczej;
 5. adres punktu sprzedaży;
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości) stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

 

Zezwolenia na prowadzenie ogródka piwnego organ zezwalający może udzielić po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy określających zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Poza posiadaniem zezwolenia, warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności w postaci ogródka piwnego, jest:

 

 1. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia (w przypadku zezwolenia na sprzedaż piwa przy rozpoczęciu działalności opłata wynosi 525 zł rocznie);
 2. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 3. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za zezwolenie;
 4. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
 6. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 7. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy;
 8. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata. Może ono jednak zostać cofnięte, w szczególności w przypadku:

 

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych (np. sprzedaży alkoholu osobom małoletnim);
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 • orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

Powyższe zasady uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ogródka piwnego dotyczą sytuacji, gdy sprzedaż alkoholu w taki sposób ma następować na terenie przylegającym, lub znajdującym się w bliskim sąsiedztwie lokalu przedsiębiorstwa. Możliwe jest jednak również prowadzenie ogródka piwnego w zupełnie innym miejscu niż lokal przedsiębiorstwa, np. na różnego rodzaju koncertach, festynach, czy innych imprezach plenerowych. Sprzedaż alkoholu w takiej formie może się odbywać na podstawie jednorazowego zezwolenia, udzielanego na czas nie dłuższy niż dwa dni. O udzielanie takiego zezwolenia mogą starać się przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie wydane w normalnym trybie, a także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto, zgodnie z art. 18(1) ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat.

 

 

 

 

_______________________________

* Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.09.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki