Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak możliwości wyrejestrowania telewizora

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 12.09.2018

W 1996 roku zostałem najemcą lokalu po matce, która zmieniła miejsce zamieszkania i zabrała telewizor ze sobą. Udałem się do urzędu pocztowego, aby wyrejestrować telewizor, gdzie poinformowano mnie, że „wszyscy mają telewizor, więc wszyscy muszą płacić, a wyrejestrować nie można”, czyli według poczty jest brak możliwości wyrejestrowania telewizora. Nie mogąc wyrejestrować, przestałem płacić abonament. W marcu otrzymałem wezwanie do zapłaty, zapłaciłem. KRRiT na moje pytanie odpowiedział, że tym zajmuje się Poczta Polska. A ona udziela wymijających odpowiedzi. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak możliwości wyrejestrowania telewizora

Fot. Fotolia

Kwestie opłat abonamentowych regulują przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728). W myśl tych przepisów za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Zakłada się przy tym domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, natomiast ustaje z dniem jego wyrejestrowania w urzędzie pocztowym.

 

Opłaty abonamentowe pobierane są przez Pocztę Polską, która wpływy z nich przekazuje na wyodrębniony rachunek KRRiT, po potraceniu dla siebie umownego wynagrodzenia, zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1–3 ustawy abonamentowej).

 

Zaległości w opłacaniu abonamentu mogą być egzekwowane przez urzędy skarbowe na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Oznacza to, że Poczta Polska może wystawić tytuł wykonawczy na podstawie, którego naczelnik urzędu skarbowego będzie dochodzić spłaty należności. Jednakże zastosowanie wobec abonenta środków egzekucyjnych może nastąpić dopiero po wcześniejszym wezwaniu przez Pocztę Polską do uregulowania zaległości, na który przeważnie wyznacza się mu termin 7 dni. Poczta Polska ma obowiązek wysłania zawiadomień informujących o zadłużeniu w związku z niezapłacony abonamentem. Dopiero przy braku reakcji adresata wezwania Poczta Polska może zastosować środki egzekucyjne np. w postaci zajęcia rachunku bankowego czy emerytury. Trzeba wiedzieć, że Poczta może dochodzić należności w trybie egzekucji administracyjnej, ponieważ tak zadecydował Trybunału Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 marca 2010 r. W związku z tym, obowiązki wynikające z ustawy o opłatach abonamentowych egzekwowane są jak inne należności, czy to podatki, czy mandaty karne, i jako takie podlegają egzekucji administracyjnej właśnie przez naczelników urzędów skarbowych.

 

Art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera katalog zarzutów jakie można podnieść, wobec organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Podstawę zarzutu może stanowić: wykonanie lub umorzenie w całości lub w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, błąd, co do osoby zobowiązanego, niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym, brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny lub braki formalne tytułu wykonawczego. Trzeba pamiętać, że zarzuty powyższe można podnieść wyłącznie na etapie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co jednakowoż nie wstrzymuje tegoż postępowania.

 

Co można, zatem w Pana sytuacji począć? Jeżeli otrzymał Pan zawiadomienie z PP wzywające do zapłaty zaległości, należałoby w mojej opinii wysłać dwa pisma:

 

  1. do KRRiT z podniesieniem zarzutu z powodu nieistnienia obowiązku wobec Pana także błąd co do osoby zobowiązanej, ponieważ Pan nie rejestrował odbiornika.
  2. do Poczty Polskiej o zwrot wpłaconej kwoty z tytułu jak powyżej.

 

KRRiT, na wniosek kierownika jednostki Poczty Polskiej, umarza zaległości w płatności abonamentu, odsetki za zwłokę oraz opłaty karne, gdy nie można ustalić podmiotu zobowiązanego ( art.9 ustawy abonamentowej). Spróbować nie zawadzi.

 

Odbiornik telewizyjny powinna wyrejestrować Pana mama, ponieważ to zapewne na Nią jest on zarejestrowany. Ponadto powinna ona zgłosić zmianę danych, tj. inny adres, pod którym teraz zamieszkuje, wraz z odbiornikiem.

 

Procedura wyrejestrowania/ zmian danych wygląda następująco:

 

Fakt nieposiadania już TV/zmiany danych należy zgłosić w placówce pocztowej lub poprzez stronę https://rtv.poczta-polska.pl/ ( lepiej przez stronę). W tym celu należy wypełnić umieszczony na stronie internetowej Poczty Polskiej odpowiedni formularz. Po zaakceptowaniu zmian należy poczekać na otrzymanie na podany adres korespondencyjny hasła i wypełnionego Formularza zgłoszenia zmiany danych.

 

Korespondencja powinna zostać przesłana w terminie kilku dni roboczych od daty zgłoszenia. Po otrzymaniu korespondencji należy ponownie wejść na stronę internetową Poczty Polskiej, wybrać opcję weryfikacja zgłoszonej zmiany i wprowadzić otrzymane hasło (w przypadku, gdy weryfikacja nie zostanie dokonana w ciągu 30 dni wniosek zostanie anulowany i należy dokonać ponownej zmiany).

 

Następnym krokiem jest podpisanie nadesłanego formularza zgłoszenia zmiany danych (oryginał i kopię). Podpisaną kopię należy umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy. Po otrzymaniu podpisanej kopii formularza zgłoszenia zmiany danych Wydział Abonamentu RTV zatwierdza przeprowadzoną aktualizację danych. Można wyrejestrować odbiornik rtv posiadając zadłużenie z tytułu niezapłaconego abonamentu. Wyrejestrowanie odbiornika nie skutkuje jednakże umorzeniem zaległości .

 

Na marginesie dodam, że urzędniczka PP nie miała prawa odmówić Panu wyrejestrowania odbiornika. Należało zgłosić skargę do kierownika placówki. Trzeba jednak pamiętać, że gdyby podjął Pan znowu próbę wyrejestrowania odbiornika, to należy udać się do placówki PP z książeczką abonamentową RTV, o ile jest ona wystawiona na Pana lub skorzystać ze wskazanej powyżej strony PP.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 2 =

»Podobne materiały

Czy spółka wodna dysponuje rowem na mojej posesji?

Przy pomiarach geodezyjnych mojej działki okazało się, że rów melioracyjny, który jest przed nią, a znajduje się przy drodze, należy do mnie, czyli jest na mojej ziemi. Postanowiłem go więc orurować i przysypać ziemią, żeby nie przeszkadzał. A tymczasem przed tygodniem otrzymałem z urzędu gminy naka

 

Czyj jest rów melioracyjny, gdy jego położenie nie jest zgodne z mapami?

Przez moją działkę, tuż przy ścianie domu przebiega rów melioracyjny. Rów ten według map geodezyjnych i ewidencji gruntów powinien znajdować się na działce sąsiada. Złożyłem wniosek do gminy o przywrócenie stanu zgodnego z ewidencją, ale wójt przychyla się do wątpliwej opinii mieszkańców, że ten rów

 

Jak się wycofać z podpisanej zgody na przebieg granic?

W mojej miejscowości przeprowadzana przez starostwo modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Jak się wycofać z podpisanej zgody na przebieg granic działek? Po analizie wszystkich okoliczności tyczenia oraz straty w powierzchni gruntów, szerokości działek wyraźnie widzę, że wyniki są dla mnie bardz

 

Pełnomocnik i świadek w jednej osobie

Czy w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie pełnomocnik strony może być świadkiem?

 

Umorzenie postępowania habilitacyjnego

Moja rozprawa habilitacyjna była recenzowana kilka miesięcy temu. Po długim czasie otrzymałem informację, że mam stawić się na rozmowę podczas obrad komisji. Niestety poważnie się rozchorowałem i byłem na zwolnieniu lekarskim. Komisja zebrała się miesiąc później i nie rozstrzygnięto oceny mojej prac

 

Pozbawienie zasiłku dla bezrobotnych i nakaz zwrotu wypłaconych świadczeń

Gdy przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych podjąłem krótką pracę na umowę-zlecenie, za co dostałem łącznie 170 zł. Nie zgłosiłem tego do PUP-u. Niestety starosta pozbawił mnie za to zasiłku i nakazał zwrot ok. 2700 zł. Mam bardzo trudną sytuację materialną i osobistą, mimo że pracuję (w magazynie),

 

Śmierć uczestnika postępowania administracyjnego

W prowadzonej sprawie administracyjnej zawieszono postępowanie z uwagi na śmierć strony, oczekując na przedłożenie prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Następcy prawni strony są znani, postępowanie spadkowe jednak się przedłuża. Czy

 

Czy Poczta Polska ma prawo ściągać zaległy abonament RTV?

Właśnie otrzymałam upomnienie z informacją, że jeśli nie uiszczę opłaty w terminie 7 dni: „zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej...”. Upomnienie dotyczy płatności abonamentu RTV za okres 2011-2016. Czy Po

 

Błędna podstawa prawna w decyzji administracyjnej

Urząd wydał decyzję administracyjną jako organ nieodwoławczy. Była to decyzja pierwsza. Powołał się na art. 138 § 2 K.p.a. Przekazując moje odwołanie do wyższej instancji, napisał: „W zaskarżonej decyzji rzeczywiście omyłkowo przywołano niewłaściwy przepis prawa niematerialnego, powołując

 

Jak zostać stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez PINB?

Chciałbym zostać stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez PINB. Jak do tego doprowadzić? Nieruchomości nie graniczą ze sobą, ale mam przesłanki, które w dość logiczny sposób spowodują, że mogę zostać stroną.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »