.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka akcyjna

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 13 | Wyświetlono: wszystkie

Przekazanie akcji spółki akcyjnej na projektowaną spółkę z o.o.

Jestem akcjonariuszem spółki akcyjnej, posiadam 30% akcji i piastuję funkcję prezesa jednoosobowego zarządu. Moja żona jest członkiem rady nadzorczej w tej spółce. Mam zamiar utworzyć z żoną spółkę z o.o. Projektowany zakres działalności spółki z o.o. nie jest...

Umowa przeniesienia akcji na czas pracy

Na podstawie „umowy przeniesienia akcji na czas związku-pracy„ zawartej pomiędzy „zbywcą” a „współpracownikiem” nabyłem akcje spółki akcyjnej, których oczywiście posiadaczem był zbywca. Mój związek ustał (przestałem być...

Zbycie akcji

Jestem właścicielką akcji (100%) w spółce. Postanowiłam dokonać czynności zbycia akcji , a właściwie chcę darować akcje mojej córce. Czy mogę to zrobić? Czy mogę darować córce budynek mieszkalny wchodzący w skład majątku spółki akcyjnej?  

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce

Jestem członkiem zarządu spółki akcyjnej, która będzie starać się o ogłoszenie upadłości. Prowadzę też własną działalność, wraz z żoną posiadamy mieszkanie i dom na działce (ale jeszcze nie jest oznaczona jako zabudowana). Wierzyciele zapewne będą dochodzić swoich...

Podejmowanie uchwał w spółce akcyjnej

Istnieje pewna spółka akcyjna. Zarząd i rada nadzorcza to organy trzyosobowe. Czy do statutu spółki akcyjnej można wprowadzić zapis o podejmowaniu uchwał przez ww. organy kwalifikowaną większością głosów? Czy statut może stanowić, że uchwały są podejmowane...

Zarząd spółki akcyjnej

Jestem członkiem zarządu spółki akcyjnej . Zarząd jest dwuosobowy, a reprezentacja łączna. Spółka powstaje z przekształcenia spółki z o.o. Czy członek zarządu spółki akcyjnej  w omawianej sytuacji, już po wpisaniu spółki do KRS,...

Przedsiębiorstwo partnerskie

W naszej spółce jest czterech akcjonariuszy (każdy ma po 25%). Właścicielami są osoby prywatne, które mają też udziały w innych spółkach, a jedna z nich ma działalność gospodarczą. Nasza spółka nie ma udziałów w innych spółkach ani inna nie ma udziałów w naszej. Czy...

Przeniesienie kapitału zapasowy spółki akcyjnej do zysku netto w celu wypłaty wyższej dywidendy

W jaki sposób można przenieść kapitał zapasowy spółki akcyjnej do zysku netto, aby wypłacić akcjonariuszom wyższą dywidendę ?

Wniesienie wkładu niepieniężnego

Moje pytanie dotyczy wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki. Jestem w trakcie tworzenia spółki akcyjnej. Chcę wnieść do niej aportem 100% udziałów spółki z o.o. (wartość – 250 tys. zł; w zamian obejmę akcje za 250 tys. zł)....

Objęcie akcji a podatek PCC

Spółka akcyjna X objęła w formie gotówkowej nowo utworzone akcje w istniejącej spółce akcyjnej Y. Objęcie akcji związane było z podwyższeniem kapitału zakładowego. Czy ta transakcja podlega podatkowi PCC w spółce X?

Obowiązek informowania spółki akcyjnej i giełdy o zbyciu akcji

Spółka akcyjna „A” notowana jest na rynku NewConnect. Jest ona właścicielem 100% udziałów kilku spółek z o.o. Członkowie zarządu tych spółek posiadają akcje spółki „A”. Czy członkowie zarządu tych spółek mają obowiązek informowania giełdy i...

Kapitał zakładowy - jak można sprawdzić, czy spółka go wpłaciła?

Czy istnieje możliwość wykonania kontroli obcej spółki akcyjnej pod kątem rzeczywistej wpłaty kapitału zakładowego? Jest mało prawdopodobne, że spółka dokonała jakiejkolwiek wpłaty.

Zwolnienie członka zarządu

Jestem członkiem zarządu spółki akcyjnej dużego holdingu finansowego. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Spodziewam się lada dzień konkretnej rozmowy dotyczącej rozwiązania tej umowy. Co może mi zostać zaproponowane lub w jakiej...

»Artykuły

Ilość: 12 | Wyświetlono: wszystkie

Emisja akcji

Emisja akcji przez spółkę akcyjną jest jednym ze sposobów, w jaki może zostać podwyższony jej kapitał zakładowy. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej.

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Walne zgromadzenie akcjonariuszy może zmienić statut spółki akcyjnej w drodze uchwały. Jednak aby zmiana statutu była skuteczna, wymaga ona również zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, którą zobowiązany jest zgłosić zarząd spółki. Zmiana statutu jest obowiązkowa w...

Jedna osoba prezesem zarządu w dwóch spółkach

Funkcję prezesa zarządu w dwóch konkurencyjnych spółkach kapitałowych można sprawować tylko pod warunkiem udzielenia zgody przez spółkę, której prezes angażuje się w działalność spółki konkurencyjnej. Złamanie zakazu konkurencji skutkuje odpowiedzialnością...

Kapitał podstawowy a zapasowy

Do powstania spółki akcyjnej wymagane jest wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, zwanego też podstawowym lub założycielskim, będącym podstawowym majątkiem spółki, z którego pokrywane mogą być zobowiązania wobec wierzycieli. Spółka...

Dobrowolne umorzenie akcji

Umorzenie akcji w spółce akcyjnej może być dokonane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), lub bez takiej zgody (umorzenie przymusowe). Niezależnie od sposobu, w jaki zostało dokonane umorzenie akcji, zawsze wymagane jest jednak powzięcie uchwały o obniżeniu kapitału...

Powiadamianie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Walne zgromadzenie niepublicznej spółki akcyjnej może być zwołane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a gdy wszystkie akcje spółki są imienne, również listownie. W przypadku spółek publicznych ustawa nakłada obowiązek publikowania ogłoszenia na stronie...

Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

Likwidacja spółki akcyjnej jest następstwem zaistnienia przyczyn rozwiązania spółki określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Likwidację przeprowadzają członkowie zarządu albo inne osoby wskazane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub sąd. Cały proces kończy...

Czynności konieczne do utworzenia spółki akcyjnej

Do utworzenia spółki akcyjnej wymagane jest zawiązanie spółki przez jedną lub więcej osób, sporządzenie statutu spółki w formie aktu notarialnego, wniesienie wkładów oraz dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Świadectwo udziałowe w spółce akcyjnej

Artykuł omawia istotę instytucji prawnej świadectwa udziałowego oraz przedstawia charakterystykę tego typu dokumentu.

Decydujący głos prezesa zarządu

Co do zasady głosy członków zarządu wieloosobowego w spółkach kapitałowych czy spółdzielniach mają taką samą moc. Może to w głosowaniach doprowadzać do sytuacji patowych. Aby tego uniknąć, można uprzywilejować w prawie głosu prezesa zarządu .

Powództwo o uchylenie uchwały oraz powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Artykuł omawia prawne środki zwalczania uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w postaci powództwa o uchylenie uchwały oraz powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały .

Akcje i ich rodzaje

Artykuł omawia poszczególne rodzaje akcji.

»Materiały

Ilość: 1 | Wyświetlono: wszystkie

Rejestracja spółki akcyjnej

Opis wariantów i sposobów przekształcenia i rejestracji spółki jawnej w spółkę akcyjną.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl