Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozbawienie zasiłku dla bezrobotnych i nakaz zwrotu wypłaconych świadczeń

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 27.10.2016

Gdy przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych podjąłem krótką pracę na umowę-zlecenie, za co dostałem łącznie 170 zł. Nie zgłosiłem tego do PUP-u. Niestety starosta pozbawił mnie za to zasiłku i nakazał zwrot ok. 2700 zł. Mam bardzo trudną sytuację materialną i osobistą, mimo że pracuję (w magazynie), to kredyt i alimenty zabierają mi niemal całą pensję. Czy mogę uniknąć oddawania tego zasiłku? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady zgodnie z treścią art. 76 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Z tego, co wskazał Pan w pytaniu, właśnie taką decyzję aktualnie wydał w Pana przypadku starosta.

 

Rozumiem, że nie pyta Pan o odwołanie od tej decyzji jako takie – bo trzeba uznać, że jest ona prawidłowa, skoro podjął Pan jakiekolwiek zatrudnienie, to winien Pan zgłosić to do urzędu, czego konsekwencją byłoby zaniechanie wypłaty zasiłku.

 

Tym niemniej może Pan się od tej decyzji odwołać – na decyzji znajduje się pouczenie, do kogo należy złożyć odwołanie w terminie 14 dni. Postępowanie to jest bezpłatne, więc złożenie takiego odwołania nie wiąże się dla Pana z żadnym ryzykiem.

 

Powołam Panu w tym miejscu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Po 477/14, w którym sąd ten stwierdził, iż „jakakolwiek aktywność mająca na celu uzyskiwanie zarobków, mieszcząca się w ramach tego, co uznawane jest w ustawie jako zatrudnienie, lub inna praca zarobkowa stanowi przesłankę utraty statusu bezrobotnego i to niezależnie od jej wymiaru czasowego czy też wysokości uzyskiwanych dochodów”.

 

Z treści Pana pytania wnioskuję, że raczej chciałby się Pan zwrócić z wnioskiem np. o umorzenie tych nienależnie pobranych zasiłków. Dlatego też informuję Pana, że taką możliwość ustawodawca przewidział w cytowanej ustawie, dokładnie w art. 76 ust 7, który z uwagi na jego istotność w całości Panu poniżej zacytuję:

 

„Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

 

1) w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;

2) dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;

3) osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne”.

 

Oczywiście wniosek należy szczegółowo umotywować, załączyć posiadane dokumenty – tak, aby przekonać starostę, że rzeczywiście nie jest Pan w stanie ponieść tych kosztów. Ponieważ jednak zarobkuje Pan, obawiam się, że starosta nie będzie miał podstaw do umorzenia, a bardziej do rozłożenia Panu na raty wspomnianej kwoty. Ale oczywiście warto spróbować.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus osiem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki