.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.09.2016

Zrzeczenie się przez osobę uprawnioną jest jednym ze sposobów, w jaki wygasnąć może licencja na krajowy transport drogowy. W celu zrzeczenia się licencji należy złożyć do organu, który ją wydał, odpowiednie zawiadomienie oraz zwrócić licencję i jej wypisy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 5b ustawy o transporcie drogowym1 podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

 

 1. samochodem osobowym,
 2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 3. taksówką
  – wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.


Licencji wymaga również podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Natomiast dokonywanie krajowego przewozu rzeczy wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w trybie określonym przepisami unijnymi.

Licencji na krajowy przewóz osób udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

Licencja na krajowy transport drogowy udzielana jest w drodze decyzji administracyjnej i możliwe jest zrzeczenie się jej. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym licencja wygasa bowiem w razie:

 

 1. upływu okresu, na który została udzielona;
 2. zrzeczenia się jej;
 3. śmierci posiadacza licencji;
 4. co do zasady w razie likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona.


Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji w przypadku wszczęcia postępowania o jej cofnięcie. Samo zrzeczenie się licencji powinno przybrać formę skierowanego do organu zawiadomienia zawierającego dane identyfikujące przedsiębiorcę, któremu udzielono licencji (w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer licencji i numer NIP), datę oraz wyraźne oświadczenie o zrzeczeniu się licencji na krajowy transport drogowy. Przedsiębiorca jest ponadto zobowiązany zwrócić licencję oraz wszystkie jej posiadane wypisy organowi, który udzielił licencji.

Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy nie oznacza definitywnego końca kontaktów z organem, który tę licencję wydał. Zgodnie z art. 16a ustawy o transporcie drogowym, w razie wygaśnięcia licencji przedsiębiorca ma bowiem obowiązek przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami przez okres jednego roku, począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać transport drogowy.

Należy nadmienić również, iż ustawa o transporcie drogowym przewiduje możliwość zawieszenia wykonywania transportu drogowego. W okresie przejściowych trudności przy prowadzeniu działalności gospodarczej, może pozwolić to przewoźnikowi na uniknięcie konieczności zrzeczenia się licencji na krajowy transport drogowy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W takim przypadku jest on zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

 

 1. zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego; w zawiadomieniu podaje się:
  • okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,
  • liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego;
 2. zwrócić do organu, który udzielił licencji:
  • wszystkie wypisy z licencji – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości,
  • wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego,
  • licencję – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego taksówką.


Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję lub wypisy w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji, dokonuje, w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań, o których mowa powyżej, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji proporcjonalnie do:

 

 1. okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego;
 2. liczby zawieszonych wypisów z licencji.
___________________________________________
1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.09.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V plus 5 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton