Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie do SKO od decyzji organów samorządowych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.07.2013

Organami wyższego stopnia w stosunku do postępowań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są, z pewnymi wyjątkami, samorządowe kolegia odwoławcze. Do SKO możemy kierować w szczególności odwołania od decyzji wydawanych przez samorządy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawy prawne działania SKO

Ustrój oraz zasady działania samorządowych kolegiów odwoławczych określa ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych1. Natomiast wydawanie orzeczeń przez kolegia następuje, w zależności od rodzaju sprawy, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego2 lub Ordynacji podatkowej3.


Właściwość rzeczowa i miejscowa samorządowych kolegiów odwoławczych


Co do zasady, samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Orzekać mogą więc w sprawach rozpatrywanych wcześniej przez organy gminy, powiatu lub samorządu województwa. W tym zakresie SKO są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji.

 

Ustawy szczególne mogą jednak określać inne organy wyższego stopnia dla samorządów. Przykładowo organem wyższego stopnia nad starostą w sprawach rozpatrywanych na podstawie Prawa budowlanego4 oraz Prawa o aktach stanu cywilnego5 będzie wojewoda.

 

W Polsce działa w sumie 49 samorządowych kolegiów odwoławczych. Mieszczą się one we wszystkich obecnych stolicach województw oraz w miastach, które były miastami wojewódzkimi według podziału administracyjnego obowiązującego w Polsce w latach 1975-1998. W odniesieniu do gmin i powiatów właściwość miejscową kolegiów określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów6. Natomiast organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa jest kolegium mające siedzibę w mieście będącym siedzibą władz samorządu województwa.

 

Odwołanie od decyzji administracyjnych do SKO

 

Co do zasady, odwołanie od niekorzystnej decyzji organu jednostki samorządowej (np. decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości wydanej przez burmistrza) należy wnieść do właściwego miejscowo samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od doręczenia zaskarżanej decyzji, a w przypadku gdy decyzja była ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia.

 

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Dlatego należy je przekazać organowi jednostki samorządowej, który orzekał w naszej sprawie, np. wójtowi lub staroście. Odwołanie do SKO od decyzji organu samorządowego nie musi mieć szczególnej formy, w szczególności nie jest wymagane zawarcie w nim konkretnych zarzutów w stosunku do decyzji, od której strona się odwołuje. Wystarczy, że z odwołania wynika, iż jest ona niezadowolona z decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji.

 

Rozpatrując odwołanie kolegium może:

 

  1. podtrzymać zaskarżaną decyzję,
  2. uchylić ją w całości lub części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umorzyć postępowanie pierwszej instancji;
  3. umorzyć postępowanie odwoławcze.

 

W pewnych przypadkach SKO może również uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Działając w ten sposób, kolegium powinno wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

 

Ponowne rozpatrzenie sprawy przez SKO

 

Od decyzji wydanej przez SKO w wyniku odwołania nie przysługuje kolejne odwołanie. Jednak można w takim przypadku wnioskować do kolegium o ponowne rozpatrzenie sprawy. SKO musi taki wniosek rozpatrzyć, jeżeli został on złożony w terminie (termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 14 dni, licząc od dnia doręczenia pierwszej decyzji). Druga decyzja wydana przez SKO jest ostateczna. Oznacza to, że nie można jej wzruszyć w postępowaniu administracyjnym, stronie przysługuje jednak prawo skierowania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

 

 


_____________________________________
1Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn. zm.)

2Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
3Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)
4Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)
5Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z późn. zm.)
6Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2003 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz. 1925)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.07.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki