Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie do SKO od decyzji organów samorządowych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.07.2013

Organami wyższego stopnia w stosunku do postępowań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są, z pewnymi wyjątkami, samorządowe kolegia odwoławcze. Do SKO możemy kierować w szczególności odwołania od decyzji wydawanych przez samorządy.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawy prawne działania SKO

Ustrój oraz zasady działania samorządowych kolegiów odwoławczych określa ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych1. Natomiast wydawanie orzeczeń przez kolegia następuje, w zależności od rodzaju sprawy, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego2 lub Ordynacji podatkowej3.


Właściwość rzeczowa i miejscowa samorządowych kolegiów odwoławczych


Co do zasady, samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Orzekać mogą więc w sprawach rozpatrywanych wcześniej przez organy gminy, powiatu lub samorządu województwa. W tym zakresie SKO są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji.

 

Ustawy szczególne mogą jednak określać inne organy wyższego stopnia dla samorządów. Przykładowo organem wyższego stopnia nad starostą w sprawach rozpatrywanych na podstawie Prawa budowlanego4 oraz Prawa o aktach stanu cywilnego5 będzie wojewoda.

 

W Polsce działa w sumie 49 samorządowych kolegiów odwoławczych. Mieszczą się one we wszystkich obecnych stolicach województw oraz w miastach, które były miastami wojewódzkimi według podziału administracyjnego obowiązującego w Polsce w latach 1975-1998. W odniesieniu do gmin i powiatów właściwość miejscową kolegiów określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów6. Natomiast organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa jest kolegium mające siedzibę w mieście będącym siedzibą władz samorządu województwa.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Odwołanie od decyzji administracyjnych do SKO

 

Co do zasady, odwołanie od niekorzystnej decyzji organu jednostki samorządowej (np. decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości wydanej przez burmistrza) należy wnieść do właściwego miejscowo samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od doręczenia zaskarżanej decyzji, a w przypadku gdy decyzja była ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia.

 

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Dlatego należy je przekazać organowi jednostki samorządowej, który orzekał w naszej sprawie, np. wójtowi lub staroście. Odwołanie do SKO od decyzji organu samorządowego nie musi mieć szczególnej formy, w szczególności nie jest wymagane zawarcie w nim konkretnych zarzutów w stosunku do decyzji, od której strona się odwołuje. Wystarczy, że z odwołania wynika, iż jest ona niezadowolona z decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji.

 

Rozpatrując odwołanie kolegium może:

 

  1. podtrzymać zaskarżaną decyzję,
  2. uchylić ją w całości lub części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umorzyć postępowanie pierwszej instancji;
  3. umorzyć postępowanie odwoławcze.

 

W pewnych przypadkach SKO może również uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Działając w ten sposób, kolegium powinno wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

 

Ponowne rozpatrzenie sprawy przez SKO

 

Od decyzji wydanej przez SKO w wyniku odwołania nie przysługuje kolejne odwołanie. Jednak można w takim przypadku wnioskować do kolegium o ponowne rozpatrzenie sprawy. SKO musi taki wniosek rozpatrzyć, jeżeli został on złożony w terminie (termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 14 dni, licząc od dnia doręczenia pierwszej decyzji). Druga decyzja wydana przez SKO jest ostateczna. Oznacza to, że nie można jej wzruszyć w postępowaniu administracyjnym, stronie przysługuje jednak prawo skierowania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

 

 


_____________________________________
1Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn. zm.)

2Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
3Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)
4Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)
5Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z późn. zm.)
6Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2003 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz. 1925)Stan prawny obowiązujący na dzień 08.07.2013

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - II =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Odpowiedzialność organów administracji publicznej za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej

Autorka omawia kwestie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez organy administracji publicznej w wyniku wydania niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej.

Udzielenie informacji publicznej

Każdemu obywatelowi, a nawet cudzoziemcom, przysługuje prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych, związanych z działalnością władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Udzielanie informacji publicznej może następować w drodze ogólnodostępnego ogł

Zasady dostępu do informacji publicznej

Informacja publiczna, czyli każda informacja o sprawach publicznych, podlega udostępnieniu każdej zainteresowanej osobie. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta ma interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej. Różne mogą być jednak formy udostępniania takiej in
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »