.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną – jak tego dokonać?

Mam pytanie o przekształcenie spółki. Otóż chcę przekształcić spółkę z o.o. w spółkę jawną. Jestem jej prezesem, posiadającym wszystkie udziały, które w momencie przekształcania odkupiliby synowie. Jakie dokumenty należy sporządzić i gdzie je złożyć? Proszę o opis całego procesu, jak wygląda przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści pytania domniemam, że chodzi o jednoosobową sp. z o.o., skoro Pan posiada wszystkie udziały.

 

Niewątpliwie dozwolone jest przekształcenie spółki z o.o. w inną spółkę prawa handlowego, w tym spółkę jawną, co potwierdza art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Niedopuszczalne jest natomiast przekształcenie spółki z o.o. w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółki w upadłości.

 

Pierwszym krokiem, który należy podjąć w celu przekształcenia sp. z o.o. w spółkę jawną, jest opracowanie planu przekształcenia (art. 556 pkt 1 K.s.h.). W przypadku jednoosobowej sp. z o.o. plan ten musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego (art. 557 § 4 K.s.h.).

 

Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej (art. 558 K.s.h.):

 

 • ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia,
 • określenie wartości udziałów zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

 

Do planu przekształcenia należy dołączyć (art. 558 K.s.h.):

 

 1. w przypadku jednoosobowej sp. z o.o. projekt decyzji w sprawie przekształcenia spółki,
 2. projekt umowy spółki jawnej,
 3. wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki z o.o.,
 4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień ustalenia wartości bilansowej majątku spółki przekształconej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcania, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

 

Następnie plan przekształcenia musi być poddany badaniu biegłego rewidenta w zakresie jego rzetelności i poprawności (art. 556 § 1 K.s.h.). W tym celu spółka musi wystąpić do sądu rejestrowego właściwego według siedziby spółki z o.o. ze stosownym wnioskiem.

 

Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz spółce przekształcanej (art. 559 K.s.h.).

 

Następnie winien Pan jako jedyny wspólnik podjąć decyzję o przekształceniu sp. z o.o. w spółkę jawną, która winna być zaprotokołowana przez notariusza. Zgodnie z art. 563 K.s.h. decyzja ta winna co najmniej zawierać:

 1. wskazanie, iż spółka z o.o. zostaje przekształcona w spółkę jawną,
 2. nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki jawnej i mających prawo do jej reprezentowania.

 

Po przekształceniu do spółki przystąpią synowie, którzy w momencie zawarcia umowy spółki jawnej odkupią część lub całość udziałów od Pana, w związku z czym wysokość kapitału spółki pozostanie bez zmian.

 

Ostatnią czynnością jest wpis do rejestru. Wniosek o wpis przekształcenia składają wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej.

 

Spółka przekształcana zgłasza do rejestru zmianę na druku wniosku KRS-Z3 oraz załącznika KRS-ZH. Zbędne jest składanie wniosku o wykreślenie, jako że następuje ono z urzędu.

 

Na druku wniosku KRS-Z3 nie wykazuje się zmian, zmiany wynikają natomiast z treści załącznika KRS-ZH.

 

W części I w polu 1 załącznika KRS-ZH zaznacza się, iż wpis dotyczy przekształcenia. W polu 2 określa się skrótowo sposób przekształcenia.

 

W części II w polu 1 załącznika KRS-ZH wpisuje się dane nowo powstałego podmiotu. Wpis w części II jest w zasadzie nieobowiązkowy, gdyż dane te mogą być rejestrowane z urzędu przed wykreśleniem przekształcanej spółki z rejestru, a po wpisaniu do rejestru skutków przekształcenia (wpisie do rejestru przekształconej spółki). Nigdy nie wypełnia się części III załącznika.

 

Nadto należy wpisać powstałą spółkę jawną do rejestru. Warunkiem wpisu spółki jawnej do KRS jest podpisanie przez wspólników umowy, a następnie złożenie wniosku o wpis do KRS. Zgodnie z treścią art. 569 K.s.h. wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej.

 

Wniosek składa się do sądu rejestrowego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę spółki na formularzu KRS-W1 [rejestracja spółki jawnej], do którego dołącza się:

 

 • KRS-WH,
 • KRS-WM [dotyczący przedmiotu działalności spółki],
 • KRS-WK [dotyczący reprezentacji spółki],
 • KRS-WB [wspólnicy spółki jawnej],
 • a jeśli spółka udziela prokury – również KRS-WL.

 

Jeżeli spółka przekształcona zmieniła swoją dotychczasową siedzibę, wówczas właściwym sądem rejestrowym jest sąd właściwy miejscowo według nowej siedziby spółki.

 

Z chwilą wpisu do rejestru spółki przekształconej sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru spółkę przekształcaną.

 

Zgodnie z art. 570 spółka ma obowiązek ogłosić przekształcenie spółki. Przedmiotowe ogłoszenie o przekształceniu spółki jest dokonywane na wniosek wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształconej. Wkłady wspólników w sp. z o.o. staną się wkładami w spółce jawnej w tej samej wysokości.

 

Przepisy prawa spółek handlowych nie określają terminu, w którym spółka przekształcona powinna zgłosić wniosek o ogłoszenie przekształcenia. Ogłoszenie musi ukazać się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” i w gazecie ogólnopolskiej lub lokalnej.

 

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

 

Bez udziału notariusza się nie odbędzie, tym samym wszelkie warunki formalne (w tym treść decyzji o przekształceniu, plan przekształcenia) proszę uzgodnić z notariuszem.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl