.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak spłaty rodzeństwa mimo zobowiązania

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 28.07.2021 • Zaktualizowane: 28.07.2021

W 2005 roku rodzice aktem notarialnym darowali mojemu bratu gospodarstwo rolne z zabudowaniami, inwentarzem, maszynami rolniczymi. W akcie tym brat zobowiązał się do spłaty rodzeństwa w określonym terminie. Minęło już ponad 10 lat od tego terminu. W jaki sposób wyegzekwować pieniądze przy braku spłaty? Czy po takim czasie przysługują odsetki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak spłaty rodzeństwa mimo zobowiązania

Zobowiązanie do spłaty

Z tego, co wynika z dokumentów, akt był sporządzony w 2005 roku z terminem spłaty na 2008 rok, wtedy też wyznaczony został termin spłaty zobowiązania.

 

Zgodnie z treścią artykułu 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Przedawnienie roszczenia o spłatę

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na treść artykułu 125, zgodnie z nim roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Dziś termin ten został skrócony do lat 6. Zatem należy wskazać, iż roszczenie z Pani aktu notarialnego uległo przedawnieniu. Nie znaczy to jednak, że nie może Pani starać się o to, aby je wyegzekwować. Musi Pani mieć jednak na uwadze to, że osoba, która ma Pani ten dług oddać podniesienie zarzut przedawnienia. Przepis artykułu 123 k.c. stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, przez wszczęcie mediacji. W judykaturze przyjmuje się, że jako przykład czynności procesowych, przerywających bieg przedawnienia, wskazuje się m.in. złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności sądowemu lub pozasądowemu tytułowi egzekucyjnemu (wyrok SN z dnia 17 grudnia 2004 r., sygn. akt II CK 276/04).

Niecelowe wszczęcie egzekucji

Pani powinna teraz złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, oczywiście może Pani to zrobić, ale roszczenie to jest już przedawnione. Gdyby nie upłynął ten termin, taki wniosek przerwałby go i rozpoczął liczenie na nowo, ale termin ten niestety upłynął. Sąd nada temu tytułowi klauzulę wykonalności, a Pani dalej, gdy ta osoba nie zapłaci, powinna udać się do komornika. Jeśli jednak komornik stwierdzi w tym przypadku przedawnienie – co zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego powinien zrobić – obciąży Panią opłatą w wysokości 10% od niecelowego wszczęcia egzekucji, w zakresie właśnie tej kwoty której będzie Pani dochodzić.

 

Jeśli komornik tego nie zauważy, to zarzut ten może podnieść dłużnik. Zgodnie z treścią przepisu art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego sam upływ terminu przedawnienia nie wywołuje skutku przedawnienia, lecz powoduje powstanie po stronie tego, przeciw komu przysługuje roszczenie, uprawnienia do uchylenia się od jego zaspokojenia. Dotyczy to nie tylko roszczenia głównego, ale i odsetek za opóźnienie (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1995 r., sygn. akt III CZP 156/95). Ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zachowuje pełną swobodę korzystania z przedawnienia, chyba że po upływie terminu przedawnienia zrzeka się tego zarzutu. Pozwani w niniejszej sprawie nie zrzekli się korzystania z zarzutu przedawnienia. Wtedy niestety i Panią obciążają te koszty.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wezwała Pani do zapłaty brata, bowiem może Pani zapłaci. Jednak przed skierowaniem sprawy do sądu lub komornika radziłbym się zastanowić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl