.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Prawa autorskie do projektu domu i problem właścicieli z budową garażu

• Opublikowano: 22-06-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Zakupiłem z żoną połowę domu jednorodzinnego dwulokalowego. Podczas podpisywania przeniesienia własności zaniepokoiło nas to, że deweloper bardzo zastrzegał sobie prawo do praw autorskich i do tego, że nie będzie pozwalał na zmiany. Nie wiemy teraz, czy będziemy mogli postawić garaż, chociaż zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo czy będziemy mogli zainstalować bramę wjazdową (pasującą kolorystycznie oraz stylem do koncepcji budynku). Wygląda na to, że zakupiliśmy dom, w którym „nie mamy nic do powiedzenia”. Czy faktycznie deweloper może nas zablokować na podstawie praw autorskich, czy możemy czuć się faktycznymi właścicielami swojej połowy domu? [do wglądu umowa notarialna]


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Prawa autorskie do projektu domu i problem właścicieli z budową garażu

Ochrona koncepcji architektonicznej zakupionego budynku

Kluczowy jest zapis § XX owej umowy, bowiem wyrazili Państwo zainteresowanie utrzymaniem jednolitego charakteru w zakresie formy, detalu i kolorystyki zespołu mieszkaniowego oraz oświadczyli Państwo, że wystrój zewnętrzny budynku, w którym znajduje się zakupiony lokal (kolor, elewacja, układ okien, układ drzwi) stanowi całość koncepcji architektonicznej i podlega ochronie osobistych praw autorskich autora projektu. Jakiekolwiek zmiany w tymże wyglądzie zewnętrznym wymagają zgody autora projektu budowlanego.

 

A zatem, mimo nabycia lokalu, nie przeniesiono na Państwa praw autorskich do projektu budynku (jego wyglądu zewnętrznego). Jest to jak najbardziej zgodne z prawem, nie trzeba przenosić na nabywcę lokalu czy mieszkania praw do projektu budowlanego. Można zgodnie z prawem pozostawić pełnię praw autorskich osobistych autorowi projektu, co powoduje, że każda zmiana w wyglądzie zewnętrznym wymaga zgody lub akceptacji autora. To nie oznacza braku prawa własności, ale w istocie jego ograniczenie poprzez wymaganie zawsze zgody autora projektu na jakiekolwiek zmiany czy prace, które ingerują w wygląd zewnętrzny (jakąkolwiek część wyglądu zewnętrznego, bowiem kolor, elewację, układ okien i drzwi wskazano tylko jako przykład).

 

Garaż niezgodny z koncepcją autora projektu budowlanego

Garaż w mojej ocenie wpływa na wygląd zewnętrzny i na koncepcję, zatem uważam, że aby nie naruszyć praw autorskich, należy uzyskać pisemną zgodę (nie mailową a pisemną) na jego budowę – ale musi to być akceptacja konkretnego projektu garażu. Co do bramy wjazdowej – analogicznie. Ta bowiem również wpływa na „koncepcję” architektoniczną i na wygląd zewnętrzny.

 

To nie tyle deweloper, co twórca projektu nie zezwolił na wykonywanie autorskich praw do jego projektu, a zachował całość po swojej stronie. Stąd deweloper w obawie przed sankcjami (bo to deweloper ma umowę z twórcą projektu) zawarł takie zapisy w umowach z nabywcami. Twórcy projektu przysługuje bowiem prawo do integralności utworu oraz do nienaruszalności formy i treści. Ponadto przysługuje mu osobiste prawo autorskie do weryfikowania zmian w projekcie Następca prawny, w tym nabywca lokalu, nie może, co do zasady, wprowadzać zmian w utworze bez zgody twórcy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której konieczność zmian jest ewidentna, natomiast twórca nie ma słusznej podstawy, aby sprzeciwiać się zmianom.

 

Ilekroć analizuję klientom umowy – zanim je podpiszą – zawsze przy określaniu ryzyka transakcji sprawdzam właśnie kwestię dotyczącą tego, czy umowy obejmują skuteczne klauzule przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu. Jeśli nie – sygnalizuję im, że na większość remontów czy inwestycji mających wpływ na wygląd zewnętrzny wymagana jest zgoda twórcy projektu – wyrażona na piśmie.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Klauzula niedozwolona w umowie pomiędzy deweloperem a nabywcą budynku

Próbując jednak „ratować” sytuację, wskazuję, że jeśli jako konsument nie miał Pan możliwości zapoznania się z umową łączącą dewelopera i autora projektu, w związku z czym nie wie Pan, co konkretnie mieści się w pojęciu „wystrój zewnętrzny budynku” (bowiem wskazano tylko przykłady w postaci koloru, elewacji, układu okien i drzwi), to można forsować stanowisko, że w tym kontekście jest to zapis niedozwolony (tak zwana klauzula abuzywna). Wynika tak z postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 grudnia 2019 r. sygn. akt XVII AmC 678/16, numer postanowienia: 7434, klauzula nr 42, gdzie sąd uznał za niedozwolone zapisy o treści: „Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości, że wygląd elewacji Budynku objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego i zobowiązuje się nie podejmować bez zgody Dewelopera oraz autora projektu architektonicznego żadnych działań mających na celu zmianę wyglądu elewacji Budynku, a w przypadku podjęcia takich działań zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu przywrócenie elewacji do stanu zgodnego z projektem architektonicznym”. Klauzula dostępna pod adresem na stronie rejestru UOKiK: https://rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=7424#details.

 

Powództwo do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie postanowień umowy za niedozwolone

Jeśli zatem nie wie Pan, czego konkretnie nie może zmieniać, a uważam, że umowa ma charakter otwarty i nie wiadomo dokładnie, jakich zmian i prac Pan czynić nie może bez zgody twórcy projektu, to taka klauzula jest niedozwolona. Jeśli konsument ma słuszne przypuszczenia, że w umowie oferowanej przez przedsiębiorcę znajdują się niedozwolone postanowienia umowne, czyli tzw. klauzule abuzywne, powinien jak najszybciej zwrócić na to uwagę swojemu kontrahentowi i próbować z nim negocjować. Jeśli to nie pomoże, konsument jest uprawniony do tego, aby złożyć powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W razie uwzględnienia powództwa sąd zakazuje wykorzystywania uznanych za niedozwolone postanowień umownych oraz zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Odpis prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo zostaje przesłany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi na tej podstawie rejestr klauzul niedozwolonych. Jest on jawny.

 

W przypadku gdy umowa z przedsiębiorcą została już podpisana i zawiera ona niedozwolone postanowienia umowne, to klauzule te nie wiążą stron z mocy prawa. Trzeba wówczas tylko zwrócić na nie uwagę deweloperowi i powołać się na odpowiednią klauzulę (najbardziej zbliżoną wskazałam wyżej). Może się zdarzyć, że przedsiębiorca nie przychyli się do stanowiska kupującego i nie uchyli kwestionowanego zapisu, uznając, że w sprawie on nie ma zastosowania. Wówczas pozostaje zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy wskazane przez Pana zapisy w umowie nie stanowią klauzul niedozwolonych (jako przykład podać ową klauzulę nr 42); gdy przedsiębiorca nie usunie klauzuli, pozostaje wnieść pozew do sądu o ustalenie, że określone zapisy w umowie nie wiążą konsumenta.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu