.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż olejów samochodowych i akumulatorów a wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych

Opis Problemu:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży olejów i części samochodowych. Sprzedaję m.in. akumulatory i konfekcjonuję oleje z 1000-litrowych pojemników do używanych beczek 200-litrowych oraz pojemników plastikowych 30-, 20-litrowych. Czy obowiązuje mnie rejestracja w Bazie Danych Odpadowych (BDO)? Czy mam obowiązek przyjmowania zużytych akumulatorów, jeśli tak, to jak z nimi postępować? Jeśli podpiszę umowę z firmą zbierającą, czy nie będę potrzebował wpisu do BDO?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż olejów samochodowych i akumulatorów a wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych

Obowiązek wpisu do rejestru BDO

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

 

  1. wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
  2. wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  3. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

 

Jednak nie wszystkie podmioty, które działają na rynku gospodarki odpadami, muszą znaleźć się w Rejestrze BDO. Ministerstwo stworzyło bardzo pomocną ankietę, by ustalić, czy jest się zobowiązanym do rejestracji: https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/. Proszę także spojrzeć na art. 50 ustawy o odpadach:

 

„Art. 50. [Wpis do rejestru na wniosek]

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1903):

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,

b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,

c) organizacji odzysku,

d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056):

a) wprowadzających pojazdy,

b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,

c) prowadzących stacje demontażu,

d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;

b) zbierających zużyty sprzęt,

c) prowadzących zakład przetwarzania,

d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,

f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850):

a) wprowadzających baterie lub akumulatory,

b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

c) podmiotów pośredniczących;

5) z zakresu niniejszej ustawy:

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) transportujących odpady,

c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,

d) prowadzących zakłady recyklingu statków,

e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:

a) będących organizacjami odzysku opakowań,

b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:

– odpadów opakowaniowych,

– produktów w opakowaniach,

c) eksportujących:

– odpady opakowaniowe,

– opakowania,

– produkty w opakowaniach,

d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,

e) wprowadzających opakowania,

f) wprowadzających produkty w opakowaniach,

g) przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

7) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320 i 2361):

a) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,

b) podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.

3. Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do wprowadzającego sprzęt, który korzysta z uprawnienia określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ów art. 25 wskazuje, że wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta, nie musi wykonywać obowiązków nałożonych na niego ustawą, o ile: 1) autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru; 2) przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu przez tego wprowadzającego sprzęt, w szczególności informacje o masie wprowadzonego do obrotu w danym oraz w poprzednim roku kalendarzowym sprzętu pochodzącego od producenta, który wyznaczył tego autoryzowanego przedstawiciela).

5. Autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany zamieścić w rejestrze wykaz wprowadzających sprzęt, którzy przekazali mu informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

6. Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, składa wniosek o wpis do rejestru niezwłocznie po zawarciu porozumienia, o którym mowa w tym przepisie.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kto nie ma obowiązku wpisu do rejestru BDO?

Art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach wskazuje, że nie podlegają wpisowi do rejestru:

 

1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);

4) transportujący wytworzone przez siebie odpady;

5) wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1.

 

Obrót akumulatorami

Ale uwaga, otóż zużyty akumulator powinien zostać oddany w miejscu, w którym jest kupiona nowa bateria. Na podmiotach oferujących sprzedaż akumulatorów ciąży bowiem ustawowy obowiązek przyjęcia zepsutego akumulatora. Sprzedawca jest zobowiązany do pobrania od klienta opłaty depozytowej w wysokości 30 zł, co wynika z art. 55 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Opłaty można nie naliczać, ale tylko pod warunkiem oddania przez klienta zużytego akumulatora przy zakupie nowego. Z kolei w przypadku zwrotu przez klienta starego akumulatora, w terminie 30 dni od daty zakupu, sprzedawca zobowiązany jest zwrócić pobrany depozyt. Jeśli zaś klient przyniesie zużyty akumulator, nie zamierzając kupić nowego, to wówczas należy go przyjąć bezpłatnie.

 

Prowadzący sklep w związku z obowiązkiem przyjmowania zużytych akumulatorów jest prowadzącym nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w myśl art. 45 ust. 1 ustawy o odpadach, który zwalnia ww. podmiot z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zwolnione są podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów. Z kolei art. 51 ust. 2 ww. ustawy zwalnia podmioty, o których mowa powyżej, z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru BDO. A zatem w zakresie sprzedaży akumulatorów nie podlega Pan wpisowi.

 

Obrót przepracowanymi olejami samochodowymi

Niemniej jednak to nie jest jedyna Pana działalność. Pojawiają się bowiem oleje. Jeśli owe oleje nabywa Pan od przedsiębiorcy (producenta) z Polski, to również nie ma obowiązku wpisu (nie ma przesłanki wprowadzenia oleju na terytorium kraju po raz pierwszy). Jeśli zaś nabywa je Pan od podmiotu zagranicznego, to wprowadza je do Polski po raz pierwszy i wówczas powstanie obowiązek rejestracji w BDO.

 

Oczywiście warto skonsultować Pana przypadek na infolinii lub we właściwym dla Pana urzędzie marszałkowskim, i to zalecam najbardziej.

 

Podsumowując: sprzedawca detaliczny bateriiakumulatorów nie jest obowiązany do złożenia wpisu do BDO, ale olejów już tak. Ustawa o bateriach i akumulatorach wprost określa, kto winien uzyskać wpis do właściwego rejestru. Zgodnie z art. 18. [Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru]:

 

„1. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Podmiot pośredniczący przed rozpoczęciem działalności jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl