.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przywłaszczenie przez byłą partnerkę samochodu i rzeczy

• Opublikowano: 04-07-2022 • Autor: Radca prawny Marek Gola

Jestem rozwodnikiem i z tego związku mam jedno dziecko, na które płacę alimenty. Byłem do niedawna w związku nieformalnym z inną kobietą, z którą mam również dziecko. Mieszkaliśmy w jej mieszkaniu. Obecnie partnerka wyrzuciła mnie z mieszkania i straszy żądaniem alimentów na dziecko i na siebie – razem 3 tys. zł. Ponadto nie chce oddać samochodu (jest w leasingu firmowym, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą), zabrała dowód rejestracyjny i kluczyki, a do tego komputer i jeszcze parę rzeczy niezbędnych, abym mógł prowadzić firmę. Partnerka nie pracowała i nie ma zamiaru pracować. Właściwie niczym się nie zajmowała, zatrudniałem nawet sprzątaczkę do domu. Cały czas tylko ja ponosiłem koszty utrzymania. Co mam teraz zrobić, aby odzyskać swoje mienie i płacić alimenty na dziecko w rozsądnej kwocie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przywłaszczenie przez byłą partnerkę samochodu i rzeczy

Przywłaszczenie ruchomości, które należą do firmy

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu karnego (K.k.).

 

W pierwszej kolejności powinien Pan jak najszybciej złożyć zawiadomienia o przywłaszczeniu mienia. Wymienione przez Pana ruchomości, które zawłaszczyła była partnerka, zostały bowiem zakupione przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i na jej potrzeby rozliczane. Tym samym nie sposób uznać, aby co do tych rzeczy występowała jakakolwiek współwłasność między Panem a byłą partnerką. Mniemam, że jest Pan w stanie wykazać zakup wymienionych rzeczy jedynie na siebie, a co się z tym wiąże – była partnerka nie ma do tych ruchomości żadnego prawa.

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 284 K.k., zgodnie z którym:

 

„Art. 284. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kradzież a przywłaszczenie

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 siepania 1978 r., sygn. akt Rw 285/78: „Różnica między przestępstwem kradzieży [...] a przestępstwem przywłaszczenia [...] polega na tym, że sprawca kradzieży zabiera z posiadania innej osoby cudze mienie ruchome w celu przywłaszczenia, natomiast sprawca przestępstwa określonego w art. 204 § 1 K.k. [z 1969 r., obecnie art. 284 k.k. – przyp. M.S.] przywłaszcza sobie cudze mienie ruchome, które nie zostało mu powierzone, jednakże znalazło się już w jego legalnym, nie bezprawnym, posiadaniu”.

 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 20 lipca 1999 r., sygn. akt II AKa 136/99, wskazał, iż: „strona podmiotowa przestępstwa z art. 284 § 1 K.k. ma charakter umyślny i kierunkowy; sprawca musi działać w ściśle określonym celu, którym jest przywłaszczenie cudzej rzeczy (mienia). Nie wystarcza, że sprawca godził się na możliwość przywłaszczenia. Niezbędne dla przypisania mu przywłaszczenia jest, by tego chciał, by to było jego celem. Umyślność jest ściśle związana ze stanem świadomości sprawcy czynu zabronionego. O zachowaniu umyślnym można mówić jedynie wtedy, gdy sprawca obejmuje swoją świadomością wszystkie istotne elementy czynu, wszystkie jego podstawowe znamiona, a istotnym wyznacznikiem tego, że sprawca obejmuje czyn swój świadomością, a zatem i umyślnością, jest jego zamiar”.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 6 października 1998 r., sygn. akt II AKa 108/98, w którym wskazano, iż „niezbędnym składnikiem przywłaszczenia jest pod względem podmiotowym zamiar sprawcy pozbawienia właściciela mienia stanowiącego jego własność, a znajdującego się w posiadaniu sprawcy i zatrzymanie tego mienia wbrew woli właściciela. Samo tylko bezprawne zatrzymanie cudzego mienia i nawet używanie go chociażby w celu osiągnięcia zysku, bez zamiaru jego zatrzymania nie stanowi przestępstwa przywłaszczenia”.

 

Bezprawność rozporządzania cudzym mieniem wbrew woli właściciela

Nie bez znaczenia dla przedmiotowej sprawy pozostaje także pogląd, który Sąd Apelacyjny w Lublinie wyraził w wyroku z dnia 3 grudnia 1998 r., sygn. akt II AKa 176/98, zgodnie z którym „przywłaszczeniem w rozumieniu art. 284 K.k. jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie cudzym mieniem ruchomym przez włączenie go do majątku swojego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego lub innej osoby stanu posiadania bądź też przeznaczenie go na inny cel niż przekazanie właścicielowi. Zamiar przywłaszczenia należy oceniać nie na podstawie okoliczności istniejącej w chwili zawierania transakcji, w wyniku której sprawca znalazł się w legalnym posiadaniu cudzego mienia, ale na podstawie okoliczności istniejącej w chwili powierzenia mu mienia”.

 

Innymi słowy, niezbędne do pociągnięcia Pana byłej partnerki do odpowiedzialności karnej będzie wykazanie, iż miała ona zamiar korzystania z pojazdu mechanicznego, a także innych ruchomości i zatrzymania ich dla własnych potrzeb.

 

Wysokość alimentów na dziecko

Co do alimentów, to zasadne jest nie tylko ustalenie Pańskich możliwości zarobkowych i majątkowych, ale także ustalenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Zachodzi zatem pytanie, czy ma Pan wiedzę, jaki jest koszt utrzymania dziecka. Ustawodawca w sposób jednoznaczny posługuje się sformułowaniem, iż zakres świadczeń alimentacyjnych jest m.in. uzależniony od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków bądź też czystego dochodu z majątku. W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a potrzebom uprawnionych zobowiązany nie jest w stanie sprostać posiadanymi środkami. Możliwości zarobkowe to zarówno te przybierające postać pieniężną, jak i te, pobierane w naturze. Wynagrodzeniem są także świadczenia uzupełniające wynagrodzenie podstawowe (premie, dodatki, tzw. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa itp.).

 

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 1975 r., sygn. akt III CRN 48/75: „Zasadne i zgodne z treścią art. 135 K.r.o. jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 stycznia 1959 r. III CR 212/58 OSPiKA 1960/2 poz. 41).”

 

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

W toku postępowania o alimenty, jeśli zdecydowaliby się Państwo uregulować sprawę sądownie, sąd w pierwszej kolejności ustali, jakie są usprawiedliwione potrzeby dziecka, a następnie ustali możliwości zarobkowe rodziców. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty. Sąd weźmie też pod uwagę, jakie dziecko ma potrzeby i czy są one zaspokajane. Na wysokość alimentów wpływ będą miały także Pana kontakty z dzieckiem. Im szersze, tym mocniejszy argument do obniżenia alimentów.

 

Natomiast nie ma żadnych podstaw do tego, by płacił Pan alimenty na rzecz byłej partnerki. Przepisy nie przewidują płacenia alimentów na partnerkę, która nie była Pańską żoną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu