.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodprowadzanie podatku za wynajem mieszkania

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 06.03.2020

Od 6 lat wynajmuję swoje własne mieszkanie w cenie kosztów spłacanego kredytu. Przez ten czas nie odprowadzałem podatku. Czy po takim czasie można to uregulować w US? Jak się do tego zabrać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieodprowadzanie podatku za wynajem mieszkania

Fot. Fotolia

Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego

W pierwszej kolejności wskażmy, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku. Termin płatności podatku z tytułu najmu za 2014 r. to 30 kwiecień 2015 r., więc to zobowiązanie ulega przedawnieniu z dniem 31.12.2020 r. Każde następne zobowiązanie za kolejne lata ulegnie przedawnieniu według tej samej zasady.

Zasady rozliczania podatku od najmu

Zasadniczo najem prywatny może być opodatkowany na zasadach ogólnych lub ryczałtem. Przy czym aby ryczałt był możliwy, konieczne jest przed rozpoczęciem wynajmu w danym roku złożenie stosownego oświadczenia oraz wpłata na właściwe konto. Skoro przez ostatnie lata podatku Pan nie opłacał, to niestety forma ryczałtowa jest niedostępna.

 

Podatek musi zostać rozliczony na zasadach ogólnych. To oznacza, że przychód z tytułu wynajmu jest pomniejszany o koszty podatkowe i w ten sposób ustalany jest dochód, który podlega opodatkowaniu stawką 18% (17% od 1 stycznia 2020) lub 32% jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy 85 528 zł. Katalog kosztów jest otwarty i może Pan tu ująć takie wydatki jak odsetki od kredytu, koszty remontu, zakupu wyposażenia, opłaty za ubezpieczenie mieszkania itp. itd. Oczywiście aby odliczenie wydatku było możliwe, musi Pan posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku (faktury, dowody opłat, potwierdzenia przelewów itp.).

Zaległość podatkowa i odsetki

Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Jak już wskazałem, terminem płatności podatku w przypadku najmu jest 30 kwiecień roku następującego po roku podatkowym. Każdy niezapłacony za danym rok podatek przekształca się w zaległość podatkową od której biegną odsetki. Stawka odsetek wynosi 8% w skali roku. Odsetki naliczane są do dnia zapłaty kwoty podatku i zaległości.

 

Dodatkowo musimy podkreślić, że zgodnie z 44 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT podatnicy osiągający dochody z tytułu najmu są zobowiązani do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek. Termin płatności tych zaliczek to 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu otrzymania przychodu. Zatem w każdym miesiącu po otrzymaniu przychodu powinien Pan uiścić zaliczkę na podatek z tytułu najmu

 

Jak podaje art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej, przepisy dotyczące zaległości stosuje się także do niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek. Od niezapłaconej w terminie zaliczki na podatek również naliczane są odsetki za zwłokę.

 

Co jednak istotne, zaliczki na podatek są zobowiązaniem cząstkowym płatnym w trakcie roku. Po zakończeniu roku podatkowego same zaliczki wygasają, ponieważ mamy już do czynienia z rocznym zobowiązaniem podatkowym.

 

Chociaż same zaliczki przekształcają się w zobowiązanie roczne, które faktycznie można rozliczyć w zeznaniu PIT składanym do 30 kwietnia, to jednak organ podatkowy zachowuje prawo do naliczenia odsetek od niezapłaconych zaliczek. Jak bowiem podaje art. 53a § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie – odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek.

 

Powyższa decyzja odsetkowa jest wydawana już po zakończeniu roku. W samej treści decyzji odsetkowej należy dokonać matematycznego wyliczenia wysokości konkretnej zaliczki, przy czym są one określane wyłącznie, aby ustalić kwotę odsetek, a nie po to aby je egzekwować. Organ podatkowy ma 5 lat na wydanie decyzji odsetkowej.

 

Przepis wskazuje, że odsetki od zaliczek ustalane są na dzień złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Naliczanie odsetek od niezapłaconego podatku

Podsumowując, naliczanie odsetek wygląda przykładowo w ten sposób:

 

W 2015 r. podatnik otrzymywał miesięczny przychód z najmu, jednak nie wpłacał miesięcznych zaliczek na podatek. Od każdej zaliczki niezapłaconej będą naliczane odsetki do dnia 30 kwietnia 2016. Po tej dacie odsetki są dalej naliczane, ale już nie od zaliczek, a od rocznego zeznania podatkowego.

Czyn zabroniony z Kodeksu karnego skarbowego

Nieterminowa wpłata zaliczek oraz podatku jest także czynnością, która podlega pod Kodeks karny skarbowy. Jest to czyn zabroniony określony w art. 54 Kodeksu karnego skarbowego.

 

Podatnik może jednak uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej poprzez skorzystanie z instytucji czynnego żalu, który uregulowany jest w art. 16. Otóż zgodnie z tym przepisem nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Skuteczny czynny żal

Ponadto czynny żal  stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez organ uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jak zatem widać, jednym z warunków skuteczności czynnego żalu jest zapłata całej należności (głównej wraz z odsetkami za zwłokę) którą uszczuplono na skutek popełnienia czynu zabronionego. Drugim warunkiem jest złożenie zaległych rocznych deklaracji (albo ich skorygowanie, jeżeli deklaracje były składane, ale nie wykazywał Pan w nich przychodu z najmu).

 

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

 

  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

 

Ideą powyższego przepisu jest, aby podatnik dobrowolnie zgłosił czynny żal, tj. aby wykazał własną inicjatywę w przyznaniu się do popełnienia czynu zabronionego i dobrowolnie naprawił wyrządzone szkody.

 

Skoro nie toczy się jeszcze wobec Pana żadne postępowanie ze strony US, to nadal ma Pan szansę złożyć czynny żal i uniknąć odpowiedzialności z Kodeksu. Warunkiem skuteczności czynnego żalu jest zapłata całej należności (czyli zarówno podatku z odsetkami, jak i odsetkami od zaliczek). Przy czym przepis wskazuje, że zapłata musi odbyć się w terminie wyznaczonym przez organ. Oznacza to, że nie musi Pan tego samego dnia składać czynnego żalu i jednocześnie wpłacić całej zaległości. Dobrze jest zorientować się w dziale księgowości US, jaka jest wysokość zaległości podatkowej (odsetki są bowiem naliczane od każdej miesięcznej zaliczki, a nie od łącznej sumy i zmieniają się każdego dnia). Kiedy już dokładnie pozna Pan stan zaległości (US musi Panu udzielić takich informacji), może Pan uregulować zaległość we właściwej wysokości.

 

Proszę pamiętać, że czynny żal chroni jedynie przed odpowiedzialnością karną z Kodeksu karnego skarbowego. Złożenie czynnego żalu absolutnie nie chroni przed koniecznością zapłaty odsetek od zaległości. Na marginesie dodam, że dla skuteczności czynnego żalu bez znaczenia są okoliczności, które spowodowały, że podatek nie został zapłacony. Już sam fakt zgłoszenia czynnego żalu jest wystarczający.

Rozwiązanie problemu najmu mieszkania bez odprowadzania podatku

Co zatem należy zrobić w tej sprawie:

 

  1. złożyć zaległe deklaracje PIT za każdy rok podatkowy (lub złożyć korekty tych zeznań);
  2. złożyć czynny żal;
  3. zapłacić całą zaległość obejmującą niezapłacony podatek oraz odsetki od tego podatku oraz odsetki od zaliczek (w tej kwestii najlepiej ustalić indywidualnie w US jaka jest konkretna wysokość zaległości).

 

Przepisy prawa nie dają możliwości żadnego uniknięcia zapłaty zaległości, co wynika z fiskalnych celów samego prawa podatkowego. Ewentualnie istnieje możliwość ubiegania się do naczelnika US o umorzenie zaległości podatkowych lub o rozłożenie zaległości na raty. Przy czym naczelnik US może wyrazić zgodę wyłącznie, jeżeli występuje ważny interes podatnika. Co jednak istotne, decyzja co do uwzględnienia wniosku ma charakter uznaniowy, co oznacza, że naczelnik ma prawo uznać, że ważny interes podatnika nie występuje i po prostu odrzucić taki wniosek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »