Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cały majątek w testamencie dla żony a prawo rodziny do spadku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 25.10.2020

Mąż zapisał w testamencie cały majątek jednej osobie – mnie, czyli żonie. Mąż nie ma dzieci. Ma brata. Nie mieliśmy rozdzielności majątkowej. Czy mogę mieć problemy ze spadkiem? Czy rodzina będzie miała jakiekolwiek prawo do spadku po mężu, czy będę miała prawo do całego majątku ja, czyli żona.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cały majątek w testamencie dla żony a prawo rodziny do spadku

Swoboda dysponowania majątkiem

Nie ma absolutnie żadnych podstaw, aby brat Pani męża rościł do spadku jakiekolwiek prawa.

 

Jedną z naczelnych zasad prawa spadkowego jest zasada swobody testowania. Osoba fizyczna ma prawnie zagwarantowaną możliwość swobodnego dysponowania majątkiem także na wypadek śmierci, co stanowi niejako przedłużenie swobody w dysponowaniu majątkiem w drodze czynności prawnych dokonywanych za życia (łac. inter vivos). Granice tej swobody są zakreślone w ustawie stosunkowo szeroko, wyznacza je postulat zrozumiałości oświadczeń woli i możliwości wywołania przez nie skutków prawnych, na które jest skierowane w świetle obowiązującego porządku prawa pozytywnego (tak uznał m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 czerwca 2001 roku, sygn. akt II CKN 543/00, OSNC 2002/1/14). Swoboda testowania jest zagwarantowana przez ustawę, a jej ograniczenia są wyjątkiem (A. Kidyba, E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki, Warszawa 2012). Obowiązkiem sądu jest zapewnienie realizacji ostatniej woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie (art. 948 § 1 Kodeksu cywilnego).

Metody sporządzania testamentu

Zgodnie z art. 949 § 1 Kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jest to tzw. testament holograficzny, który stanowi podstawową formę testamentu zwykłego. Forma ta jest powszechnie dostępna dla osób, które umieją czytać i pisać, a jego konstrukcja opiera się na dość rygorystycznie traktowanych przesłankach formalnych, które muszą być zachowane pod rygorem nieważności (łac. ad solemnitatem), a mianowicie do swej ważności wymaga on sporządzenia pismem ręcznym testatora, podpisania oraz – w zasadzie – opatrzenia datą. Tylko dwie pierwsze przesłanki są traktowane przez ustawodawcę w sposób bezwzględny, ich naruszenie powoduje zawsze nieważność testamentu, naruszenie zaś przesłanki trzeciej nie zawsze prowadzi do nieważności testamentu.

 

Stosownie do art. 950 testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Powyższy przepis w zakresie formy odsyła do postanowień art. 79 i nast. ustawy z 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1796 ze zm.). Przepisy o formie aktu notarialnego są dość rygorystyczne i sformalizowane, stąd też ta forma testamentu uważana jest za najbardziej bezpieczną, z uwagi na urzędowy charakter dokumentu oraz udział w czynności notariusza. Przepisy dotyczące formy testamentu mają na celu zapewnienie autentyczności testamentu, woli testowania, zdolności testowania, ustalenia wzajemnego stosunku kilku testamentów. Dlatego uznaje się powszechnie, iż najpełniej zabezpiecza on rzeczywistą wolę spadkodawcy. Istotne jest też i to, że testament taki ma charakter dokumentu urzędowego w świetle art. 244 Kodeksu postępowania cywilnego, co oznacza, iż jego obalenie jest znacznie utrudnione. Poza tym strona zaprzeczająca prawdziwości takiego dokumentu powinna udowodnić, że dokument ten nie pochodzi od organu, który go wystawił lub że zawarte w nim oświadczenie jest niezgodne z prawdą (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2015 roku, sygn. akt IV CK 428/04).

 

Warto wskazać, iż przed przyjęciem oświadczenia notariusz obowiązany jest sprawdzić tożsamość spadkodawcy oraz w miarę możliwości ustalić, czy testator ma pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli poweźmie wątpliwości, czy stawiający do aktu ma pełną zdolność do czynności prawnych, ustawa zabrania mu dokonania czynności notarialnej (art. 86 Prawa o notariacie). Przy przyjmowaniu oświadczenia testatora notariusz powinien także zwrócić uwagę, czy spadkodawca ma wolę testowania i czy wolę tę oświadcza swobodnie i świadomie. Artykuł 94 § 1 Prawa o notariacie nakłada także na notariusza obowiązek przekonania się przy odczytywaniu aktu, że osoba biorąca udział w czynności rozumie treść oraz znaczenie aktu, a także, że akt zgodny jest z jej wolą.

Przepisanie majątku na jedną osobę – żonę

Jeśli testament jest ważny, to nie ma podstaw, aby brat kwestionował cokolwiek.

Brat Pani męża nie jest nawet w kręgu uprawnionych do zachowku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus 3 =

»Podobne materiały

Wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową

Prowadzimy pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową w dużym zakładzie pracy. Czy jako PKZP możemy podpisać umowę z pracownikiem na miesięczną stałą pensję za prowadzenie kasy? Nadmienię, iż ta osoba ma to w zakresie swoich powinności, lecz nadmiar innych obowiązków nie zawsze pozwala jej na wykonanie

 

Czy pracodawca ma obowiązek ujawnić listę płac na wniosek związku zawodowego?

Nowy związek zawodowy zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o podanie informacji płacowych, tj. o najniższej i najwyższej zasadniczej oraz analogicznie – płacy brutto dla wymienionych grup zawodowych, łącznie z dyrektorem, księgowym i kierownikami. Dodatkowo życzy sobie podania średniej zasadn

 

Brak umowy pożyczki a roszczenie o zwrot

Znajomy pożyczył mi pieniądze na rozwój firmy – w sumie ok. 14 tys. zł. Dwa razy dostałem przelew (o tytule „wpłata”), raz pieniądze do ręki. Wszystko odbywało się bez umów i świadków. Później zatrudniłem go i w ramach wypłaty oddawałem dług. Zdarzyło się też, że zniszczył mienie f

 

Rodzaj pełnomocnictwa do zarządzania kontem i nieruchomościami

Mam w rodzinie osobę niepełnosprawną, która od jakiegoś czasu nie opuszcza mieszkania, w związku z czym spadły na mnie wszelkie obowiązki dotyczące kwestii finansowych z jej strony. Ponieważ ta osoba jest wraz ze mną współwłaścicielką kilku nieruchomości, konieczne jest również wykonywanie przeze mn

 

Brak zgody współwłaściciela na cenę sprzedaży mieszkania

Co mam zrobić, skoro współwłaściciele mieszkania w częściach według nabytego dziedziczenia nie zgadzają się na cenę sprzedaży, a kupiec jest i proponuję realną rynkową cenę potwierdzoną również przez właściciela agencji nieruchomości, w której jest wystawione mieszkanie na sprzedaż? Mam w 65% udział

 

Problem z testamentem

Co zapisał mi mój zmarły dziadek w testamencie (sporządzonym w formie aktu notarialnego), wiem jedynie od rodziny. Nigdy nie udostępniono mi tego dokumentu, znam go więc tylko w formie ustnej. Podczas rozprawy o stwierdzenie nabycia spadku okazało się, że otwarcie testamentu miało już miejsce, ale b

 

Majątek w testamencie dla jednej osoby a zachowek dla uprawnionych

Trzy tygodnie temu zmarł mój dziadek. Przed śmiercią sporządził testament, w którym cały majątek (budynek i grunty rolne) zapisał swojej córce, a mojej matce. Zainteresowane w sprawie są jeszcze prócz żyjącej babci i mnie dwie wnuczki (jedna niepełnoletnia) ze strony nieżyjącego już syna. Chcemy prz

 

Zmiana dziedziczących gospodarstwo w latach 70.

W 1974 r. zmarł mój dziadek. Mój ojciec jako jeden ze spadkobierców zrzekł się spadku na rzecz babci – także w moim imieniu. Spadkiem było gospodarstwo rolne. Niedawno zmarł mój ojciec, nie żyje też już babcia. Czy takie zrzeczenie się ojca w moim imieniu było zgodne z prawem? Czy mogę walczyć

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »