Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup działki budowlanej, jej podział i sprzedaż - jak wygląda sytuacja podatkowa?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 16.09.2019

Mam zamiar kupić działkę budowlaną od osoby fizycznej, sam też jestem osobą fizyczną. Następnie chciałbym tę działkę podzielić na dwie części – jedna część byłaby moja, a drugą część chciałbym sprzedać. Jak w tym przypadku wygląda sytuacja podatkowa? Rozumiem, że z podatku dochodowego byłbym zwolniony, jeżeli dochód przeznaczę w ciągu dwóch lat na cele budowy domu. Jak będzie jednak z podatkiem VAT – czy byłbym zobligowany zapłacić VAT od sprzedaży części działki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup działki budowlanej, jej podział i sprzedaż - jak wygląda sytuacja podatkowa?

Fot. Fotolia

Zgodnie z ustawą VAT obowiązek zapłaty podatku spoczywa wyłącznie na podatnikach. Zgodnie z art. 15 ustawy podatnikami są osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Jeżeli dana osoba nie prowadzi działalności gospodarczej to nie jest podatnikiem i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

W konsekwencji powyższego, aby uznać Pana za podatnika musiałby Pan sprzedawać działki w sposób ciągły dla celów zarobkowych, co oznacza, że sprzedaży musiałby Pan dokonywać wielokrotnie. Jednorazowa sprzedaż działki będącej elementem majątku prywatnego nie spełnia kryterium działalności gospodarczej.

 

Taki sposób interpretacji przepisów potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 2.07.2010 r., nr ITPP1/443-367/10/BS:

 

„Jednakże nic nie wskazuje na to, aby dokonując sprzedaży gruntu działał Pan w charakterze handlowca. Nie można bowiem stwierdzić, że nabył Pan grunt w celu odsprzedaży, ponieważ pochodzi on z majątku prywatnego nie wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Sprzedając grunt korzysta Pan z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, a zatem czynność ta nie oznacza wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”

 

Również wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzają taki sposób interpretacji. W orzeczeniu TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht) sąd stwierdził:

 

„»Majątek prywatny« – to taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Bez znaczenia dla potrzeb niniejszej sprawy jest okoliczność, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Istotne jest natomiast to, że Zainteresowany nie angażował tej nieruchomości dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej.”

 

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że pojedyncza transakcja sprzedaży działki nie może być uznana za działalność gospodarczą, która jest prowadzona w sposób ciągły. Sprzedaż dotyczy elementu składnika Pana majątku prywatnego, który nigdy nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej. Rozdysponuje Pan swoim majątkiem w ramach przysługującego prawa własności. Z uwagi na te okoliczności sprzedaż działki w warunkach przez Pana opisanych nie podlega opodatkowaniu VAT.

 

Bez wpływu na powyższą analizę pozostaje okoliczność, czy działkę sprzeda Pan z zyskiem, czy bez zysku. Niezależnie od tego taka czynność nie podlega pod podatek VAT, ponieważ nie jest Pan z tego tytułu podatnikiem podatku VAT.

 

Co do natomiast podatku dochodowego – pełna zgoda. Przeznaczenie środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe zwalnia Pana z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki