Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę odprowadzać podatek od sprzedaży ubrań i torebek na Allegro?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 14.09.2019

Znalazłam się w trudnej sytuacji finansowej i postanowiłam wystawić na Allegro swoje nieużywane ubrania oraz torebki. Aukcji jest kilkadziesiąt. Dochód miesięczny ze sprzedaży może przekroczyć nawet 10 000 zł, gdyż są to markowe produkty. Każda z rzeczy jest starsza niż 6 miesięcy, każda jest moja i nie skupuję przedmiotów w celu ich sprzedaży. Nie jestem przedsiębiorcą. Czy muszę odprowadzać podatek za sprzedaż ubrań i torebek na Allegro?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy muszę odprowadzać podatek od sprzedaży ubrań i torebek na Allegro?

Fot. Fotolia

Sprzedaż majątku prywatnego na Allegro

W pierwszej kolejności wskazać należy, że odpłatne zbycie rzeczy ruchomych może zostać zakwalifikowane jako sprzedaż majątku prywatnego, które podlega opodatkowaniu jedynie, jeżeli została dokonana w ciągu 6 miesięcy od zakupu (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) albo jako pozarolnicza działalność gospodarcza, która podlega opodatkowaniu niezależnie od tego jaki okres minął pomiędzy zakupem a sprzedażą (art. 10 ust. 1 pkt 3). Aby dokonać prawidłowego rozliczenia podatku należy dokonać prawidłowego przyporządkowania odpłatnego zbycia rzeczy do właściwego źródła przychodów.

 

Przede wszystkim wyjaśnijmy w jaki sposób ustawa PIT rozumie pojęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy rozumie się przez to działalność zarobkową:

 

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Czy sprzedaż osobistych rzeczy na Allegro może być potraktowana jako działalność gospodarcza?

Zwróćmy uwagę, że wskazana definicja nie uzależnia faktu prowadzenia działalności gospodarczej od okoliczności jej formalnego zarejestrowania we właściwym urzędzie. Oznacza to, że na gruncie ustawy PIT dana aktywność gospodarcza podatnika może zostać zakwalifikowana jako działalność gospodarcza nawet, jeżeli podatnik nie zgłosił firmy do CEIDG.

 

Organ podatkowy może potraktować daną aktywność podatnika jako działalność gospodarczą, jeżeli są spełnione obiektywne przesłanki wskazane w powyższym przepisie, tj. działalność prowadzona w celach zarobkowych, w sposób ciągły i zorganizowany.

Kiedy mamy do czynienia z działalnością zarobkową?

Z działalnością zarobkową mamy do czynienia wtedy, gdy jest ona prowadzona w celu uzyskania zysku. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Trzeba jednak podkreślić, że nieotrzymanie faktycznego zysku nie powoduje, że cecha zarobkowości jest w tej sytuacji wyłączona. Decydujący jest bowiem sam zamiar osiągnięcia zysku.

 

Kolejne kryterium to ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zysku.

 

Ostatnim kryterium jest zorganizowanie działalności. W doktrynie podkreśla się, że z działalnością zorganizowaną mamy do czynienia, gdy podatnik podejmuje w sposób uporządkowany i systematyczny określone czynności o charakterze profesjonalnym w ramach określonego planu oraz struktury działania. Przejawem zorganizowania jest ogół zaawansowanych działań mających na celu przygotowanie danej rzeczy do sprzedaży w zakresie w jakim przekracza zakres zwykłego zarządu mieniem.

 

Jak łatwo można zaobserwować powyższe kryteria mają charakter bardzo ogólny i nieprecyzyjny. Powoduje to powstawanie licznych sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi co do okoliczności, czy dana sprzedaż spełniała kryteria działalności gospodarczej. Niestety nie da się przyjąć żadnego ogólnego wzorca czy reguły pozwalającej na precyzyjne określenie kiedy działalność gospodarcza występuje, a kiedy podatnik dokonuje zwykłego zbycia prywatnych składników majątkowych w zakresie typowego wykonywania prawa własności. Proszę bowiem zwrócić uwagę, że żaden przepis nie uzależnia prowadzenia działalności gospodarczej od liczby dokonanych transakcji.

 

Aby jednak dokładnie przeanalizować przedstawiony problem sięgnijmy do kilku wyroków i interpretacji.

 

W wyroku NSA z 4.03.2015 r., sygn. akt II FSK 855/14 możemy przeczytać:

 

„Brak podstaw kwalifikowania do pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., podejmowanych przez podatnika czynności mieszczących się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mających na celu prawidłowe gospodarowanie tym majątkiem oraz zaspokajanie potrzeb rodziny. Działań z zachowaniem – normalnych w takich przypadkach – reguł gospodarności nie należy z gruntu utożsamiać z działalnością gospodarczą. W efekcie działania podatnika, w stosunku do stanowiących jego własność składników majątkowych, wykazują cechy zorganizowania i ciągłości, w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f, gdy podejmowane przez niego czynności, związane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporządzaniem, będą istotnie odbiegały od normalnego wykonywania prawa własności, a nadto podatnik z operacji tych uczyni sobie lub ma zamiar uczynienia stałego (nie okazjonalnego) źródła zarobkowania.”

 

Jak natomiast wynika z wyroku NSA z 9.03.2016 r., sygn. akt II FSK 1423/14:

 

„Znaczenie dla oceny zdarzenia mogą mieć również indywidualne cechy przedmiotu transakcji, bądź okoliczności życiowe, w jakich znajdował się podatnik dokonujący transakcji, a które miały wpływ na jego decyzje.”

 

Warto także zacytować wyrok NSA z 18.04.2014 r., sygn. akt II FSK 1344/12:

 

„Jednym z elementów pozwalającym odróżnić działalność gospodarczą od innych form aktywności i zarobkowania osób fizycznych jest jej ciągłość. Przesłanka ta ma na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć jednorazowych (względnie podejmowanych sporadycznie). Nie należy jej jednak rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy (np. przez cały rok, cały miesiąc, a tym bardziej przez cały dzień). Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu.”

 

Jak czytamy w wyroku NSA z 18.12.2018 r., II FSK 2577/17:

 

„Nie ma podstaw aby podejmowane przez podatnika czynności mieszczące się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mające na celu prawidłowe, racjonalne gospodarowanie tym majątkiem oraz zaspokajanie potrzeb rodziny, kwalifikować jako prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., która oznacza działalność prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 tej ustawy. Jednocześnie jednak prowadzenie działalności gospodarczej, jako uporządkowany ciąg czynności i zdarzeń faktycznych, ma charakter obiektywny.”

Czy działalnością gospodarczą jest sprzedaż okazjonalna własnego majątku?

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że działalnością gospodarczą nie jest sprzedaż, która ma charakter okazjonalny i z którego podatnik nie ma zamiaru uczynienia stałego źródła zarobkowania. Ponadto działalnością gospodarczą nie jest również zwykły zarząd własnym majątkiem polegający na racjonalnym gospodarowaniu mieniem w celu zaspokojenia podstawowych potrzeba podatnika. Sądy zwracają również uwagę, że przy ocenie działalności gospodarczej należy brać pod uwagę okoliczności życiowe w jakich znajduje się podatnik dokonujący sprzedaży.

 

Brak działalności gospodarczej w powyższych okolicznościach przy sprzedaży prywatnych składników na Allegro potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej z 07.08.2012 r., nr IPTPB1/415-315/12-2/AG:

 

„We wniosku o wydanie interpretacji Wnioskodawczyni wskazała, iż kolekcjonuje zegarki. Na użytek prywatny kupuje zegarki używane, a po okresie używania ich, średnio przez okres roku do dwóch lat, zegarek pozostawia w kolekcji, bądź sprzedaje, a w jego miejsce kupuje nowy. Zwykle jest to kilka sztuk w roku. Z uwagi na planowany remont mieszkania w 2011 r. sprzedała 21 sztuk zegarków; wszystkie były przez Nią używane przez okres powyżej 6 miesięcy.

 

Wnioskodawczyni wskazała, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, a sprzedaż zegarków nie stanowi dla Niej źródła utrzymania.

Czy sprzedaż rzeczy ruchomych na Allegro spełnia kryterium działalności gospodarczej?

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy sprzedaż zegarków z prywatnej kolekcji stanowiącej własność Wnioskodawczyni nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, tj. nie nosi znamion pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to dokonane czynności należy zakwalifikować jako sprzedaż innych rzeczy ruchomych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy.

 

W związku z tym, w sytuacji, gdy sprzedaż zegarków z kolekcji nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostanie dokonana przez Wnioskodawczynię po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tychże zegarków, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. uzyskane z tego tytułu środki finansowe nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”

 

Podobnie wyrok WSA we Wrocławiu z 09.01.2018 r., I SA/Wr 774/17:

 

„Aby przyjąć, że określone czynności wykonywane są w ramach działalności gospodarczej w zakresie handlu konieczne jest wykazanie, że dokonywana sprzedaż miała charakter zorganizowany, ciągły i była nastawione na uzyskanie dochodu. O zorganizowaniu działalności świadczy prowadzenie tej działalności w sposób zaplanowany to znaczy metodyczny, uporządkowany. Wykonywanie działalności w sposób ciągły oznacza wykonywanie jej w sposób związany z planowaniem podejmowanych działań, nieokazjonalny. W niniejszej sprawie nie sposób przyjąć, że dokonywana przez Skarżącego sprzedaż części do pojazdów mechanicznych na portalu aukcyjnym Allegro miała charakter zorganizowany i ciągły. Dokonana sprzedaż miała charakter incydentalny, niezaplanowany, niezorganizowany. Skarżący nie nabywał bowiem sprzedawanych towarów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem, ale w celu wykonania usługi. W chwili nabycia części ani nie planował ich sprzedaży, ani nie mógł przewidzieć, że klient zrezygnuje z usługi, a części staną się zbędne. Nie można zatem przyjąć, że sprzedaż miała charakter zorganizowany i ciągły.”

 

Podsumowując, w mojej ocenie dokonywana przez Panią sprzedaż rzeczy ruchomych na Allegro nie spełnia kryterium działalności gospodarczej. Jest to bowiem odpłatne zbycie o charakterze okazjonalnym, z którego nie ma Pani zamiaru uczynić stałego źródła zarobkowania, ponadto sprzedaż jest wymuszona sytuacją życiową i koniecznością zaspokojenia potrzeb osobistych. Mamy zatem do czynienia ze zwykłym zarządem majątkiem prywatnym. W takim przypadku sprzedaż należy zakwalifikować jako sprzedaż prywatną, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy PIT. Jeżeli zatem od nabycia konkretnego przedmiotu upłynęło więcej niż 6 miesięcy to zbycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki