.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od sprzedaży darowanego mieszkania

Chcę zapytać o podatek od sprzedaży mieszkania. Chcę sprzedać mieszkanie, które nabyłam w drodze darowizny (akt notarialny z 2006 r.). Dochód ze sprzedaży zamierzam w całości przeznaczyć na zakup nowego mieszkania. Czy w tej sytuacji będę musiała zapłacić podatek od sprzedaży mieszkania? Jeśli muszę uiszczać podatek, to jakie ewentualnie kroki podjąć, by tego uniknąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ nabycie mieszkania nastąpiło w 2006 r., więc do opodatkowania odpłatnego zbycia tego mieszkania zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32d ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Chodzi tu o – jak Pani pisze – „podatek od sprzedaży mieszkania”.

 

Ponieważ nabycie nastąpiło w drodze darowizny, to nie ciąży na Pani obowiązek zapłaty podatku dochodowego, jednym słowem – „podatek od sprzedaży mieszkania” Pani nie dotyczy.

 

Jeżeli po zawarciu umowy darowizny korzystała Pani z ulgi w podatku od spadków i darowizn określonej w art. 16 ust. 1 ustawy od spadków i darowizn (zgodnie z którym w razie nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu) – to może się okazać, że będzie musiała Pani zapłacić podatek od spadku i darowizn.

 

Jednym z warunków skorzystania z ulgi było to, że osoba, która nabyła mieszkanie w drodze darowizny, będzie zamieszkiwać w nabytym lokalu przez 5 lat.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 7 zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych ani zbycie budynku lub lokalu nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji, jeżeli było uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę bądź nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.

 

Tak więc, aby zachować ulgę podatkową z art. 16, niezbędne jest spełnienie łącznie dwóch warunków: oprócz uzasadnionej konieczności zmiany warunków mieszkaniowych nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego bądź uzyskanie pozwolenia na budowę winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia zbycia darowanego mieszkania.

 

Aby zachować prawo do ulgi w podatku od spadków i darowizn, musi nastąpić uzasadniona konieczność zmiany warunków mieszkaniowych. Przez powyższe nie można natomiast rozumieć zwykłej potrzeby zmiany warunków mieszkaniowych. Stosując wykładnię językową, pojęcie „konieczność” oznacza nieodzowność, przymus lub że coś jest nieuchronne, niedające się uniknąć.

 

Zgodnie z wyrażanym w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowiskiem konieczność zmiany warunków mieszkaniowych występuje wówczas, gdy zachodzi nagła nieoczekiwana sytuacja życiowa, w której znalazł się podatnik.

 

Np. w wyroku z 7 marca 2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I SA/Wr 291/01) wyjaśnił, że konieczność zmiany warunków mieszkaniowych powinna mieć charakter imperatywny, wskazujący na sytuację wyjątkową; chodzi o kwalifikowaną potrzebę takiej zmiany.

 

Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe, np.: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2008 r. (nr IPPB2/436-131/07-2/MZ). W interpretacji tej stwierdza się: „Za przesłankę uzasadniającą zbycie lokalu mieszkalnego w świetle omawianej ustawy uznać należy trudne warunki materialne podatnika w sytuacji, gdy przeznaczył on środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży mieszkania na zakup lokalu o mniejszej powierzchni i z mniejszym czynszem, w wyniku czego nastąpiła poprawa położenia materialnego podatnika. Okolicznością uzasadniającą konieczność zmiany warunków mieszkaniowych jest też stan zdrowia, jeśli w sposób oczywisty utrudnia lub uniemożliwia realizację potrzeb mieszkaniowych w lokalu nabytym w drodze darowizny”.

 

Z uwagi na powyższe, jeśli zbędzie Pani mieszkanie przed upływem 5-letniego terminu uprawniającego do skorzystania z ulgi, to nie zapłaci Pani podatku od darowizny tylko wówczas, gdy zachodzi konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub lokalu nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty zbycia mieszkania, które nabyła Pani w drodze darowizny.

 

Ocena, czy w konkretnej sytuacji zachodzi konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, jest indywidualna i dokona jej organ podatkowy w sytuacji, gdy nastąpi zbycie darowanego lokalu przed upływem 5 lat.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl