.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pożyczka dla firmy - jak obliczyć odsetki i podatki przy kapitalizacji kwartalnej?

• Data: 16-05-2024 • Autor: Adam Dąbrowski

Wspólnik spółki z o.o. udzielił spółce pożyczki 10 000 zł. Oprocentowanie jest w wysokości 10% rocznie z kapitalizacją kwartalną. Po roku spółka chce wypłacić odsetki, opłacając, jak rozumiem, 19% podatek ryczałtowy od odsetek. Jak obliczyć odsetki i kapitał pożyczki? Czy po każdym kwartale wartość odsetek podwyższa kapitał pożyczki, a w momencie wypłaty odsetek należy zapłacić podatek? Jeśli tak, od jakiej kwoty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pożyczka dla firmy - jak obliczyć odsetki i podatki przy kapitalizacji kwartalnej?

Pożyczki udzielana spółce przez wspólnika zwolniona z PCC

Pożyczka od wspólnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Przepis art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia od podatku pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej. Taka pożyczka objęta jest zwolnieniem podatkowym, a w konsekwencji podatek od tej czynności nie zostanie pobrany.

Jak Pan wskazuje:

  1. kwota pożyczki – 10 000 zł,
  2. odsetki – 10% w skali roku,
  3. kwartalna kapitalizacja odsetek,
  4. wypłata odsetek na koniec roku kalendarzowego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kapitalizacja odsetek od pożyczki

Pod pojęciem kapitalizacji rozumie się częstotliwość dopisywania odsetek do kapitału nieoddanej pożyczki. W umowie ma zastosowanie kapitalizacja kwartalna. Zasadniczo im częściej odbywa się kapitalizacja odsetek, tym wyższa kwota do zwrotu, ponieważ kapitał każdorazowo powiększa się o dopisane odsetki, dzięki czemu następnym razem są one obliczane od wyższej kwoty bazowej. Ogólny wzór na kapitalizację wygląda tak:

K=K0 * (1 + r/m) mn

Przy czym:

  • K0 – kapitał początkowy (np. pożyczki),
  • K – kapitał końcowy (oszczędności powiększone o wyliczone odsetki, przed obliczeniem „podatku Belki”),
  • m – liczba kapitalizacji w ciągu roku (jeśli m = 4, oznacza to, że mamy do czynienia z kapitalizacją kwartalną),
  • n – czas trwania pożyczki, będący wielokrotnością okresów kapitalizacji,
  • r – nominalna stopa procentowa w skali roku.

Z takim procesem wiąże się określenie procentu składanego. Odsetki naliczone w pierwszym okresie kapitalizacji, według ustalonej stopy oprocentowania w skali roku, dopisywane są do salda lokaty i w kolejnym okresie – zysk będzie liczony od większej kwoty.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przysporzenie pożyczkodawcy

Rozliczanie odsetek wynikających z umowy pożyczki może następować bądź poprzez ich fizyczną wypłatę, bądź to przez ich kapitalizację, tj. doliczenie do kwoty głównej pozycji. W sensie ekonomicznym w obu tych przypadkach kredytodawca (pożyczkodawca) uzyskuje określone przysporzenie, tj. w momencie wypłaty odsetek i w momencie ich kapitalizacji.

W wyniku kapitalizacji odsetek pożyczkobiorca (wspólnik) pozostawia odsetki do dyspozycji pożyczkodawcy (spółki), który z kolei rozporządza nimi poprzez doliczenie ich do kwoty kapitałowej pożyczki. W konsekwencji, pomimo braku fizycznego wpływu odsetek na rachunek pożyczkodawcy – otrzymuje on wynagrodzenie za udostępnienie kapitału, stanowiące przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Kapitalizacja odsetek polega na przekształceniu zobowiązania z tytułu spłaty odsetek w zobowiązanie z tytułu spłaty części kapitałowej pożyczki czy też kredytu, czyli zobowiązanie z tytułu odsetek dopisane zostaje do zobowiązania głównego.

Po dokonaniu kapitalizacji oprocentowanie liczone jest od nowej, wyższej podstawy, na którą składa się pożyczony kapitał i doliczone do tego kapitału odsetki. W ten sposób, pomimo braku przepływu naliczonych odsetek na rachunek pożyczkodawcy, w dniu kapitalizacji następuje postawienie tych odsetek do jego dyspozycji.

Odsetki jako przychód wspólnika i koszt spółki

Dla wspólnika (pożyczkodawcy) a zarazem wierzyciela, odsetki stają się – w momencie kapitalizacji – przychodem podlegającym opodatkowaniu.

 

Spółka z o.o. to osoba prawna. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy CIT – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów) z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Odsetki skapitalizowane u wierzyciela są przychodem w dacie kapitalizacji, a u dłużnika są kosztem uzyskania przychodów w każdorazowej dacie ich kapitalizacji, dokonanej zgodnie z warunkami umów zawieranych przez kontrahentów. Kapitalizacja odsetek jest traktowana na równi z zapłatą, ponieważ wywiera ten sam skutek prawny: zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty. Odsetki skapitalizowane są więc u wierzyciela przychodem w każdorazowej dacie ich kapitalizacji dokonanej zgodnie z warunkami umów zawieranych przez kontrahentów.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Podatek dochodowy od przychodów z kapitałów pieniężnych 

Już od dnia kapitalizacji wierzyciel uzyskuje korzyść ekonomiczną w postaci zwiększenia kwoty, od której naliczane są dalsze odsetki, zaś z datą kapitalizacji odsetki tracą odrębny od kwoty głównej byt prawny (tj. stają się częścią kwoty głównej z wszelkimi tego konsekwencjami). W konsekwencji, w momencie ostatecznego rozliczenia nie mamy już do czynienia ze spłacanymi odsetkami, a jedynie ze spłatą powiększonej kwoty głównej pożyczki (kredytu), w efekcie kapitalizacja wywiera ten sam skutek prawny co zapłata, ponieważ zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty.

Pomimo braku fizycznego wpływu odsetek na rachunek pożyczkodawcy otrzymuje on wynagrodzenie za udostępnienie kapitału, stanowiące przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

A skoro pożyczkodawca będący osobą fizyczną uzyskuje przychód opodatkowany, to spółka jako płatnik zobowiązana jest do obliczenia podatku dochodowego, jaki zapłacić ma pożyczkodawca w chwili otrzymania zapłaty odsetek.

W orzecznictwie wskazuje się, że nie może zaistnieć sytuacja, w której przychód z tytułu skapitalizowanych (niezapłaconych) odsetek staje się kosztem (w dniu kapitalizacji) u jednej strony umowy pożyczki, zaś u drugiej strony tej umowy nie stanowi to przychodu do momentu rzeczywistej ich spłaty (zapłaty). Należy przy tym wskazać, że ostatnim momentem, gdy skapitalizowane odsetki nie stanowią jeszcze części kwoty głównej pożyczki, jest właśnie moment kapitalizacji.

Dla pożyczkodawcy, udzielającego pożyczki spółce, odsetki od udzielonej pożyczki pozostają przychodem z kapitałów pieniężnych, podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Z treści przepisów wynika, że odsetki od pożyczek zaliczane są do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Wyjątek stanowi tylko taka sytuacja, w której udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, a czynności te stanowią realizację przedmiotu działalności. Przychody (dochody) uzyskane z tego tytułu nie podlegają wówczas opodatkowaniu na podstawie art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa PIT stanowi:

Art. 30a. 1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: 1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej; (…).

Art. 41. 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1–11 oraz 11b–12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Kwota odsetek na dzień dokonania kapitalizacji powinna być po stronie pożyczkodawcy osoby fizycznej, opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Spółka jako płatnik podatku

W opisanym przypadku, pożyczka prywatna udzielana jest firmie, to firma powinna wystąpić w roli płatnika podatku i przekazać kwotę odsetek pomniejszoną o wartość zryczałtowanego podatku (art. 41 ust. 4 PIT). Z organem skarbowym płatnicy rozliczają się, wykazując pobrany podatek na PIT-8AR. Po każdej kapitalizacji spółka powinna potrącić podatek zryczałtowany, a resztę odsetek doliczyć do kapitału. Przy kolejnej kapitalizacji odsetki są naliczane od wyższego kapitału.

Przykłady

Przykład kapitalizacji odsetek

Pani Anna jest wspólniczką w spółce z o.o. i udzieliła jej pożyczki w wysokości 10 000 zł z oprocentowaniem 10% rocznie, z kapitalizacją kwartalną. Po pierwszym kwartale odsetki wyniosą 250 zł (10 000 zł x 10% / 4). Te odsetki zostaną dodane do głównego długu, zwiększając go do 10 250 zł. W drugim kwartale odsetki będą naliczone już od tej wyższej kwoty, co prowadzi do dalszego wzrostu kwoty głównej.

 

Przykład obliczania podatku od odsetek

Na koniec roku, gdy spółka chce wypłacić odsetki wspólniczce, musi obliczyć ich kwotę po czterech kwartałach kapitalizacji, a następnie od tej sumy odsetek odjąć 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. Na przykład, jeśli suma odsetek wynosi 1 000 zł, spółka wypłaca wspólniczce 810 zł (1 000 zł - 19% od 1 000 zł).

 

Przykład dokumentacji i rozliczeń podatkowych

Spółka, jako płatnik, musi dokonać wszystkich niezbędnych obliczeń podatkowych i zadeklarować je odpowiednim organom skarbowym. Musi także pamiętać o wystawieniu PIT-8AR wspólniczce, który będzie odzwierciedlał kwotę odsetek oraz pobrany podatek. Ta dokumentacja jest kluczowa dla prawidłowego rozliczenia podatkowego oraz potwierdzenia, że wszystkie transakcje zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Podsumowanie

W artykule omówiono kluczowe aspekty procesu udzielania pożyczki wspólnikowi spółki z o.o., wraz z kapitalizacją kwartalną odsetek. Zostaje wyjaśnione, jak oblicza się odsetki, ich kapitalizację oraz sposób ich opodatkowania, co jest istotne zarówno dla spółki, jak i dla wspólnika udzielającego pożyczki. Podkreślono również, że takie transakcje są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), lecz podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie pożyczek między wspólnikami i spółkami? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w redagowaniu pism, aby zapewnić zgodność wszystkich transakcji z obowiązującymi przepisami prawa. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
2. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym, rodzinnym oraz podatkowym. Nie stroni od spraw trudnych i wielowątkowych.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu