.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o umorzenie zaległych alimentów oraz o obniżenie zaległych alimentów

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 30.03.2010

Mój narzeczony otrzymał rozwód z byłą żoną, a sąd przyznał alimenty w wysokości 500 zł na ich 2-letniego syna. Mój mąż od tamtej pory jest bezrobotny. Mimo to płacił alimenty, ale niepełne. Nie zawsze też brał pokwitowania. Teraz jego była żona chce wyegzekwować zaległe alimenty, ale żądała najpierw zbyt dużej kwoty. Miałam już to zgłosić na policję jako wyłudzenie alimentów, ale wtedy kobieta obniżyła wysokość żądania. Czy mogę jednak zgłosić próbę wyłudzenia zaległych alimentów? Mój narzeczony chce złożyć wniosek o umorzenie zaległych alimentów. Czy jest sens? Jednocześnie chcemy złożyć wniosek o obniżenie alimentów. Czy mamy na to szansę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o umorzenie zaległych alimentów oraz o obniżenie zaległych alimentów

Zwłoka i zaległości w płaceniu alimentów na dziecko

Pani narzeczony jest zobowiązany do zapłaty na rzecz dziecka określonej kwoty: 500 zł miesięcznie. Jeżeli Pani narzeczony dopuścił się zwłoki z zapłatą alimentów na rzecz dziecka lub nie wpłacał ich w pełnej wysokości, to powstała zaległość. Tę zaległość może wyegzekwować matka dziecka w jego imieniu za pośrednictwem komornika.

Czy jest możliwość umorzenia zaległych alimentów?

Jeżeli zaległość faktycznie powstała, to Pani narzeczony nie ma możliwości ubiegania się w sądzie o umorzenie tej zaległości – nie ma podstaw prawnych do żądania umorzenia zaległości. Ewentualnie matka dziecka w jego imieniu mogłaby zwolnić ojca dziecka z długu, ale to tylko możliwość teoretyczna.

 

Jeżeli Pani narzeczony dopuścił się zwłoki w zapłacie alimentów, to matka dziecka ma prawo tę zaległość egzekwować na drodze postępowania egzekucyjnego. Na tej samej drodze matka dziecka może egzekwować alimenty bieżące.

Żądanie umorzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu

Narzeczony mógłby żądać umorzenia postępowania egzekucyjnego, gdyby złożył w depozycie sądowym kwotę odpowiadającą 6-miesięcznym alimentom (3000 zł) z jednoczesnym upoważnieniem komornika do podjęcia tej kwoty w przypadku niewywiązywania się narzeczonego z obowiązku alimentacyjnego (gdyby dopuścił się zwłoki w zapłacie alimentów). Jednak ta możliwość dotyczy tylko bieżących alimentów. Alimenty zaległe będą egzekwowane przez komornika do czasu ich wyegzekwowania lub do momentu, w którym matka dziecka złoży u komornika wniosek o zwiększenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego (co nie jest w żadnym wypadku równoznaczne z umorzeniem zaległości).

 

Alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie Pani narzeczony jest zobowiązany płacić aż do chwili, kiedy wysokość alimentów nie ulegnie zmianie, lub do czasu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego: dziecko będzie pełnoletnie i będzie w stanie utrzymać się samodzielnie.

 

Pani narzeczony nie może też domagać się od sądu, aby ten zawiesił postępowanie egzekucyjne albo je umorzył. Obecnie tylko wierzyciel może złożyć u komornika wniosek o zawieszenie czy też umorzenie postępowania egzekucyjnego. Narzeczony nie ma podstaw do żądania wstrzymania egzekucji – zaistniała zaległość w płatności alimentów. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte zasadnie.

Obniżenie zasądzonych alimentów na dziecko

Jeżeli chodzi o obniżenie zasądzonych alimentów na dziecko, to należy pamiętać, że podstawą takiego roszczenia jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Aby Pani narzeczony uzyskał wyrok, zgodnie z którym płaciłby alimenty niższe niż obecnie, w toku postępowania musi on wykazać, że od czasu ostatniego wyroku o alimenty (ugody) nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca jego roszczenie, czyli że koszty utrzymania i wychowania dziecka zmalały od czasu ostatniego orzeczenia o alimentach (co raczej niemożliwe) albo że zmniejszyły się możliwości zarobkowe i majątkowe Pani narzeczonego jako zobowiązanego do alimentów, albo że obie te przesłanki wystąpiły jednocześnie.

 

Należy pamiętać, że stosownie do art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (ojca dziecka).

Usprawiedliwione potrzeby dziecka od których zależy wysokość alimentów

Usprawiedliwionymi potrzebami dziecka, od których zależy zakres obowiązku alimentacyjnego jego rodziców, są te związane z jego wyżywieniem, ubraniem, wypoczynkiem, rekreacją, rozwijaniem zainteresowań, a także mieszkaniem i ze stanem zdrowia. Usprawiedliwione potrzeby dziecka to też te związane z jego wykształceniem i edukacją, a także te, których zaspokojenie zapewni mu prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy, odpowiedni do jego wieku i uzdolnień.

 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 10 października 1969 r. (sygn. akt: III CRN 350/69), usprawiedliwione potrzeby dzieci powinny być oceniane nie tylko na podstawie wieku, lecz również na podstawie miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania i wielu okoliczności każdego konkretnego przypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają w wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd alimentów.

Możliwości zarobkowe rodzica a wysokość alimentów na dziecko

Z drugiej strony zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od możliwości zarobkowych rodziców. Te możliwości zarobkowe nie są równoznaczne z dochodem uzyskiwanym przez nich. Możliwości zarobkowe zależą od tego, jaki dochód mogliby uzyskać, biorąc pod uwagę ich wiek, stan zdrowia, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

 

Okoliczność, że zmniejszył się dochód ojca dziecka, samo w sobie nie jest wystarczającą okolicznością do stwierdzenia, że zmalały możliwości zarobkowe ojca dzieci. Jak już powyżej wskazałem, możliwości zarobkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów nie wynikają z dochodu zobowiązanego, ale z obiektywnych okoliczności wskazujących na to, jaki dochód mógłby uzyskać ojciec dziecka, gdyby w pełni wykorzystał swoje możliwości wynikające z wieku, stanu zdrowia, wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Na czym polega obowiązek alimentacyjny?

Ważne w sprawie będzie to, czy ojciec dziecka się nim zajmuje i dba o jego rozwój. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może bowiem polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie dziecka. Jeżeli w chwili obecnej to matka wyłącznie zajmuje się dzieckiem, to ojciec dziecka powinien wskazać, że chciałby, aby jego obowiązek alimentacyjny w większym stopniu polegał na tych osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie dziecka.

 

Należy też pamiętać, że jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lipca 1999 r. (sygn. akt: I CKN 687/98), powództwo o uchylenie alimentów nie może zmierzać do weryfikacji prawomocnego orzeczenia sądu dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przesłanką tego powództwa jest bowiem zmiana stosunków, o której mowa w art. 138 K.r.io.

 

Oczywiste jest, że powyższe orzeczenie dotyczy również zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego.

Pozew o obniżenie alimentów na dziecko

Pozew o obniżenie alimentów można złożyć w sądzie rejonowym, wydziale rodzinnym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W pozwie Pani narzeczony musi podać kwotę, na jaką żąda obniżenia alimentów. Kwota ta musi wynikać właśnie z usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych jego ojca, a także z obniżenia usprawiedliwionych potrzeb dziecka czy możliwości zarobkowych ojca.

 

Uważam, że Pani narzeczonemu trudno będzie wykazać, że od chwili, kiedy ustalono wysokość alimentów, zmniejszyły się zarówno usprawiedliwione potrzeby dziecka (to praktycznie niemożliwe), jak i jego możliwości zarobkowe. Aby powództwo było skuteczne, ojciec dziecka musi wykazać w pozwie, że od czasu zasądzenia alimentów nastąpiła zmiana stosunków. Może np. powoływać się na to, że ze względu na kryzys w jego miejscowości drastycznie wzrosło bezrobocie, a więc to, że pozostaje bez pracy, nie wynika z tego, że uchyla się od podjęcia pracy lub nie czyni wystarczających starań o pracę, lecz z przyczyn obiektywnych.

Wskazanie komornikowi błędnych kwot zaległych alimentów

Natomiast jeżeli chodzi o próbę wyłudzenia pieniędzy na alimenty, to moim zdaniem trudno będzie udowodnić, że matka dziecka celowo wskazała komornikowi błędną kwotę zaległych alimentów (nawet jeżeli faktycznie tak było). Może ona np. twierdzić, że się pomyliła lub że nie zna przepisów prawa i stąd błędna kwota podana we wniosku do komornika.

 

Po drugie, jeżeli wierzyciel żąda egzekucji kwot już zapłaconych przez dłużnika, dłużnik może przedstawić komornikowi dowód zapłaty egzekwowanych, ewentualnie wnieść do sądu powództwo przeciweegzekucyjne.

 

Prowadzący postępowanie mogą stwierdzić, że sprawa ma charakter cywilny.

 

Pani narzeczony powinien zwrócić uwagę na to, aby udokumentować każdą kwotę zapłaconą tytułem alimentów. Brak potwierdzenia przekazania alimentów powoduje, że w przypadku sporu co do tego, czy alimenty zostały zapłacone, trudno to udowodnić. W interesie ojca dziecka jest to, aby przechowywał dowody zapłaty alimentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus IX =

20.03.2014

Tak, tekst bardzo zachecajacy do skorzystania z uslug firmy. Nie wiem tylko czy dokladnie wytlumaczone z umorzeniem zaleglosci/ roszczen. Walcze z corka od jakiegos czasu i wciaz gdzies czytam, ze takie umorzenie istnieje.

Daniel

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »