Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie firmy na syna

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.09.2009

Prowadzę działalność gospodarczą – kawiarnię. Mama ma drugą kawiarnię, którą chciałaby w całości przekazać mnie w formie darowizny (myślimy o sporządzeniu aktu notarialnego). Obydwie prowadzimy działalność na zasadach ogólnych. Jak powinniśmy to zrobić, żeby urząd skarbowy nie miał jakiś zastrzeżeń? Czy możliwe jest przepisanie firmy na syna?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W sytuacji przepisania firmy na syna należy rozpatrzyć opodatkowanie przedmiotowej darowizny na gruncie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od towarów i usług.

 

Podatek od spadków i darowizn

 

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zatem darowizna przedsiębiorstwa (przepisanie firmy na syna) podlegać będzie zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn. Obowiązek zgłoszenia nie wystąpi, gdy dokonana zostanie, jak Pan wspomniał, w formie aktu notarialnego.

 

Przyjmuje się, że: „Jeżeli w ramach darowizny składników majątku tworzących zakład będą przekazywane też pieniądze, skuteczność zwolnienia może być uzależniona od udokumentowania otrzymania tych pieniędzy odpowiednim dowodem (przelew, wpłata na konto, przekaz pocztowy)” – Małgorzata Niedźwiedzka, Vademecum Doradcy Podatkowego (21/2009).

 

Podatek VAT

 

Co do zasady, przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się (nie zachodzi opodatkowanie) m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części. Przez zbycie należy również rozumieć darowiznę.

 

Warto wiedzieć, jak zostało określone w Kodeksie cywilnym pojęcie przedsiębiorstwa. Jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje on w szczególności:

 

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa) – jest to element składowy przedsiębiorstwa i otrzyma go Pan razem z majątkiem „namacalnym”, nie niesie to ze sobą potrzeby np. zmiany nazwy;
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Analogicznie wskazują organy na terenie kraju, m.in. w piśmie z dnia 5 lutego 2009 r. Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPP1/443-1033/08/MS) przeczytać możemy, iż:

 

„Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

W oparciu o art. 6 pkt 1 przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu »dostawy towarów« w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. »zbycie« obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. poprzez sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji »przedsiębiorstwa«, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) [przyp. aut. definicja ta oraz składniki stanowiące o przedsiębiorstwie lub zorganizowanej jego części została już wyżej podana] (…) Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

 

Ponadto art. 551 Kodeksu cywilnego stanowi, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

 

Tak rozumiane przedsiębiorstwo nie jest towarem w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, tu: przepisanie firmy na syna, decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

 

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż zamierza Pan w drodze darowizny przekazać synowi, prowadzone przez siebie jako osobę fizyczną przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w art. 551 Kodeksu cywilnego dotyczące definicji przedsiębiorstwa. Odnosząc zatem brzmienie cytowanych przepisów do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przekazanie w formie darowizny przez Pana synowi – przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeksu cywilnego, wyłączone jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług”.

 

Reasumując, darowizna przedsiębiorstwa nie będzie podlegać w ogóle podatkowi VAT.

 

Co równie ważne, przekazanie przedsiębiorstwa w opisany sposób nie wywoła żadnych konsekwencji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Z ważnych kwestii technicznych i formalnych, pamiętać należy, iż darczyńca (tj. Pana mama) – mimo darowizny – w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu i sporządzenia spisu z natury, który oczywiście po dokonaniu darowizny wyniesie 0 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 plus III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Znęcanie się, rozwód i podział majątku

Chcę wnieść sprawę o rozwód z orzeczeniem winy. Powodem jest psychiczne i fizyczne znęcanie się nade mną i moimi dziećmi. Leczę się w poradni psychiatrycznej, nigdy też nie robiłam obdukcji (wstydziłam się chodzić po lekarzach i wzywać policję). Jedynymi świadkami mogą być pełnoletni synowie, ale czy to wystarczy, by sąd orzekł winę męża? Mamy wspólny majątek – mieszkanie własnościowe kupione po ślubie i firmę założoną w trakcie trwania małżeństwa. Dowiedziałam się, że przedsiębiorstwo mąż chce przepisać obcej osobie. Czy może to zrobić bez mojej zgody? Jak temu zapobiec? Czy w razie przepisania firmy stracę prawa do części majątku? Przez 25 lat pracowałam i utrzymywałam dom ze swojej pensji. Obawiam się, że nie wytrzymamy razem pod jednym dachem do czasu rozwodu. Czy będę mogła wrócić do mieszkania, które chciałabym zatrzymać dla siebie i dzieci.

Przepisanie nieruchomości na wnuka

Mój ojciec chce przepisać swojemu wnukowi (a mojemu synowi) swoją nieruchomość – mieszkanie. Chciałby, by wnuk po jego śmierci miał pełne prawo do lokalu. Jak najkorzystniej zrealizować przepisanie mieszkania?

Mieszkanie przepisane na wnuka a prawo do zachowku syna

Czy przepisanie mieszkania przez babcię na wnuka z pominięciem syna jest zgodne z prawem? Czy po śmierci babci synowi będzie należał się zachowek? Dodam, że babcia ma dwoje dzieci – matkę wnuka oraz wspomnianego syna, czyli mnie.

Przekazanie przedsiębiorstwa

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałbym przekazać przedsiębiorstwo córce. W jaki sposób mogę to zrobić?

Darowizna przedsiębiorstwa

Jesteśmy z żoną wspólnikami spółki cywilnej. Chcemy zakończyć działalność i przekazać synowi przedsiębiorstwo w darowiźnie. Syn przed otrzymaniem darowizny założyłby jednoosobową firmę o tym samym profilu. Czy jest to słuszna droga postępowania? Jakie skutki podatkowe możemy ponieść? Jak ich uniknąć?

Darowizna dla syna

Czy syn zostanie zwolniony z podatku, jeśli darowizna dla niego została przekazana przelewem z konta kupca mieszkania rodziców na wspólne konto syna i jego żony? W akcie notarialnym sprzedaży mieszkania podaliśmy numer konta syna i synowej.

Podatek od wpłat na konto wnuka

Nasz wnuk niedawno zdał maturę. Krótko po jego narodzinach założyliśmy dla niego specjalne konto bankowe, na które wpłacaliśmy pieniądze (po kilkaset złotych) z różnych okazji (w tytule przelewu wpisywaliśmy zawsze: „prezent od dziadków z okazji…”). Przez ten czas uzbierała się suma znacznie przekraczająca kwotę wolną od podatku. Pieniądze nie były nigdy wypłacane, wnuk z nich nie korzystał, choć od 12. roku życia wiedział o istnieniu konta. 15 czerwca tego roku oficjalnie przekazaliśmy wnukowi zgromadzone oszczędności (napisaliśmy odpowiednie pismo). Urzędniczka w urzędzie skarbowym stwierdziła, że wnuk powinien zapłacić podatek od wszystkich wpłat na konto, ponieważ nie dopełnił obowiązku zgłoszenia ich w odpowiednim czasie. Czy faktycznie tak jest? Czy można tego uniknąć?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »