Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna i sprzedaż działek ze spadku

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 25.02.2009

Mój ojciec zmarł w listopadzie 2006 r. Zostałem ustawowo jedynym spadkobiercą działek budowlanych. Część ich zamierzam sprzedać – czy będę płacił podatek? Kto uiszcza taksę notarialną: kupujący czy sprzedający? Pozostałą część działek zamierzam podarować dzieciom. Czy korzystniej będzie, abym to ja sprzedał działki i dokonał na rzecz dzieci darowizny gotówki (możliwe, że na raty – czy to ma jakieś znaczenie?), czy abym przekazał w darowiźnie działki budowlane? Czy jeśli dzieci sprzedadzą działki, będą musiały zapłacić podatek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna i sprzedaż działek ze spadku

Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku lub darowiźnie

Własność nieruchomości, którą chce Pan sprzedać, nabył Pan w 2006 r. Wynika to z tego, że spadkobiercy nabywają prawa i obowiązki należące do spadkodawcy z chwilą jego śmierci (a nie z chwilą wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku).

 

Ponieważ nabycie nieruchomości nastąpiło w 2006 r., więc w razie zbycia tej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r.

Wynika to z przepisu art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 217, poz. 1588), zgodnie z którym do dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytymi do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. wolne w całości od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości – jeżeli jej nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że w przypadku kiedy sprzeda Pan nieruchomości, nie będzie Pan zobowiązany zapłacić podatku od dochodu z tytułu zbycia tych nieruchomości. W Pana sytuacji stosuje się bowiem ustawę o podatku dochodowym w starym brzmieniu, ponieważ nabycie nieruchomości w spadku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Umowa sprzedaży nieruchomości i podatek od czynności cywilnoprawnych

Umowa sprzedaży (również nieruchomości) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jednak zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy ciąży na kupującym.

 

Przepisy prawa nie precyzują, kto uiszcza opłaty notarialne: sprzedający czy kupiec. Taksę notarialną może więc ponieść zarówno sprzedający, jak i kupujący nieruchomość, zależnie od tego, jak się umówią. W praktyce (zwyczajowo) najczęściej jest tak, że opłaty u notariusza reguluje strona kupująca nieruchomość.

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w darowiźnie przed upływem pięciu lat a podatek dochodowy

Jeżeli chodzi o darowiznę na rzecz dzieci: w razie gdyby nabyły one od Pana nieruchomości właśnie w ten sposób, to przy ewentualnej sprzedaży tych nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, Pana dzieci będą musiały zapłacić podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości.

 

Dzieci mogłyby skorzystać z ulgi w zapłacie podatku dochodowego od zbycia nieruchomości, jeżeli nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości zostałby wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

 

Przedstawiłem warunki zwolnienia Pana dzieci od podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jakie będą obowiązywały od 1 stycznia 2009 r.

Przekazanie dzieciom pieniędzy ze sprzedaży działek a ulga podatkowa w zapłacie podatku od darowizny

W razie gdyby sprzedałby Pan nieruchomości (działki) i darował dzieciom pieniądze uzyskane ze sprzedaży, to dzieci mogłyby skorzystać z ulgi w zapłacie podatku od darowizny unormowanej w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, stosowanie do którego zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

 

Aby obdarowani mogli skorzystać z tego zwolnienia podatkowego, muszą zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia dokonania darowizny środków pieniężnych.

 

Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi w zapłacie podatku od darowizny jest udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych w drodze darowizny albo dowodem przekazania ich na rachunek bankowy nabywcy lub na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, albo przekazem pocztowym.

 

Jest to ważne zastrzeżenie, ponieważ w razie przekazania dzieciom gotówki „z ręki do ręki” będą one musiały zapłacić podatek od darowizny.

Czy dla zwolnienia podatkowego od darowizny ma znaczenie wysokość otrzymanej kwoty?

Dla zwolnienia podatkowego określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nie ma znaczenia ani wysokość kwoty darowizny, ani to, czy będzie Pan darował dzieciom pieniądze jednorazowo czy na raty. Jeżeli będzie Pan przekazywał dzieciom pieniądze w ratach, to za każdym razem powinny one zgłaszać nabycie środków pieniężnych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia dokonania darowizny środków pieniężnych oraz dokumentować to nabycie albo dowodem przekazania pieniędzy na rachunek bankowy nabywcy lub na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, albo przekazem pocztowym.

 

Jak z powyższego wynika, bardziej korzystna będzie darowizna środków pieniężnych. Jest to też korzystne z tego względu, że darowizna nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego pod rygorem nieważności, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty taksy notarialnej.

 

Darowizna środków pieniężnych może być dokonana w formie innej niż akt notarialny. Może to być np. zwykła umowa pisemna.

 

Stosownie do art. 89 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli spełniono przyrzeczone świadczenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + VIII =

»Podobne materiały

Kolejność spłacania wierzytelności, które egzekwuje komornik

Czeka mnie egzekucja komornicza mieszkania kupionego na kredyt. Czy komornik może sprzedać mieszkanie za mniejszą kwotę jak moje zadłużenie w banku? Czy bank ma możliwość zrobić zastrzeżenie u komornika, że kwota ze sprzedaży domu nie może być mniejsza od mojego zobowiązania? Obawiam się, że może ni

 

Zawieszenie spółki z o.o. i odzyskanie wkładu

Założyliśmy spółkę z o.o. w celu ubiegania się o dotacje unijne. Niestety nie udało nam się ich uzyskać, w związku z czym chcemy na jakiś czas zawiesić działalność spółki, natomiast potrzebujemy pieniędzy, które stanowią nasz wkład większościowy. Czy możemy po zawieszeniu działalności spółki po pros

 

Podatek od sprzedaży działki otrzymanej w darowiźnie

Mam pytanie o podatek od sprzedaży działki. Otóż w zeszłym miesiącu mój tata otrzymał w darowiźnie działkę od swojej siostry i jej męża. Działka wcześniej, gdy była w posiadaniu ciotki, została przekwalifikowana przez starostwo z działki rolnej na działkę przemysłowo-budowlaną. Czy w razie

 

Sprzedaż nieruchomości spadkowej

Moi rodzice byli właścicielami działki. W ubiegłym roku zmarła mama. Pod koniec ubiegłego roku tata złożył do sądu wniosek o nabycie spadku. Uprawnionymi do spadku jesteśmy ja, tata i brat. Dla nieruchomości nie założono jeszcze księgi wieczystej. Mamy chętnego na zakup działki. Jak powinna przebieg

 

Podatek od zakupu działki

Mam zamiar kupić (jako osoba fizyczna) działkę od spółki z o.o. znajdującej się w stanie upadłości likwidacyjnej (działka jest sprzedawana przez syndyka). Działka to teren z przeznaczeniem dla obsługi ruchu turystycznego oraz teren użytków rolnych – obszar zagrożony powodzią (UTml oraz R). Jes

 

Doradztwo techniczne a PKD

Zajmuję się przedstawieniem klientowi sposobu montażu silosu na zboże, omawiam z nim lokalizację oraz proponuję konkretne urządzenia. Czy takie „doradztwo techniczne” można zakwalifikować do PKD 74.90.Z oraz PKWIU 74.90.19.0 i czy to mieści się w skali podatkowej 8,5%?

 

Środki trwałe – jak amortyzować regały magazynowe?

Jakiś czas temu do pomieszczeń magazynowych zostały zakupione regały, które złożono z pewnej ilości elementów. Regały stały się konstrukcją, którą połączono i przytwierdzono do podłoża. Wydatki na zakup elementów zakwalifikowałem w koszty jednorazowo, a ich łączną wartość (15 000 zł) zapis

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »