.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup samochodu z Niemiec a VAT przy umowie w Polsce

• Data: 08-07-2024 • Autor: Adam Nowak

Chcę kupić samochód osobowy zarejestrowany w Niemczech. Samochód jest z marca bieżącego roku i ma przejechane 2000 km. Czy będę musiał zapłacić podatek VAT od nowego samochodu, jeśli podpiszę umowę kupna-sprzedaży w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup samochodu z Niemiec a VAT przy umowie w Polsce

Zakup samochodu z Niemiec

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy VAT opodatkowaniu podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu, nawet jeżeli zostało dokonane przez osobę prywatną. Przepis art. 9 ust. 3 ustawy ma zastosowanie w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu. Obowiązek podatkowy spoczywa wówczas na nabywcy bez względu na to, czy jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług.

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Transakcja nabycia nowych środków transportu jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, pomimo że nabywca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przywóz z innego państwa członkowskiego nabywanego tam nowego środka transportu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, niezależnie od statusu sprzedawcy i nabywcy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kupno nowego samochodu a podatek

Po pierwsze wskażmy, że zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a ustawy VAT „za nowy środek transportu uznaje się pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta”.

Jak wskazuje wyrok WSA w Krakowie z 27.11.2012 r., sygn. akt I SA/Kr 1510/12, każda czynność, w przypadku której nabywane są nowe środki transportu, które następnie są wysyłane lub transportowane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, uznawana jest za wewnątrzwspólnotowe nabycie, także wówczas, gdy nabywca ani dostawca nie są podatnikami.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu podlega, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT niezależnie od statusu stron transakcji (sprzedawcy i nabywcy). Nabywca zapłaci podatek nawet wtedy, gdy nie jest podatnikiem VAT lub w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej. Z drugiej strony status dostawcy takiego środka transportu także nie ma znaczenia. Może być nim zarówno podatnik VAT, jak i osoba prywatna. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do uregulowania podatku. Ponieważ zasada ta obowiązuje wyłącznie w przypadku nowych środków transportu, niezmiernie ważne jest poprawne zaklasyfikowanie samochodu/samolotu/statku sprowadzanego z innego kraju Unii Europejskiej do nowych środków transportu. W praktyce może bowiem zdarzyć się taka sytuacja, że pojazd, który był już użytkowany w innym kraju Unii Europejskiej, po sprowadzeniu do Polski zostanie uznany przez organ skarbowy za nowy, a transakcja jego nabycia zostanie opodatkowana podatkiem VAT.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu jest zawsze opodatkowane w kraju przeznaczenia pojazdu, czyli w tym kraju, w którym pojazd będzie użytkowany. Zakup nowego środka transportu w innym kraju Unii Europejskiej i sprowadzenie go do Polski będą zatem opodatkowane w Polsce (J. Matarewicz [w:] Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023, art. 9.).

Podkreślenia wymaga, że czynnością podlegającą opodatkowaniu jest zakup NŚT w innym kraju UE i sprowadzenie go do Polski. Natomiast nie podlega opodatkowaniu zakup NŚT, który już znajduje się na terytorium Polski.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Miejsce zawarcia umowy a podatek

Jeżeli zatem osoba fizyczna kupuje NŚT, który już został przetransportowany do kraju i w momencie zakupu znajduje się na terytorium Polski, to taka czynność nie stanowi WNT po stronie kupującego i nie podlega opodatkowaniu. Natomiast nie ma determinującego znaczenia miejsce zawarcia umowy sprzedaży. Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie uzależnia wystąpienia tego zjawiska od miejsca, w którym podpisano umowę. Decydujące jest natomiast to, czy pojazd spełnia kryteria nowego środka transportu oraz, czy pojazd jest transportowany z jednego kraju UE do Polski.

Jak wynika z definicji WNT, towary w wyniku dokonanej dostawy muszą być transportowane na terytorium Polski z innego kraju UE. Istotne jest zatem położenie towaru na moment zawierania umowy sprzedaży. Jeżeli w momencie zakupu towar znajdował się na terenie Niemiec i następnie został przetransportowany w wyniku dostawy do RP, to taka czynność podlega opodatkowaniu VAT. Natomiast jeżeli w momencie zawierania umowy sprzedaży towar znajdował się na terytorium Polski, to nie jest to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT – nie występuje WNT.

Niezbędnym elementem, dla uznania transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, jest dokonanie nie tylko przemieszczenia towaru pomiędzy państwami członkowskimi, ale towarzyszyć temu musi także nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, które ma miejsce w innym kraju członkowskim (wyrok WSA w Gliwicach z 12.12.2016 r., sygn. akt III SA/Gl 1023/16).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Zakup samochodu przez osobę prywatną

Pan Jan postanowił kupić nowy samochód z Niemiec. Znalazł idealny model w jednym z niemieckich salonów. Samochód został zarejestrowany w marcu tego roku i ma przejechane tylko 2000 km. Jan podpisał umowę kupna-sprzedaży w Polsce. Mimo że transakcja została zawarta na terytorium Polski, samochód spełnia kryteria nowego środka transportu (ma mniej niż 6000 km przebiegu i jest młodszy niż 6 miesięcy). W związku z tym Jan musi zapłacić VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu.

 
Kupno samochodu przez firmę

Firma XYZ planowała rozszerzenie swojej floty o nowy pojazd. Wybrała nowoczesny samochód elektryczny zarejestrowany w Niemczech w lutym tego roku, z przebiegiem 1500 km. Umowa kupna-sprzedaży została zawarta w Polsce, po sprowadzeniu samochodu na jej teren. Ponieważ samochód jest nowym środkiem transportu i został sprowadzony z innego kraju UE, firma XYZ jest zobowiązana do zapłaty VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, niezależnie od miejsca podpisania umowy.

 
Zakup używanego samochodu

Pani Anna zdecydowała się na zakup używanego samochodu z Niemiec. Samochód został zarejestrowany w styczniu tego roku, ale ma już przejechane 7000 km. Anna podpisała umowę kupna-sprzedaży w Polsce, po przetransportowaniu samochodu na jej teren. W tym przypadku, mimo że samochód jest stosunkowo nowy, nie spełnia on definicji nowego środka transportu (ma przebieg większy niż 6000 km). Dlatego Pani Anna nie będzie musiała zapłacić VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia, gdyż nie jest to transakcja obejmująca nowy środek transportu.

Podsumowanie

Zakup nowego samochodu z Niemiec, nawet jeśli umowa kupna-sprzedaży zostanie podpisana w Polsce, podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Kluczowe jest, aby pojazd spełniał kryteria nowego środka transportu i był sprowadzony z innego kraju UE. Przestrzeganie tych zasad pozwala uniknąć nieporozumień podatkowych przy zakupie samochodu z zagranicy.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej przy zakupie samochodu z zagranicy? Oferujemy profesjonalne porady online i przygotowanie niezbędnych pism – skontaktuj się z nami już dziś! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 12.12.2016 r., sygn. akt III SA/Gl 1023/16

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Nowak
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu