.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rolnik ryczałtowy prowadzący warsztaty i pokazy, co z podatkiem VAT?

• Opublikowano: 11-12-2022 • Autor: Marcin Sądej

Wraz z mężem prowadzimy gospodarstwo pasieczne, jesteśmy na KRUS-ie, zarejestrowani jako SB oraz RHD. Mamy propozycje prowadzenia odpłatnych warsztatów lub pokazów pszczelarskich. Czy możemy wystawiać faktury RR, gdzie w tytule będzie „pokaz pszczelarski”? Czy możemy w ogóle wykonywać takie usługi? Jeśli nie, czy istnieje jakaś możliwość dla rolnika z działów specjalnych (pszczelarza), żeby wykonywać pokazy legalnie? Za taki pokaz lub warsztaty zarobilibyśmy ok. 300 zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rolnik ryczałtowy prowadzący warsztaty i pokazy, co z podatkiem VAT?

Świadczenie usług rolniczych a podatek VAT

Zgodnie z art. 116 ustawy VAT – faktura VAT RR dotyczy usług wykonywanych przez rolnika ryczałtowego. W oparciu o treść art. 2 pkt 19 ustawy VAT – przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3. W myśl art. 2 pkt 21 ustawy VAT, mówiąc o usługach rolniczych – rozumie się przez to:

 

a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),

b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),

c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),

d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0);

 

Świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego jest zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT.

 

Usługi edukacyjne w zakresie warsztatów pszczelarskich a VAT

Należy jednak podkreślić, że prowadzenie warsztatów pszczelarskich nie jest usługą rolniczą w rozumieniu art. 2 pkt 21 ustawy VAT. W konsekwencji w tym zakresie nie ma możliwości, aby tego rodzaju usługa była objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT. Nie jest także możliwe w tym przypadku wystawienie faktury VAT RR.

 

Jednakże nie ma przeszkód, aby wspomniane usługi edukacyjne w zakresie warsztatów również były zwolnione od podatku VAT na mocy art. 113 ust. 1 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku sprzedaż, jeżeli wartość w poprzednim roku nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. W roku rozpoczęcia działalności limit należy obliczać proporcjonalnie do długości pozostałego okresu. W konsekwencji osoba fizyczna może jednocześnie korzystać ze zwolnienia w zakresie usług rolniczych (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3) oraz korzystać ze zwolnienia w zakresie pozostałych usług nierolniczych (art. 113). Co istotne, wartość usług rolniczych nie wlicza się do wyżej wymienionego limitu.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podwójne zwolnienie z VAT: usługi rolnicze i pozostałe usługi rolnicze – orzecznictwo

Na możliwość łączenia powyższych dwóch zwolnień wskazuje:

 

„(...) Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nieuprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji, dzierżawa, świadczenie usług innych niż rolnicze), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności (...)” (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. IPTPP4/443-434/14-2/MK).

 

„(...) Z przywołanych przepisów wynika, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter mieszany, tj. przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ponadto innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawnia go do zwolnienia przedmiotowego, np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż z własnej produkcji również podlegać będzie co do zasady opodatkowaniu, z możliwością skorzystania w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy (...)” (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. IPTPP4/443-434/14-2/MK).

 

„(...) Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden pomiot może łączyć dwa statusy – podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur oraz jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas – chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną – dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku (...)” (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. IPPP2/443-242/10-5/12/S/AK).

 

„(...) Z powyższych przepisów wynika, iż podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności – podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). (...) ustawodawca celowo rozgraniczył prowadzoną przez jeden podmiot działalność rolniczą od innej działalności niż rolnicza i wskazał, iż są to dwie różne odrębne od siebie działalności prowadzone przez jednego podatnika, w których podatnik w jednej działalności (rolniczej) może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, a w drugiej (innej niż działalność rolnicza), (...) stracić zwolnienie i stać się podatnikiem VAT (...) (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji podatkowe z dnia 21 listopada 2008 r., sygn. IPPP1 /443-1645/08-4/IG).

 

 

W konsekwencji nie jest wykluczone wykonywanie przez rolnika ryczałtowego usług prowadzenia warsztatów pszczelarskich. Takie jednak mogą jedynie korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy VAT. W takim wypadku nie wystawia się faktury VAT RR, lecz zwykłą fakturę jednak bez kwoty i bez stawki podatku (ZW) z uwagi na ww. zwolnienie.

 

Działalność nierejestrowana

Jeżeli miesięczna kwota przychodu z tego tytułu nie przekracza 1505 zł to może być to rozliczane jako działalność nierejestrowana. W takim przypadku również wystawiana jest faktura VAT, co oznacza, że trzeba posługiwać się numerem NIP. W miejscu „kwota podatku” wpisujemy kwotę zero złotych. W miejscu „wartość netto” wpisujemy 300 zł. W miejscu stawki podatku wpisujemy ZW.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu