.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej - budowa domu przez nierolnika

• Opublikowano: 07-05-2022 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Dostałam od rodziców w darowiźnie 0,3 ha ziemi rolnej w ewidencji oznaczonej jako: lasy, pastwiska i grunty orne (klasa ziemi – IV oraz V). Mogę również wydzierżawić od nich fragment ziemi, tak aby łączna powierzchnia gruntów wynosiła 1 ha. Plan był taki, aby pobudować się w zabudowie zagrodowej, tylko powstaje pytanie, czy fakt posiadania (dzierżawienia) ziemi rolnej pozwala mi na taki rodzaj zabudowy? Od urodzenia mieszkam w gminie, w której zamierzam się pobudować, ale nie jestem rolnikiem i nie prowadzę gospodarstwa rolnego ani nie mam rolniczego wykształcenia. Jestem na etapie wypełniania wniosku o warunki zabudowy i zastanawiam się, co wpisać w charakterystyce inwestycji. Czy w ogóle będę mogła pobudować dom na takiej ziemi? Jeśli tak, to na jakich zasadach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej - budowa domu przez nierolnika

Zabudowa zagrodowa

Przepisy prawa nie określają pojęcia zabudowy siedliskowej (działka siedliskowa, siedlisko), lecz pojęciami pokrewnymi są tutaj – zabudowa zagrodowa, czy zabudowa rolnicza. Definicję zabudowy zagrodowej zawiera natomiast § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), który stanowi, że pod pojęciem zabudowy zagrodowej należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. Natomiast według wyjaśnień językoznawców siedlisko to miejsce czy teren zamieszkania, osiedlenia się, domu, a zabudowa zagrodowa to dom wiejski z podwórzem i zabudowaniami gospodarskimi, obejście (Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008). Siedlisko (działka siedliskowa) jest zatem miejscem o charakterze kameralnym czy prywatnym, w którym posadowiony jest dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie i w którym koncentrują się czynności życiowe rolnika i jego rodziny i zaspokajane elementarne potrzeby życiowe (zob. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt II OSK 462/10).

 

W doktrynie przyjęto w ślad za orzecznictwem Sądu Najwyższego, że działka siedliskowa to wydzielony obszar gospodarstwa rolnego przeznaczony na utworzenie siedliska (dom mieszkalny, budynki inwentarskie i budowle rolnicze oraz podwórko) zabezpieczające działalność rolniczą. Taką też zabudowę można nazwać zabudową siedliskową. Działka siedliskowa może być wydzielona z jednej lub kilku działek ewidencyjnych wchodzących w skład danego gospodarstwa rolnego. Nie można zatem granic obszaru zajętego pod działkę siedliskową utożsamiać z granicami działki wyodrębnionej ewidencyjnie (zob. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 922/09).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego formułują stan prawny nieruchomości, poprzez określenie ich przeznaczenia i dopuszczalnego sposobu zagospodarowania oraz warunków zabudowy. Na obszarze objętym planem miejscowym pozwolenia na budowę wydaje się bezpośrednio na podstawie tego planu i nie ma obowiązku uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na obszarze, na którym nie ma planu, status prawny nieruchomości kształtują ustawy oraz istniejący stan zagospodarowania i użytkowania tych nieruchomości. Uchwalenie planu miejscowego powoduje wprowadzenie ograniczeń swobody zagospodarowania nieruchomości w imię ładu przestrzennego, ochrony środowiska oraz dla realizacji celów publicznych. Z drugiej jednak strony, uchwalenie planu miejscowego otwiera właścicielom nieruchomości szereg możliwości inwestycyjnych oraz szanse na realizację dróg i infrastruktury publicznej. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy sytuacją, gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan i kiedy takiego planu nie ma uchwalonego dla danego obszaru. Uchylenie miejscowego planu (w tym przypadku zmiany planu skutkującej brakiem planu na danym obszarze) jest usunięciem z obrotu prawnego uchwały w sprawie planu i doprowadzeniem do sytuacji, w której na tym obszarze nie obowiązuje żaden plan miejscowy.

 

W tym miejscu od razu odniosę się do opisanej w zapytaniu sytuacji: jeśli plan zagospodarowania nie dopuszcza jakiejkolwiek zabudowy na działce rolnej, to nie ma szans, aby cokolwiek Pani tam wybudowała, a jeśli dopuszcza zabudowę siedliskową, to wybuduje Pani tam siedlisko, tylko o ile prowadzi Pani gospodarstwo rolne.

 

Nie musi być Pani płatnikiem KRUS, nie musi mieć Pani wykształcenia rolniczego, ale musi być Pani posiadaczem gospodarstwa rolnego. A zabudowa musi mieć związek z tymże gospodarstwem. Musi być Pani płatnikiem podatku rolnego od min. 1 ha ziemi. Może być to dzierżawa.

 

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej wymagają:

 

 • użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb,
 • użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego.

 

Pod pojęciem „wyłączenie gruntów rolnych z produkcji” rozumie się rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów (zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Zgodnie z tą ustawą wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas: I, II, III, IIIa i IIIb, użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego klas IV, IVa, IVb, V i VI oraz gruntów wymienionych w art. 2 ust 1 pkt 2-10 winno być poprzedzone uzyskaniem decyzji zezwalających na takie wyłączenie. A to się wiąże z opłatami.

 

Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

Obowiązek opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Wniesienie należności oraz opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,02 ha w przypadku budynku wielorodzinnego. Pani to jednak nie dotyczy. Od powierzchni gruntu ponad tę powierzchnię zostanie naliczona należność i opłaty roczne. Należność to jednorazowa opłata za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych wyliczona proporcjonalnie do powierzchni wyłączanych z produkcji gruntów rolnych i ich klasy. Stawki, od których wylicza się należność za wyłączenie z produkcji użytków rolnych, wynoszą:

 

 • w odniesieniu do gleb pochodzenia mineralnego i organicznego:
  • klasy I – 437 175 zł za 1 ha
  • klasy II – 378 885 zł za 1 ha
  • klasy IIIa – 320 595 zł za 1 ha
  • klasy IIIb – 262 305 za 1 ha
  • Ł i PS I – 437 175 zł za 1 ha
  • Ł i PS II – 361 398 za 1 ha
  • Ł i PS III – 291 450 za 1 ha
 • w odniesieniu do gleb pochodzenia organicznego:
  • klasy IVa – 204 015 zł za 1 ha
  • klasy IVb – 145 725 zł za 1 ha
  • klasy V – 116 580 zł za 1 ha
  • klasy VI – 87 435 zł za 1 ha
  • Ł i PS IV – 174 870 zł za 1 ha
  • Ł V – 145 725 za 1 ha
  • PS V – 116 580 za 1 ha
  • Ł i PS VI – 87 435 zł za 1 ha

 

(Ł – łąki; PS – pastwiska trwałe)

 

Opłaty roczne w przypadku trwałego wyłączenia gruntu płacone są przez 10 lat. Każda z nich wynosi 10% należności (bez pomniejszenia o wartość rynkową gruntu).

 

To w przypadku stałego wyłączenia. W przypadku czasowego wyłączenia gruntu rolnego naliczane są jedynie opłaty roczne przez okres faktycznego wyłączenia, jednak nie dłużej niż przez okres 20 lat. Należność pomniejsza się o wartość rynkową wyłączonego gruntu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu