.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Opieka nad osobą z niepełnosprawnością - świadczenia dla niepełnosprawnego i opiekuna

• Data: 26-06-2024 • Autor: Kinga Kościelniak

Małżonka ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, m.in. wymaga stałej pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Jakie świadczenia przysługują (w tym pieniężne) jej oraz małżonkowi–opiekunowi, który jest pracującym rencistą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Opieka nad osobą z niepełnosprawnością - świadczenia dla niepełnosprawnego i opiekuna

Zasiłek pielęgnacyjny

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych „zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat”.

 

Świadczenia, jakie mogą przysługiwać Pana żonie po spełnieniu poniższych kryteriów  to świadczenie wspierające oraz zasiłek pielęgnacyjny. Niestety dla Pana jako małżonka–opiekuna, który jest pracującym rencistą, prawo nie przewiduje świadczeń.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Świadczenie wspierające 

O dnia 1 stycznia 2024r. obowiązuje świadczenie wspierające. Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Świadczenie wspierające przysługuje osobie w wieku od ukończenia 18, roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.

„Świadczenie wspierające przysługiwać będzie miesięcznie w wysokości:

 • 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeśli chodzi o daty, to:

 • Od dnia 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,
 • Od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
 • Od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia będzie można złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności WZON (wojewody).

Podsumowując, świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością będzie przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby Pani żona – osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Zespół ten przydziela punkty wskazane jak wyżej i w zależności od przyznanych punktów udziela się kwotę wspierającą. Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia będzie można składać do WZON. Po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS-u wniosek o wypłatę świadczenia.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje między innymi:

 • rodzinie zastępczej;
 • osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka;
 • dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 • dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
 • dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Rodzinie zastępczej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18, roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopni niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.

Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym lub schronisku dla nieletnich;
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została w danej gminie realizacja świadczeń rodzinnych).

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany.

Przykłady

Przykład 1

Janina i Marek są małżeństwem od ponad 30 lat. Niestety, kilka lat temu Janina doznała poważnego wypadku, w wyniku którego ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Marek, mimo że jest rencistą i pracuje na pół etatu, postanowił poświęcić się opiece nad żoną. Dzięki temu Janina otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 215,84 zł miesięcznie, co choć nie pokrywa wszystkich kosztów, to jest znaczącą pomocą w codziennych wydatkach związanych z jej potrzebami zdrowotnymi.

 

Przykład 2

Anna i Tomasz zawsze byli bardzo aktywni. Niestety, u Anny zdiagnozowano chorobę neurodegeneracyjną, która znacznie ograniczyła jej samodzielność. Tomasz, jako jej opiekun, musiał zrezygnować z pełnoetatowej pracy i obecnie jest pracującym rencistą. Dzięki nowemu świadczeniu wspierającemu, które weszło w życie 1 stycznia 2024 r., Anna otrzymuje 180% renty socjalnej, co stanowi znaczną pomoc finansową. Tomasz, mimo że nie kwalifikuje się do dodatkowych świadczeń jako pracujący rencista, cieszy się, że Anna otrzymuje niezbędne wsparcie.

 

Przykład 3

Katarzyna opiekuje się swoim mężem Piotrem, który od kilku lat zmaga się z ciężką chorobą wymagającą stałej opieki. Piotr ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i dzięki temu może otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny. Od nowego roku Katarzyna dowiedziała się, że mogą ubiegać się o świadczenie wspierające, ponieważ Piotr spełnia kryteria punktowe. Po złożeniu wniosku do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i uzyskaniu decyzji, Piotr zaczął otrzymywać dodatkowe środki, które bardzo odciążają budżet domowy i pozwalają na lepsze zaspokojenie jego potrzeb zdrowotnych.

Podsumowanie

Małżonek opiekujący się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności może liczyć na wsparcie finansowe w formie zasiłku pielęgnacyjnego oraz nowego świadczenia wspierającego. Choć sam opiekun będący pracującym rencistą nie ma prawa do dodatkowych świadczeń, to pomoc dla osoby niepełnosprawnej znacznie odciąża budżet domowy, umożliwiając lepsze zaspokojenie jej codziennych potrzeb.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, zapewniając szybkie i wygodne wsparcie prawne bez wychodzenia z domu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Kinga Kościelniak
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu