.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Co robić, gdy uczeń znęca się nad nauczycielem?

• Data: 02-07-2024 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Co powinien zrobić dyrektor szkoły, jeśli nauczyciel jest poniżany wulgarnymi słowami, obrażany, bity pięściami na lekcji przez dziewięciolatka? Dyrektor nie zapewnia bezpiecznych warunków pracy nauczycielom. Rodzice chłopca nie chcą współpracować ze szkołą. Co może zrobić nauczyciel?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Co robić, gdy uczeń znęca się nad nauczycielem?

Ukaranie ucznia za naganne zachowanie wobec nauczyciela

W pierwszej kolejności dyrektor powinien przeanalizować statut szkoły oraz zastanowić się nad tym, czy nie powinien wymierzyć małoletniemu kary wynikającej ze statutu. Oczywiście postępowanie w przedmiocie wymierzenia takiej kary powinno zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi. Warto w tym zakresie przeanalizować tzw. Standardy Ochrony Małoletnich, które winny być wprowadzone w placówkach od dnia 15 lutego 2024 r. oraz podjąć działania określone w tymże dokumencie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Powiadomienie sądu rodzinnego o poniżaniu nauczyciela przez ucznia

Dodatkowo rekomendowałabym zawiadomić sąd rodzinny o zachowaniu ucznia oraz wskazać, aby sąd dokonał wglądu w sytuację rodzinną małoletniego. Być może małoletni powinien zostać poddany nadzorowi kuratora lub też sąd rodzinny winien wydać wobec małoletniego odpowiednie zarządzenie opiekuńcze. Zgodnie z art. 109 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2089; dalej „K.r.o.”): Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Nadto w oparciu o § 2 sąd opiekuńczy może w szczególności:

  1. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
  5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
    Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nauczyciel jako funkcjonariusz na służbie – konsekwencje znieważenia

Jeżeli chodzi o nauczyciela, to warto, aby skierował pismo do dyrektora szkoły, opisujące wszystkie sytuacje oraz zażądał podjęcia przez dyrektora działań, o których mowa powyżej, a także o objęcie nauczyciela ochroną. Dodatkowo nauczyciel powinien w piśmie wskazać, że w jego ocenie zachowanie ucznia realizuje znamiona przestępstwa. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 6 grudnia 2012r. (II AKa 218/12) Sąd ten stwierdził, że przedmiotem ochrony w art. 226 § 1 K.k. jest autorytet osób realizujących pełnieniem swych obowiązków działalność instytucji państwowych, a także ich godność. Jest to przestępstwo bezskutkowe, tj. nie wymaga nawet doznania przez adresata poczucia poniżenia. Chroniona godność pojmowana jest w sposób zobiektywizowany, określony przez powszechnie przyjęte normy kulturalno-obyczajowe. Zupełnym nieporozumieniem jest włączanie do znamion tego przestępstwa poczucia zagrożenia, jakiego miałby doznać funkcjonariusz publiczny w związku z wypowiedziami sprawcy. Poza tym w wyroku z 20 czerwca 2012 r. (I KZP 8/12) Sąd Najwyższy orzekł, że za znieważenie funkcjonariusza na służbie kara należy się niezależnie od tego, czy do przestępstwa doszło publicznie, czy bez świadków. Podkreślić należy, że organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. W praktyce zatem, gdy ofiarą znieważenia stanie się nauczyciel, na dyrektorze będzie ciążył obowiązek złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu tego przestępstwa. Oczywiście doniesienie takie może złożyć sam nauczyciel, którego znieważono.

Przykłady

Uczeń obraża nauczyciela podczas lekcji

Pani Anna, nauczycielka klasy trzeciej, często spotyka się z wulgarnymi komentarzami od jednego z uczniów, dziewięcioletniego Kacpra. Podczas jednej z lekcji Kacper zaczął wykrzykiwać obraźliwe słowa, przerywając zajęcia. Pani Anna próbowała go uspokoić, ale chłopiec kontynuował swoje zachowanie, grożąc jej fizycznie. Dyrektor szkoły, mimo wielu zgłoszeń, nie podjął żadnych konkretnych działań. Rodzice Kacpra nie wykazują chęci współpracy, twierdząc, że ich syn nie ma problemów. W tej sytuacji pani Anna zdecydowała się napisać oficjalne pismo do dyrektora, domagając się podjęcia natychmiastowych kroków zgodnych z regulaminem szkoły oraz zgłoszenia sprawy do sądu rodzinnego.

 

Przemoc fizyczna na lekcji

Podczas lekcji matematyki, dziewięcioletni Piotr zaatakował nauczyciela, pana Jana, uderzając go pięściami. Incydent wywołał szok wśród uczniów i przerwał zajęcia. Pan Jan zgłosił sprawę dyrektorowi, jednak jego interwencja ograniczyła się jedynie do rozmowy z Piotrem, która nie przyniosła rezultatów. Rodzice chłopca zignorowali wezwania do szkoły, twierdząc, że nauczyciel przesadza. W obliczu braku reakcji ze strony szkoły, pan Jan postanowił złożyć oficjalne zawiadomienie do sądu rodzinnego, domagając się nadzoru kuratora nad rodziną Piotra i podjęcia odpowiednich działań przez organy sądowe.

 

Poniżenie nauczyciela podczas zajęć

Podczas lekcji wychowania fizycznego, dziewięcioletni Michał zaczął wyśmiewać nauczyciela, pana Tomasza, używając wulgarnych określeń. Pan Tomasz próbował opanować sytuację, ale Michał nie przestawał, co wywołało ogólny chaos na lekcji. Mimo wielokrotnych interwencji, dyrektor szkoły nie podjął skutecznych działań. Rodzice Michała nie widzą problemu w zachowaniu syna, obwiniając nauczyciela za brak autorytetu. W tej sytuacji pan Tomasz skierował pismo do dyrektora z prośbą o interwencję oraz zgłosił sprawę jako znieważenie funkcjonariusza publicznego, powołując się na odpowiednie przepisy prawa i wyroki sądów, aby wymusić ochronę swoich praw i godności.

Podsumowanie

Dyrektor szkoły powinien podjąć zdecydowane kroki w przypadku poniżania nauczyciela przez ucznia, w tym wymierzenie odpowiednich kar zgodnie ze statutem szkoły oraz powiadomienie sądu rodzinnego. W sytuacjach skrajnych, nauczyciel ma prawo domagać się ochrony prawnej jako funkcjonariusz publiczny, co wymaga natychmiastowej reakcji zarówno ze strony szkoły, jak i organów prawnych. Współpraca z rodzicami ucznia oraz konsekwentne egzekwowanie przepisów są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy nauczycielom.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism dotyczących ochrony praw nauczycieli i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w szkole. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie w obronie swoich praw i godności w pracy. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 6 grudnia 2012r. (II AKa 218/12
3. Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r. (I KZP 8/12)

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu