Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak odpowiedzi ZUS po komisji lekarskiej w sprawie przyznania renty

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 25.01.2012

Dwa miesiące temu mąż stawił się na kolejnej komisji lekarskiej, orzecznik wypisał decyzję przyznającą rentę czasową, ale kazał się odwołać, ponieważ powinna to być renta powypadkowa. Złożyliśmy odwołanie, mąż znów się stawił na komisję i do dziś nie mamy żadnej odpowiedzi, choć wiemy, że wykazano błędy proceduralne i jest uzupełniana dokumentacja. W jakim terminie ZUS powinien rozpatrzyć odwołanie i czy powinniśmy napisać zażalenie na opieszałość? Czy orzecznik ZUS może wydać obecnie decyzję o rencie (ale nie powypadkowej), skoro wcześniej wyrokiem sądu pracy wydano decyzję zamienną o przyznaniu zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego w związku z wypadkiem przy pracy? Czy mamy szansę na pozytywne rozpatrzenie, jeśli odwołamy się w tej sprawie do sądu pracy – pracownicy ZUS twierdzą, że wypadek męża nie był wypadkiem przy pracy (co jest nieprawdą)? Jak należy postąpić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną orzekania o niezdolności do pracy stanowią poniższe przepisy: 

 

  1. ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) oraz
  2. rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 273, poz. 2711).

 

Od wydanej decyzji – orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przysługuje osobie zainteresowanej w terminie 14 dni prawo odwołania do komisji lekarskiej. Odwołanie to nosi nazwę sprzeciwu. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

 

Ponadto zarzut wadliwości wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS może w terminie 14 dni, licząc od daty wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, zgłosić prezes ZUS i przekazać sprawę do komisji lekarskiej celem ponownego jej rozpoznania.

 

W tej sprawie to Pani mąż złożył sprzeciw z uwagi na zarzut, iż renta przyznana z tytułu niezdolności do pracy winna być tzw. rentą powypadkową.

 

Komisja lekarska, rozpoznając sprzeciw, wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu kolejnego bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby składającej wniosek, w stosunku do której komisja ma wydać orzeczenie lekarskie.

 

Komisja lekarska może wydać orzeczenie bez powtórnego badania osoby zainteresowanej tylko wówczas, gdy dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia, czyli jeżeli jest ona pełna i kompletna.

 

Przed wydaniem orzeczenia komisji lekarskiej przysługuje prawo żądania uzupełnienia dokumentacji o niezbędne dokumenty, np. opinie lekarzy konsultantów, wyniki badań lekarskich, opinie lekarzy specjalistów czy nawet wnioski z obserwacji lekarskiej.

 

Komisja lekarska powinna rozpoznać sprawy wniesione w terminie jednego miesiąca, jednak w sytuacji, gdy wymagane jest uzupełnienie dokumentacji, ów termin ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do okresu wynoszącego maksymalnie dwóch miesięcy.

 

Termin dwóch miesięcy należy liczyć od daty złożonego sprzeciwu od wydanego orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.

 

Innymi słowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych winien rozpoznać sprawę i wydać decyzję po wydaniu ostatecznego orzeczenia przez komisję lekarską w terminie maksymalnym do 2 miesięcy, licząc od daty złożonego sprzeciwu. Jest to decyzja przyznająca prawo do renty lub od decyzja odmawiająca prawa do renty. Od tej decyzji odmawiającej prawa do renty przysługuje odwołanie do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej składanie zażalenia na opieszałość jest jeszcze przedwczesne, bowiem komisja lekarska uzupełnia dokumentację stanowiącą podstawę wydania orzeczenia (wskazała błędy proceduralne, których usunięcie być może jest niezbędne do wydania orzeczenia).

 

Sugeruję zaczekać do terminu upływu 2 miesięcy, licząc od daty złożenia sprzeciwu. Po upływie tego terminu, z uwagi na brak oficjalnego powiadomienia ze strony ZUS-u, iż termin załatwienia sprawy zostanie przedłużony o czas uzupełniania dokumentacji stanowiącej podstawę wydania orzeczenia, czyli powołując się na przekroczenie terminów wynikających z przepisów postępowania administracyjnego – złożenie zażalenia jest zasadne.

 

Obecnie, tak jak wcześniej zaznaczyłam, złożenie zażalenia jest jeszcze przedwczesne.


Organem odwoławczym jest komisja lekarska, czyli orzeka sprawie poszerzony skład lekarski. Owszem, komisja lekarska może wydać orzeczenie, w którym podtrzymuje orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, czyli komisja może podtrzymać decyzję orzecznika, iż małżonkowi przysługuje zwykła renta z tytułu niezdolności do pracy.

Po orzeczeniu komisji lekarskiej małżonek otrzyma decyzję ZUS o odmowie przyznania renty powypadkowej, od tej decyzji przysługuje odwołanie do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.


Sam fakt, iż wcześniej sąd orzekał w sprawie zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, nie ma w tej sprawie znaczenia, wydany wyrok nie wiąże ZUS-u.


ZUS ustala prawo do renty w odrębnym postepowaniu i po ostatecznej decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty powypadkowej przysługuje odwołanie do sądu.

 

Sadzę, że od decyzji ZUS warto się odwołać pomimo stanowiska pracowników ZUS-u.  Jeżeli zdarzenie miało miejsce w pracy i podczas wypadku mąż wykonywał swoje obowiązki zawodowe, to jest szansa, że sąd może zająć stanowisko odmienne od stanowiska ZUS-u. Dodam też, że bardzo często w trakcie procesów odwoławczych od decyzji wydanych przez ZUS sąd decyzje ZUS-u zmienia i przyznaje świadczenia.


Proces odwoławczy nic Państwa nie kosztuje. Ja osobiście zdecydowanie poddałabym kontroli sądu decyzję ZUS-u. Zawsze warto spróbować, jeżeli sąd decyzję ZUS-u utrzyma, to mąż będzie miał wówczas prawo do zwykłej renty z tytułu niezdolności do pracy.

Sugeruje w chwili obecnej napisać interwencję do dyrektora oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych ze wskazaniem sposobu załatwiania sprawy i opieszałość. Powinno to sprawę przyspieszyć. Jeżeli brak będzie efektów, to wówczas uprzejmie proszę skierować skargę na pracę Oddziału ZUS w … do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń w Warszawie.

W treści skargi możecie Państwo opisać całą sprawę oraz wskazać zarzuty przeciwko ZUS-owi.

Wzór pisma jest bardzo prosty – przesyłam w załączniku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki