.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Długi okres choroby nauczyciela, jak uzyskać zasiłek i świadczenie kompensacyjne?

• Data: 09-07-2024 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Nauczyciel przebywał początkowo na zwolnieniu lekarskim 182 dni, później wykorzystał roczny urlop dla poratowania zdrowia oraz przysługujący mu urlop uzupełniający. 1. Czy może po urlopie uzupełniającym przejść na zwolnienie lekarskie bez badań kontrolnych, które potwierdzają jego zdolność do pracy? Nie zostało wystawione skierowanie, ponieważ początkowo planował przejść na świadczenie kompensacyjne. Czy podstawą do otwarcia nowego okresu zasiłkowego jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy, że nauczyciel nadaje się do pracy? Czy ZUS może odmówić wypłaty zasiłku, jeśli nie ma takiego zaświadczenia? 2. Po wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego nauczyciel planuje złożyć wniosek o rentę, czy jeśli renta nie zostałaby przyznana, nauczyciel może starać się jeszcze o świadczenie kompensacyjne? Jeśli po wykorzystaniu urlopu uzupełniającego konieczne jest stawienie się na komisję potwierdzającą zdolność do pracy, to jeśli komisja stwierdzi, że nauczyciel nie jest zdolny do pracy i szkoła rozwiąże z nim umowę, czy będzie mógł skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Długi okres choroby nauczyciela, jak uzyskać zasiłek i świadczenie kompensacyjne?

Ustalenie nowego okresu zasiłkowego – badania kontrolne

Ad 1. Jeżeli nauczyciel po zakończeniu urlopu jest niezdolny do świadczenia pracy i ma wystawione zwolnienie lekarskie, to ma prawo na nim przebywać bez konieczności wykonania wcześniej badań kontrolnych.

Art. 9. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stanowi:

„1. Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej »okresem zasiłkowym«, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.

2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

3. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Urlop uzupełniający a nowy okres zasiłkowy

Jeżeli bezpośrednio przed okresem orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby ubezpieczony pobierał świadczenie rehabilitacyjne albo korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia, nie nabywa prawa do nowego okresu zasiłkowego. Okresy orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby po okresie świadczenia rehabilitacyjnego lub urlopu dla poratowania zdrowia i przed tymi okresami zlicza się do jednego okresu zasiłkowego. W przypadku gdy po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego albo korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, niezdolność do pracy z powodu choroby ubezpieczonego powstanie po przerwie krótszej niż 60 dni, ubezpieczony nie nabywa prawa do nowego okresu zasiłkowego.

Z opisu wynika, że u Pani potem był jeszcze urlop uzupełniający. Zatem od 61 dnia trwania urlopu uzupełniającego otwiera się nowy okres zasiłkowy.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Ad. 2, 3. Podstawą prawną udzielenia odpowiedzi na oba pytania jest ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 301). Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w:

a) publicznych i niepublicznych przedszkolach,

b) publicznych i niepublicznych szkołach, z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. poz. 4), i niepublicznych szkół artystycznych nieposiadających uprawnień publicznej szkoły artystycznej,

c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Warunki przyznania świadczenia kompensacyjnego

Warunki przyznania świadczenia kompensacyjnego określa art. 4 ustawy, zgodnie z którym świadczenie przysługuje nauczycielowi, który łącznie spełnił następujące warunki:

1) osiągnął wiek:

  • 55 lat – w latach 2009-2014;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2015-2016;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2017-2018;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019-2020;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2021-2022;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2023-2024;
  • 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2025-2026;
  • 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2027-2028;
  • 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2029-2030;
  • 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2031-2032.

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm ", wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach: publicznych i niepublicznych przedszkolach, publicznych i niepublicznych szkołach, z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. poz. 4), i niepublicznych szkół artystycznych nieposiadających uprawnień publicznej szkoły artystycznej, publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).,
w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;

3) rozwiązali stosunek pracy.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Rozwiązanie stosunku pracy jako ostatnia przesłanka uzyskania świadczenia kompensacyjnego

Co istotne, przesłanki wieku jak i przesłanki stażowe muszą być spełnione na dzień rozwiązania stosunku pracy. Zatem rozwiązanie stosunku pracy musi zaktualizować się jako ostatnia przesłanka. Właśnie ten czas determinuje okres, w którym należy złożyć wypowiedzenie, tak aby umowa rozwiązała się najwcześniej z dniem, w którym wszystkie przesłanki świadczenia kompensacyjnego są spełnione. Oczywiście można rozwiązać również umowę za porozumieniem stron, wówczas datę ustania zatrudnienia ustalają pomiędzy sobą strony i wówczas nie trzeba składać wypowiedzenia. Przy ustaleniu daty należy kierować się tym samym, co przy wypowiedzeniu, tj. warunki do uzyskania świadczenia kompensacyjnego muszą być spełnione na datę rozwiązania stosunku pracy.

Prawo do świadczenia kompensacyjnego ma charakter okresowy i ustaje w dniu poprzedzającym dzień, w którym uzyskało się prawo do emerytury, np. emerytury wcześniejszej lub też poprzedzającej dzień, w którym osiągnęło się wiek emerytalny. Do tego czasu można starać się o przyznanie świadczenia kompensacyjnego.

Co więcej, dokumenty o przyznanie świadczenia kompensacyjnego mogą być złożone najwcześniej 30 dni przed dniem, w którym nauczyciel spełni warunki do uzyskania świadczenia, lub dniem, w którym zamierza przejść na świadczenie kompensacyjne. W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym – prawo do świadczenia kompensacyjnego zostanie ustalone dopiero od miesiąca złożenia takiego wniosku.

Przykłady

Pani Anna, nauczycielka biologii, przebywała na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni z powodu ciężkiej choroby. Po zakończeniu tego okresu wykorzystała roczny urlop dla poratowania zdrowia oraz dodatkowy urlop uzupełniający. Kiedy poczuła się lepiej, nie przeprowadziła badań kontrolnych, ponieważ planowała przejść na świadczenie kompensacyjne. Niestety, jej stan zdrowia ponownie się pogorszył, i konieczne było dalsze zwolnienie lekarskie. Czy bez badań kontrolnych może otrzymać nowy okres zasiłkowy? Okazuje się, że brak badań kontrolnych może stanowić problem, gdyż ZUS może odmówić wypłaty zasiłku, jeśli nie ma zaświadczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy.

 

Pan Jan, nauczyciel matematyki, po wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego i urlopu zdrowotnego, rozważał przejście na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Złożył wniosek do ZUS, ale renta nie została mu przyznana. W tej sytuacji Pan Jan postanowił starać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ponieważ spełniał wszystkie warunki, w tym wymagany wiek i okres pracy, mógł przejść na świadczenie kompensacyjne, pod warunkiem, że złoży stosowne dokumenty i rozwiąże stosunek pracy z pracodawcą.

 

Pani Katarzyna, nauczycielka języka polskiego, po zakończeniu długiego okresu chorobowego i urlopu dla poratowania zdrowia, stanęła przed komisją lekarską, która miała ocenić jej zdolność do pracy. Komisja stwierdziła, że pani Katarzyna nie jest zdolna do wykonywania swoich obowiązków nauczycielskich. W związku z tym szkoła rozwiązała z nią umowę o pracę. Mimo to, dzięki spełnieniu warunków dotyczących wieku i stażu pracy, Pani Katarzyna mogła ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, które zapewniło jej finansowe wsparcie do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Podsumowanie

Nauczyciel po długotrwałej chorobie i wykorzystaniu urlopu dla poratowania zdrowia oraz urlopu uzupełniającego, ma prawo do nowego okresu zasiłkowego po spełnieniu odpowiednich warunków, takich jak posiadanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. W przypadku odmowy renty, nauczyciel może również ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, jeśli spełnia kryteria dotyczące wieku i stażu pracy. Rozwiązanie stosunku pracy jest kluczowym warunkiem uzyskania tego świadczenia, które zapewnia finansowe wsparcie do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia prawnego online lub profesjonalnie przygotowanych pism? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy zapewnią Ci kompleksową pomoc prawną dostosowaną do Twoich potrzeb! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu