.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wykup działki pod domkiem letniskowym od Lasów Państwowych

• Data: 05-07-2024 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Kupiłem domek wczasowy w ośrodku wypoczynkowym. Działka pod domkiem należy do Lasów Państwowych. Czy teraz po zmianie przepisów mogę wykupić grunt pod domkiem? Działkę aktualnie dzierżawię od Lasów Państwowych. Do gminy płacę podatek od domku. Domek wczasowy ma doprowadzony prąd, kanalizację i wodę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wykup działki pod domkiem letniskowym od Lasów Państwowych

Sprzedaż lasów i gruntów Lasów Państwowych

Kwestie przedstawionego zagadnienia zostały uregulowane w przepisach  ustawy o lasach państwowych oraz wydanego na podstawie ustawy rozporządzenia z 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatnych Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. 1998, Nr 52, poz. 327 ze zm.).

Sprzedaż lasów i gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych może następować tylko w pięciu przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o lasach, tj.:

„1. Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem art. 40a, może następować w przypadkach:

1) zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;

2) regulacji granicy polno-leśnej;

3) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;

4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;

5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.

2. (…)

3. Nadleśniczy może samodzielnie sprzedać grunty leśne i nieleśne o powierzchni do 1 ha, jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności.

4. Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych następuje w drodze przetargu publicznego. W przypadku gdy dwukrotnie przeprowadzony przetarg zakończy się wynikiem negatywnym wówczas przedmiot sprzedaży można zbyć w drodze negocjacji cenowej.

5. W razie sprzedaży położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości, o których mowa w ust. 4, gminie służy prawo pierwokupu”.

Zacytowany artykuł ma zapobiec zmniejszaniu – drogą sprzedaży – powierzchni lasów zarządzanych przez PGLLP. Ograniczając możliwość sprzedaży, przepis wprowadza dwa wymogi:

  1. merytoryczny – przez wskazanie przypadków, które mogą uzasadnić sprzedaż;
  2. formalny – w postaci zgody właściwego organu: DGLP lub MŚ.

Nieruchomość sprzedawana jest wówczas, gdy nadleśniczy stwierdzi, że jest nieprzydatna na potrzeby gospodarki leśnej, podobnie jak postawione na niej budynki i budowle. Nieprzydatność stwierdza nadleśniczy, a zgodę na sprzedaż wyraża dyrektor generalny Lasów Państwowych. Na wniosek dyrektora generalnego za zgodą ministra środowiska sprzedaż może odbywać się także w przypadkach podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi. Nadleśniczy może też samodzielnie sprzedać grunty leśne i nieleśne o powierzchni do 1 ha, jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykup działki

Sprzedaż gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych następuje w drodze przetargu publicznego. W przypadku gdy dwukrotnie przeprowadzony przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, wówczas przedmiot sprzedaży można zbyć w drodze negocjacji cenowej. (art. 38 ust. 4). Zatem korzystając z art. 38 ust. 1 pkt 3) mógłby Pan złożyć stosowny wniosek  o sprzedaż dzierżawionej działki do nadleśnictwa. Nadleśniczy może  samodzielnie sprzedać grunty leśne i nieleśne o powierzchni do 1 ha, jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności (art. 38 ust. 3). Należy pamiętać, iż w razie sprzedaży położonych w granicach administracyjnych miasta nieruchomości leśnych, gminie służy prawo pierwokupu. (art. 38 ust. 5).

Niestety ustawa nie przewiduje prawa pierwszeństwa dla dzierżawcy i zbycie powinno nastąpić w trybie przetargowym Stąd też wniosek winien zawierać wskazanie na chęć zakupu działki w ramach przetargu nieograniczonego, a także negocjacji cenowej.

Natomiast szczegółowe warunki przetargu określone są w rozporządzenie Ministra Środowiska w dniu 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

Wg § 3 ww. rozporządzenia „ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez:

1) wywieszenie w siedzibie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;

2) zamieszczenie na stronach internetowych jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;

3) zamieszczenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu”.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na miesiąc przed terminem przetargu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej nieruchomości i wyższe niż 20% tej ceny. Ogłoszenie będzie zawierało informację, w jaki sposób zgłosić swój udział w przetargu i w jaki sposób wpłacić wadium, aby skutecznie wziąć w przetargu udział.

Zatem tak musiałaby wyglądać Pana droga do nabycia działki będącej w zarządzie Lasów Państwowych.

Przykłady

Pani Anna od lat wynajmuje działkę pod swoim domkiem letniskowym od Lasów Państwowych. Dzięki zmianie przepisów dowiedziała się, że może wystąpić z wnioskiem o wykupienie tej działki. Pani Anna złożyła w nadleśnictwie stosowny wniosek, argumentując, że grunt jest nieprzydatny na potrzeby gospodarki leśnej, co potwierdził nadleśniczy. Po dwukrotnym nieudanym przetargu, miała możliwość negocjacji ceny, co pozwoliło jej na wykupienie działki i uzyskanie pełnych praw do gruntu pod swoim domkiem.

 

Pan Jan od lat dzierżawił działkę pod domkiem letniskowym na skraju lasu. Chcąc wykupić grunt, dowiedział się, że musi wziąć udział w przetargu publicznym organizowanym przez Lasy Państwowe. Mimo iż pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem, Pan Jan nie poddał się i uczestniczył w drugim przetargu. Tym razem przetarg również nie przyniósł rezultatu, co otworzyło mu możliwość negocjacji cenowej. Dzięki temu udało mu się wykupić działkę po cenie uzgodnionej z nadleśnictwem.

 

Rodzina Kowalskich od lat spędzała wakacje w domku na dzierżawionej działce od Lasów Państwowych. Kiedy przepisy umożliwiły wykupienie takiej działki, Kowalscy postanowili złożyć wniosek do nadleśnictwa. Nadleśniczy uznał, że działka nie jest potrzebna do celów gospodarki leśnej, a przetargi nie przyniosły rezultatów. W końcu udało się Kowalskim przeprowadzić negocjacje cenowe i wykupić działkę, dzięki czemu mogli cieszyć się pełnymi prawami do swojego letniego domku.

Podsumowanie

Zmiana przepisów umożliwia dzierżawcom działek od Lasów Państwowych wykupienie gruntów pod warunkiem spełnienia określonych wymogów formalnych i merytorycznych. Proces ten wymaga złożenia wniosku do nadleśnictwa, a w przypadku niepowodzenia przetargów, istnieje możliwość negocjacji cenowej. Dzięki temu dzierżawcy mogą uzyskać pełne prawa do użytkowanej ziemi, co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w wykupie gruntu pod domkiem letniskowym? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i usług sporządzania pism, aby przejść przez proces bez stresu i z pewnością, że wszystko zostanie załatwione zgodnie z przepisami. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

 

Źródła:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach - Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu