Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do mieszkania komunalnego po odziedziczeniu mieszkania własnościowego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 18.02.2009

Wraz z mężem mamy przydział na mieszkanie komunalne, w którym aktualnie mieszkamy. Niedawno zmarła moja teściowa, która pozostawiła mieszkanie własnościowe. Prawo do spadku po niej mają mój mąż i szwagierka. Dlatego mam pytanie, czy uzyskanie przez mojego męża prawa do własności 1/2 mieszkania własnościowego nie spowoduje utraty prawa do wynajmowania mieszkania komunalnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do mieszkania komunalnego po odziedziczeniu mieszkania własnościowego

Czy uzyskanie tytułu prawnego do innego lokalu powoduje utratę prawa najmu lokalu komunalnego?

Uzyskanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego nie powoduje samo przez się utraty prawa najmu lokalu komunalnego.

 

Przepisy prawa dopuszczają możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego (w tym również komunalnego) w ściśle określonych sytuacjach.

Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje jeden przypadek, kiedy wypowiedzenie umowy najmu lokalu z powodu uzyskania tytułu prawnego do innego lokalu jest możliwe. Zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów – właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może wypowiedzieć stosunek najmu: z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, o ile lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

 

Zgodnie z ustawową definicją, lokal zamienny to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni.

 

W lokalach komunalnych stawka czynszu zazwyczaj nie przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

Czy gmina może wypowiedzieć prawo najmu lokalu w przypadku uzyskania w spadku innego mieszkania przez jednego z małżonków?

To, czy gmina będzie mogła Państwu wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego, będzie zależało od tego, czy lokal po teściowej znajduje się w tej samej miejscowości, w której obecnie Państwo mieszkają, i czy spełnia on warunki lokalu zamiennego, a także od tego, czy mogą Państwo używać tego lokalu.

 

W Państwa przypadku tytuł prawny do lokalu po teściowej (współwłasność w 1/2 udziału) przysługuje tylko mężowi (zgodnie z przepisami prawa rodzinnego przedmioty majątkowe uzyskane w spadku wchodzą w skład majątku odrębnego małżonka), natomiast prawo najmu lokalu komunalnego przysługuje Pani i mężowi wspólnie (tak wynika z treści pytania).

 

Gdyby gmina wypowiedziała umowę najmu, musiałaby to zrobić w stosunku do obojga małżonków. Gdyby wypowiedzenie dotyczyło również Pani, to – w przypadku ewentualnego sporu – mogłaby Pani wywodzić, że nie zostały spełnione przesłanki art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, ponieważ Pani nie przysługuje tytuł prawny do lokalu, który mąż odziedziczył.

Uprawnienia żony do korzystania z mieszkania które odziedziczył mąż

Należy nadmienić, iż Pani jako żona mogłaby posiadać uprawnienie do korzystania z mieszkania, które odziedziczył mąż. To uprawnienie mogłoby wynikać z przepisów prawa rodzinnego, a konkretnie z art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

 

Co do tego, czy uprawnienia z art. 281 K.r.io. nie można nazwać tytułem prawnym do lokalu – są różne interpretacje. Jednak można stwierdzić, iż skoro mieszkanie odziedziczone przez męża nie służy zaspokajaniu potrzeb rodziny, to nie ma Pani uprawnienia do korzystania z niego, więc nie można mówić o jakimkolwiek tytule prawnym do mieszkania odziedziczonego przez męża.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż nawet jeżeli mieszkanie odziedziczone przez Pani męża znajduje się w tej samej miejscowości, w której Państwo mieszkają, i spełnia warunki lokalu zamiennego, gmina nie może skutecznie wypowiedzieć Państwu umowy najmu lokalu komunalnego z tego względu, że Pani nie przysługuje tytuł prawny do lokalu.

Wypowiedzenie przez gminę umowy najmu lokalu na podstawie art. 10 ust. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie lokatorów

Gdyby gmina wypowiedziała Państwu umowę najmu na podstawie art. 10 ust. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie lokatorów (bo lokal, jaki nabył mąż w spadku, spełnia warunki lokalu zamiennego i znajduje się w tej samej miejscowości, w której Państwo zamieszkują), to mają Państwo wiele argumentów, aby dowieść, że takie wypowiedzenie jest bezzasadne. W przypadku sporu mogą Państwo podnosić, iż nie mogą zamieszkać w odziedziczonym przez męża lokalu (bo np. mieszka tam jego siostra) oraz to, że tytuł prawny do innego lokalu przysługuje tylko jednemu ze współnajemców (mężowi), a więc w stosunku do Pani nie zaistnieją przesłanki do wypowiedzenia umowy najmu. Jako że są Państwo małżeństwem i współnajemcami lokalu komunalnego, wypowiedzieć umowę najmu można Państwu tylko wspólnie. Gmina nie ma możliwości wypowiedzenia umowy tylko jednemu ze współmałżonków.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy o ochronie lokatorów – z ważnych przyczyn, innych niż określone w ust. 2 (używanie lokalu niezgodnie z przeznaczeniem, zwłoka w zapłacie czynszu, podnajęcie lokalu bez zgody właściciela, używanie lokalu, mimo że istnieje konieczność jego opuszczenia w związku z remontem), właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku.

Czym są ważne przyczyny o których mowa w art. 11 ust. 10 ustawy o ochronie lokatorów?

Przepisy prawa nie definiują, czym są ważne przyczyny, o których mowa w art. 11 ust. 10 ustawy o ochronie lokatorów. Wydaje się, że gmina może twierdzić, iż taką przyczyną jest posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu, w którym najemca może zamieszkać. Jednak moim zdaniem, w przypadku gdy tytuł prawny przysługuje tylko jednemu z małżonków będących najemcami lokalu komunalnego, a do tego jest to tylko połowa udziału we współwłasności, sąd nie rozwiązałby stosunku prawnego łączącego Państwa jako najemców z gminą. Jednak, gdyby gmina takie powództwo wytoczyła, ocena, czy zachodzą ważne przyczyny, należałaby ostatecznie do sądu.

 

Należy zwrócić uwagę, że art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie lokatorów wskazuje, że właściciel (tu: gmina) może wypowiedzieć umowę najmu, ale równocześnie nie jest zobowiązany do wypowiadania umów najmu w przypadku osób, które uzyskały tytuł prawny do innego niż komunalny lokalu. Każda gmina samodzielnie i indywidualnie prowadzi swoją politykę mieszkaniową.

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i kryteria jakimi kierują się organa gminy przy zawieraniu umów najmu lokal

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i kryteria, jakimi kierują się organa gminy przy zawieraniu umów najmu lokali, a także ich wypowiadaniu, określane są przez rady poszczególnych gmin w drodze uchwały. Dlatego też powinna się Pani zapoznać w tym zakresie z uchwałą rady gminy, w której Pani mieszka.

 

Jeżeli wynajmują Państwo lokal od gminy na zasadach lokalu socjalnego, to dotyczyć Państwa będzie art. 25 ustawy o ochronie lokatorów, zgodnie z którym gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może z niego korzystać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - 7 =

»Podobne materiały

Bigamia – ślub z obcokrajowcem mimo zawarcia małżeństwa w Polsce

Moja matka formalnie jest w związku małżeńskim z moim ojcem (nigdy nie wzięli rozwodu), jednak od 15 lat mieszka w Australii, gdzie zawarła związek małżeński z innym mężczyzną. Chciałabym jednak, by mnie niebawem odwiedziła, ale obawiam się, czy w Polsce nie zostanie zatrzymana z powodu bi

 

Jak długo czekać na pieniądze od komornika?

Jak długo mam czekać na pieniądze od komornika? Czy komornik może bez końca przetrzymywać pieniądze ze sprzedaży mieszkania? Sprzedaż tego mieszkania ciągnie się już trzeci rok i w końcu, prawie 5 miesięcy temu, mieszkanie zostało sprzedane, ale do tej pory komornik nie wypłacił należnej n

 

Kwalifikacje do nauczania przedmiotów informatycznych

Jestem nauczycielem, ukończyłam studia wyższe magisterskie w zakresie chemii. W związku z zapotrzebowaniem na informatyków dwadzieścia lat temu ukończyłam podyplomowe studium informatyki. Od tej pory pracowałam jako nauczyciel informatyki w zespole szkół zawodowych i ogólnokształcących. Uczyłam prze

 

Podatek od zakupu nieruchomości od syndyka

Czy muszę płacić w urzędzie skarbowym podatek po zakupie nieruchomości od syndyka, który przecież nie jest płatnikiem podatku VAT?

 

Czy mogę sprzedać hałdę wydobytego żwiru, piasku i jaki podatek zapłacę?

3 lata temu kupiłem teren po dawnej kopalni żwiru. Znajduje się na nim ogromna hałda żwiru i piasku. Mam kupca, który chciałby zabierać sukcesywnie ten żwir i piasek własnym transportem. Pytanie moje jest takie, czy mogę sprzedać hałdę wydobytego żwiru, piasku i jaki podatek zapłacę?

 

Najem lokalu komunalnego a kupno domu

Mieszkam z żoną i dorosłą córką w mieszkaniu komunalnym w Warszawie. Mamy możliwość kupna domu po zmarłej cioci, położonego w miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów. Czy jeśli to zrobimy, może nam grozić utrata praw do wynajmowanego lokalu? Czy moglibyśmy tego uniknąć, jeśli na przykład n

 

Spłata zadłużenia a ponowne zawarcie umowy najmu

Mieszkamy z ojcem i siostrą w mieszkaniu komunalnym, które jest mocno zadłużone. Niedawno dostałem lepszą pracę i zacząłem spłacać ten dług. Obawiam się jednak, że mimo to zostaniemy eksmitowani z mieszkania, bo ojcu odebrano prawa najemcy ze względu na zadłużenie. Czy gmina będzie musiała

 

Odrzucenie spadku a prawo do mieszkania komunalnego

Moja mama była głównym najemcą mieszkania komunalnego. Gdy zmarła, odrzuciłam spadek w imieniu swoim oraz moich niepełnoletnich wówczas sióstr (jestem dla nich rodziną zastępczą), ponieważ lokal był zadłużony na dużą kwotę. Gmina mimo to wzywa mnie do spłaty zadłużenia. Nie mieszkałam w tym lokalu d

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »