Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać klucze do mieszkania?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 17.03.2015

Mój zięć jest właścicielem mieszkania, które dostał po swojej babci na mocy dożywocia. Dwa miesiące przed śmiercią babci zaopiekowali się nią dalecy krewni, pewnie licząc na spadek. Obecnie, po śmierci babci, zięć nie może odzyskać kluczy do mieszkania, które są w posiadaniu owych krewnych. Jak zgodnie z prawem i spokojnie odzyskać te klucze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana relacji wynika, iż właściciel mieszkania nabył własność w drodze umowy o dożywocie. Zgodnie z art. 908 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. 

 

§ 2. Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia. 

 

§ 3. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości”.

 

Ponadto opiekę nad używającą mieszkanie babcią sprawowali jej osoby bliskie. Postępowanie w Pana sprawie może przybrać dwa rozwiązania.

 

Jeżeli osoby nieuprawnione do mieszkania nie mieszkają w nim, a są jedynie posiadaczami kluczy, to powinien wystarczyć pozew sądowy do wydania kluczy i przywrócenia faktycznego posiadania rzeczy. Jeżeli niestety nadal tam mieszkają i są tam zameldowani, to niestety sprawa będzie trudniejsza. Konieczny będzie pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami (pozew o eksmisję).

 

W polskim ustawodawstwie prawa lokatorów poddane są szczególnej ochronie. Ochronny charakter wobec lokatorów ma ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dalej nazywana „ustawą”. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy „ilekroć w ustawie jest mowa o lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności”.

 

Ta szeroka definicja obejmuje też osoby, które korzystają (lub korzystały) z prawa do lokalu na podstawie umowy użyczenia. Sąd może uznać, że babcia potrzebowała opieki, dlatego korzystała ze stałej opieki rodziny, podczas gdy Pana zięć jej tej opieki nie zapewniał i dlatego pozwoliła mieszkać swoim opiekunom.

 

W najgorszym wypadku można uznać, że osoby te zajmują mieszkanie na zasadzie użyczenia. Stosunek ten kończy się z chwilą wypowiedzenia umowy i zażądania zwrotu przedmiotu użyczenia – lokalu. Od tej pory osoba biorąca lokal w używanie nie ma tytułu prawnego do zamieszkiwania w mieszkaniu właściciela. Można przystąpić do eksmisji. Podstawą roszczenia jest art. 222 Kodeksu cywilnego.

 

Można też przyjąć, że opiekunowie babci nigdy nie mieli tytułu prawnego do zamieszkiwania na zasadzie użyczenia. Wówczas – jeżeli zajęli lokal bezprawnie od samego początku – powyższe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że taki „dziki lokator” nie jest uprawniony do otrzymania lokalu socjalnego.

 

W obu przypadkach – tj. gdy lokator utracił tytuł prawny wskutek wypowiedzenia, jak i gdy zamieszkuje lokal na dziko – właścicielowi przysługuje prawo domagania się eksmisji lokatora ze swojej własności. Powództwo wnosi się przed sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości (art. 38 Kodeksu postępowania cywilnego). Wartość przedmiotu sporu określa art. 232 Kodeksu, zgodnie z którym „w sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się, przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości”.

 

Pozew powinien być należycie opłacony. Od pozwu w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 złotych (art. 27 pkt 11 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

W pozwie należy przedstawić okoliczności faktyczne sprawy – to znaczy zachowanie zajmującego bezprawnie mieszkanie, swoje warunki lokalowe, sytuację rodzinną, a także materialną. Te wszystkie okoliczności nie stanowią przesłanki eksmisji – jest nią brak tytułu prawnego do lokalu – jednakże wzmacniają argumentację powoda.

 

Reasumując, w opisanej sytuacji Pani zięć jest uprawniony do złożenia pozwu o eksmisję, jeżeli opiekunowie mieszkają w lokalu wbrew jego woli i bez tytułu prawnego. Z ostrożności należy wcześniej wezwać pisemnie lokatorów do opuszczenia mieszkania pod rygorem eksmisji. Jeżeli uważa Pan, że to jest bezcelowe, można tego zaniechać, bowiem samo doręczenie pozwu o eksmisję przez sąd spowoduje wypowiedzenie umowy użyczenia.

 

Jeżeli jednak osoby te nie mieszkają w tym lokalu, to pozew o wydanie lokalu oraz wydanie kluczy powinien też wystarczyć. W praktyce pozwy te są do siebie podobne i opierają się na prawie własności powoda. Taki pozew również proponowałbym poprzedzić wezwaniem do wydania lokalu i kluczy przesłanym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus 10 =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie umowy-zlecenia podczas L4

Czy pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę-zlecenie podczas L4?

 

Opiekun prawny

Moja mama mieszka ze mną od 3 lat za granicą, a wciąż jest na liście w domu pomocy społecznej w Polsce. Zgodnie z żądaniem DPS doprowadziłam do ubezwłasnowolnienia mamy. Czy jako jedyna osoba z rodziny muszę starać się o status opiekuna prawnego na drodze sądowej? Czy DPS wciąż będzie wymagał o

 

Miejsce parkingowe na wyłączność dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym

Posiadam mieszkanie własnościowe wraz z gruntem pod blokiem. Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym – czy przysługuje mi miejsce parkingowe na wyłączność od spółdzielni mieszkaniowej, która jest zarządcą terenu? A może mogę jakoś wystąpić o wykupienie miejsca? Spółdzielnia wyznaczyła

 

Eksmisja alkoholika

Mój ojciec jest alkoholikiem, leczył się 3 razy w zakładzie zamkniętym. Po zakończeniu leczenia zawsze wracał do picia. Został dyscyplinarnie zwolniony z pracy, chodzi codziennie pijany, awanturuje się, wyzywa nas, jest agresywny, nie dokłada się do żadnych opłat. Nadmienię jeszcze, że nasz dom stoi

 

Swoboda w ustaleniu testamentu a majątek wspólny małżeński

Chciałbym sporządzić testament, ale nie wiem, czy mogę swobodnie dysponować moją częścią nieruchomości. Razem z mężem jesteśmy współwłaścicielami działki i domu, który na niej wybudowaliśmy. Czy w takiej sytuacji mąż i ja posiadamy po połowie udziałów i czy mogę swobodnie dysponować swoimi 50% mająt

 

Spadek a długi spadkobiercy

Niedawno zmarła moja mama. Zgodnie z jej testamentem, potwierdzonym aktem dziedziczenia u notariusza, zostałam jej głównym spadkobiercą i powinnam spłacić siostrę w kwocie stanowiącej równowartość 25% mieszkania mamy. Problem polega na tym, że siostra ma spore długi i komornika. Czy on może podważyć

 

Odmowa zameldowania

Moja matka ma umowę najmu na czas nieokreślony; mieszkam razem z nią (moje nazwisko nie widnieje jednak na umowie). Pracownik urzędu odmówił mi zameldowania na pobyt stały. Czy miał rację? Co zrobić? 

 

Zakup mieszkania na działalność gospodarczą - amortyzacja i VAT

Jestem zainteresowany zakupem mieszkania (loftu) od dewelopera na działalność gospodarczą. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i będzie dostosowany do potrzeb mieszkalnych. Umowa z deweloperem jest jako rynek wtórny. Cena zawiera VAT 23%. Chciałbym kupić mieszkanie na działalność gospodarczą z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »