Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja alkoholika

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 05.04.2009

Mój ojciec jest alkoholikiem, leczył się 3 razy w zakładzie zamkniętym. Po zakończeniu leczenia zawsze wracał do picia. Został dyscyplinarnie zwolniony z pracy, chodzi codziennie pijany, awanturuje się, wyzywa nas, jest agresywny, nie dokłada się do żadnych opłat. Nadmienię jeszcze, że nasz dom stoi na działce, którą mama otrzymała w spadku. Ojciec został już raz skazany wyrokiem sądu za wyzwiska pod adresem członków rodziny. Postępowanie o psychiczne znęcanie się nad rodziną zostało niestety umorzone. Co można z taką osobą zrobić, jak pozbyć się ojca z domu? Chciałabym jak najszybciej zrobić coś w tej sprawie, bo dłużej tak nie da się mieszkać.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z pytania wynika, że nieruchomość na której postawiony jest dom, najprawdopodobniej należy do majątku osobistego matki.

 

Wynika to z tego, iż zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności z art. 33, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Nieruchomość będzie stanowiła składnik majątku małżeńskiego wspólnego, jeżeli spadkodawca wskazał wyraźnie, iż chce, by nieruchomości weszły w skład majątku wspólnego małżeńskiego, ewentualnie wówczas kiedy Pani mama zawarła z mężem umowę małżeńską majątkową, w wyniku której wspólność ustawowa została rozszerzona na nieruchomość, na której stoi dom.

 

Jeżeli nieruchomość, na której stoi dom, jest częścią majątku osobistego Pani mamy, to wówczas uprawnienie ojca do zamieszkiwania w domu opiera się na art. 281 Kodeksu rodzinnego, stosownie do którego, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

 

Ma Pani możliwość wszczęcia kroków prawnych w celu wyeksmitowania ojca z domu, który stanowi składnik majątku osobistego Pani mamy.

 

Podstawą żądania orzeczenia eksmisji może być art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Wymieniony artykuł stanowi, że jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

 

Natomiast według ust. 2 art. 14 tejże ustawy – współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

 

Przepis powyższy może mieć zastosowanie, ponieważ zarówno ojciec, jak i Pani możecie być traktowani jako lokatorzy – zgodnie z ustawą o ochronie lokatorów. Wynika to z tego, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ilekroć jest w niej mowa o lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Pani ojciec może być uznany za lokatora, ponieważ jest osobą używającą mieszkanie na podstawie innego tytułu niż prawo własności.

 

W ewentualnym pozwie o eksmisję należy wskazać wszystkie te okoliczności, które świadczą o tym, iż ojciec swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W pozwie warto wskazać wszystkie postępowania karne jakie toczyły się przeciwko ojcu, a także te związane z przymusowym leczeniem. Jeżeli w domu, w związku z zachowaniem ojca, mają miejsce interwencje policji, należy wskazać również ten fakt.

 

Moim zdaniem w opisanej w pytaniu sytuacji Pani mama powinna rozważyć wystąpienie z pozwem o rozwód lub separację. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód lub separację sprawi, że mąż mamy straci uprawnienie do korzystania z domu należącego do majątku osobistego matki przysługującego mu na podstawie art. 281 Kodeksu rodzinnego. Rozwód lub separacja sprawią również choćby to, że mąż matki zostanie wykluczony z kręgu jej spadkobierców ustawowych.

 

Jeżeli Pani mama zdecydowałaby się na rozwód lub separację, to może być zastosowany również art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego, stosownie do którego, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Z Pani opisu wynika, że w przypadku Pani ojca może mieć miejsce sytuacja wyjątkowa, gdyż ojciec rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

 

Jeżeli Pani ojciec nie przyczynia się do utrzymania rodziny, co – jak wynika z pytania – ma miejsce, Pani mama może mu wytoczyć powództwo o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny.

 

Podstawą takiego powództwa może być art. 27 Kodeksu rodzinnego, zgodnie z którym oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Jeżeli awantury i oznaki psychicznego znęcania się nadal mają miejsce, to Pani mama może złożyć kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 Kodeksu karnego.

 

Nie pisze Pani, na jakiej podstawie postępowanie karne przeciwko ojcu zostało umorzone, ale jeżeli zachowanie ojca po tym postępowaniu się nie zmieniło, mama powinna wystąpić z kolejnym zawiadomieniem do organów ścigania.

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie daje możliwość określenia sposobu kontaktu skazanego za przestępstwo znęcania się z pokrzywdzonym lub zakazania zbliżania się skazanego do pokrzywdzonego w określonych okolicznościach.

 

Jeżeli zachodzą przesłanki dla zastosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo znęcania się, sąd może zamiast tymczasowego aresztowania zastosować dozór policji, pod warunkiem że oskarżony opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym, w wyznaczonym przez sąd terminie, i określi miejsce pobytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - VIII =

»Podobne materiały

Prawa eksmitowanego

Mój dom został zlicytowany. Komornik wyznaczył mi termin, w którym mam się wyprowadzić. Czy mogę zabrać meble i inne sprzęty? Jakie są moje prawa jako eksmitowanego? Dodam, że jestem kombatantem, mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagam opieki osób trzecich.

 

Eksmisja zięcia

Od dziesięciu lat moja córka z zięciem i trojgiem dzieci mieszkają, za moją zgodą, w należącym do mnie mieszkaniu. Mimo że jakiś czas temu postanowili się rozwieść, zięć odmawia wyprowadzki. Kilka dni temu odbyła się ostatnia rozprawa rozwodowa, sąd orzekł wyłączną winę zięcia, ale prawdopodobnie zi

 

Eksmisja męża

Złożyłam pozew o rozwód. Chcę, aby sąd orzekł o winie męża w rozkładzie pożycia. Mąż ma założoną Niebieską Kartę, a ponadto znęcał się psychicznie nade mną i dziećmi. Czy jest szansa na doprowadzenie do eksmisji męża?

 

Jak wyrzucić z domu partnera alkoholika?

Moja mama jest najemcą mieszkania ADM. Od lat znęca się nad nią tata, czyli jej partner (nie mąż). Ojciec często robi awantury, bije mamę. Ona jest na skraju załamania. Czy może jakoś wyrzucić ojca z mieszkania? Jak go wymeldować? Co powinna zrobić?

 

Eksmisja z mieszkania byłego małżonka

Chciałabym eksmitować byłego męża (alkoholika) z mieszkania, którego jestem jedynym właścicielem. Były mąż nie ma pracy i jej nie szuka, korzysta z prądu, gazu, nie partycypuje w żadnych kosztach, nie wykazuje żadnej chęci zmian. Proszę o informację, jaką mam szansę załatwić tę sprawę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »