.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wymiary miejsca postojowego w świetle prawa

Czy miejsce postojowe w garażu jednoprzestrzennym o następujących parametrach: miejsce parkingowe usytuowane prostopadle do drogi manewrowej; miejsce na wjeździe ograniczone dwoma słupami konstrukcji budowlanej, odległość między słupami 2,5 m; szerokość drogi dojazdowej (manewrowej) 5 m, spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności, czy powinna zostać zachowana odległość 0,5 m do słupa po obu stronach samochodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wymiary miejsca postojowego w świetle prawa

Miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo

Biorąc pod uwagę regulacje, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), parametry zaprojektowanego nadziemnego miejsca parkingowego są prawidłowe, jeśli nie jest to stanowisko postojowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Szerokość drogi manewrowej również jest zgodna z wymogami powołanego wyżej Rozporządzenia. Potwierdzić należy także, iż minimalna odległość pomiędzy bokiem samochodu a ścianą lub słupem wynosi 0,5 m.

 

Problematykę miejsc postojowych dla samochodów osobowych regulują § 18 – § 21 oraz § 102 – § 108 powołanego wyżej Rozporządzenia. W myśl § 18, zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Odległość wydzielonych miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi

Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:

1) 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,

2) 10 m – w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,

3) 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1 (§ 19 ust. 1 Rozporządzenia).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej

Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie,

2) 6 m – w przypadku 5-60 stanowisk włącznie,

3) 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk (§ 19 ust. 2 Rozporządzenia).

 

Odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży (§ 19 ust. 3 Rozporządzenia). Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę (§ 19 ust. 4 Rozporządzenia). Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania (§ 20 Rozporządzenia).

Wymiary stanowiska postojowego dla samochodów osobowych

Kluczowy dla dokonania oceny prawnej przedstawionego przez Pana problemu jest przepis § 21 Rozporządzenia. W świetle ust. 1 tego paragrafu, stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m (w analizowanym stanie faktycznym – 2,5 m – przyp. aut.) i długość 5 m (w analizowanym stanie faktycznym – 5 m – przyp. aut.), przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody (§ 21 ust. 2 Rozporządzenia).

Szerokość dojazdu do stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym

Zgodnie z treścią § 104 ust. 1 Rozporządzenia, dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych) powinien mieć szerokość dostosowaną do warunków ruchu takich samochodów, jakie mają być przechowywane, oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi, ale co najmniej:

1) przy usytuowaniu prostopadłym – 5,7 m,

2) przy usytuowaniu pod kątem 60 st. – 4 m,

3) przy usytuowaniu pod kątem 45 st. – 3,5 m,

4) przy usytuowaniu równoległym – 3 m.

 

Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do 5 m, jeżeli stanowiska postojowe mają szerokość co najmniej 2,5 m (§ 104 ust. 2 Rozporządzenia). Jak wynika z przedstawionych przez Pana parametrów, ponieważ szerokość stanowiska postojowego, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, wynosi minimalne 2,5 m, droga manewrowa o szerokości 5 m jest prawidłowa.

 

Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem – co najmniej 0,5 m (§ 104 ust. 3 Rozporządzenia). Stanowiska postojowe w garażu, przeznaczone dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m (§ 104 ust. 4 Rozporządzenia).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Anna Sochaj-Majewska

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, administracyjnym, prawie spółek handlowych, a także w problematyce dotacji unijnych. Udziela porad prawnych również z zakresu prawa Unii Europejskiej. Wiedzę prawniczą łączy ze znajomością analizy finansowej, dysponuje także uprawnieniami samodzielnego księgowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu