.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Budynek gospodarczy 1,5 metra od granicy

Chcę postawić budynek gospodarczy na swojej działce, w zabudowie jednorodzinnej – budynek do 35 m2 i nie większy niż 6,5 m/3 m w odległości 1,5 m od granicy działki, ściana do granicy działki bez okien i drzwi, na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę. Miejscowy plan i warunki zabudowy pozwalają. Czy sam fakt, że ma to być 1,5 m, a nie 3 m implikuje uruchomienie trybu pozwolenia na budowę? Podobno z uwagi na tzw. oddziaływanie – tak poinformowano męża w urzędzie. Jednak przeglądając internet, doczytuję się, że jest możliwa budowa takiego pomieszczenia z taką odległością i na zgłoszenie, a fakt oddziaływania nie wchodzi w grę z uwagi na przyjęty tryb zgłoszenia, ponieważ w tym trybie jest tylko sam inwestor. Proszę o rozjaśnienie tematu. Mam małą działkę o powierzchni 454 m2 i duży dom na niej. Szerokość działki niestety nie ma 16, a ok. 18 m. Usytuowanie budynku gospodarczego z zachowaniem 3 m wymusza usytuowanie budynku prawie na środku ogródka. Co można zrobić w tej sprawie, aby postawić pomieszczenie gospodarcze w odległości 1,5 m od granicy działki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Budynek gospodarczy 1,5 metra od granicy

Usytuowanie budynku blisko granicy działki

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, dalej rozporządzenie), w § 12 ust. 1 znajduje się zapis mówiący o tym, że „jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:

 

  1. 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
  2. 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

 

Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość (§ 12 ust. 2).

 

Natomiast w § 12 ust. 4 pkt 1 znajduje się zapis, iż „w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Plan miejscowy a budynek 1,5 m od granicy

Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuszczają lokalizowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy pod warunkiem, że dopuszczenie to wynika z ustaleń planu miejscowego (§ 12. 2)

 

„Aby budynek mógł być sytuowany w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy, taka możliwość musi wynikać z ustaleń planu miejscowego (…)” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. akt II OSK 1457/15). Wykazuje się także, że „zawarta w § 12 ust. 2 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) norma kompetencyjna nie przyznaje organom wydającym decyzje w przedmiocie warunków zabudowy uprawnienia do swobodnego modyfikowania w tychże decyzjach reguł ogólnych usytuowania budynków względem granicy działki określonych w § 12 ust. 1 tegoż rozporządzenia, lecz jedynie nakłada na organy administracji architektoniczno-budowlanej wydające pozwolenia na budowę obowiązek respektowania rozstrzygnięć dotyczących zlokalizowania obiektu na działce, zawartych w planach miejscowych, względnie w decyzjach o warunkach zabudowy” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 września 2011 r., sygn. akt II SA/Po 478/11).

 

Tak więc, jeśli wynika to z zapisów planu miejscowego, budowa na działce szerszej niż 16 metrów budynku ze ścianami i dachami z pokryciem nierozprzestrzeniającymi ognia w odległości od granicy działki sąsiedniej w zakresie od minimum 1,5 m w przypadku ścian bez otworów okiennych lub drzwiowych jest uprawniona.

Wymogi przeciwpożarowe a usytuowanie budynku gospodarczego

Osobnym problemem jest wymaganie odporności ogniowej nie tylko dla ściany, ale dla całego budynku, gdyż jest to uzależnione od stanu zagospodarowania sąsiedniej działki. W przypadku niezabudowanej działki sąsiedniej przy lokalizacji projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy spełnić wymagania § 272. 3 oraz 232. 4 i 232. 5.

 

Sama odległość od granicy nie wpływa na procedurę budowlaną – pozwolenie czy zgłoszenie – w oparciu o prawo budowlane. Przepisy Prawa budowlanego tego nie rozróżniają. Ale z uwagi na to, że budynek będzie bliżej granicy, musi spełniać wymogi p-poż. A Rozporządzenie w par. 12 ust. 4 i 5 wskazuje, że taka lokalizacja powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania obiektu.

 

W przypadku budowy budynków na pozwolenie właściciele działki sąsiedniej stają się stroną w postępowaniu. W przypadku zgłoszenia nie. W sytuacji, gdy obszar oddziaływania obiektu wchodzi na działki sąsiednią, to trzeba uzyskać pozwolenie na budowę, a sąsiedzi są stronami postępowania administracyjnego.

 

Nie chodzi o samą odległość, ale o kwestię oddziaływania. Ustawa Prawo budowlane dość enigmatycznie definiuje obszar oddziaływania planowanego obiektu: należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu (art. 3 pkt 20 Prawo budowlane).

 

Odsyła się tu więc do innych przepisów: rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, ochrony przecipożarowej, prawa energetycznego, ustawy o drogach publicznych, prawa geologicznego i górniczego i Kodeksu cywilnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + VII =

stawianie budynków w bezpośredniej bliskości granicy ma oddziaływane na warunki bytu na działce sąsiedniej (np. zacienienie itp) nie wiem czy ktoś budując dom 4 m od granicy marzy aby mieć widok z okien na ściany garaży sąsiada

Miś

Przecież to jest nienormalne, żeby trzeba było postawić budynek gospodarczy na środku działki. Kto mądry wymyśla takie przepisy? a wystarczyłoby ruszyć głową...

Zigi

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu