.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Betonowe ogrodzenie między sąsiadami

• Autor: Łukasz Poczyński

Mam działkę na wsi. Sąsiad bez mojej zgody wymienił ogrodzenie między działkami na pełne z płyt betonowych o wysokości ok. 2 m. Pozostawił też starą, zniszczoną podmurówkę na mojej działce. Płot powoduje spore zacienienie mojej działki (jest wąska), co wpływa na obniżenie jej wartości. Rozmowy z sąsiadem i burmistrzem nie przyniosły skutku. Czy sąsiad postąpił zgodnie z prawem? Co ze starym murkiem, którego nie chce usunąć? Czy moje argumenty dają mi jakieś szanse na wygranie ewentualnej sprawy w sądzie? Jakie są sposoby rozwiązania tego problemu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Betonowe ogrodzenie między sąsiadami

Fot. Fotolia

Czy na ustawienie ogrodzenia między sąsiadującymi działkami jest potrzebne pozwolenie lub zgłoszenie?

Żadne przepisy nie nakazują ustawiania ogrodzeń (murów) między sąsiednimi działkami, a ich budowa zależy jedynie od woli właścicieli. Na ich postawienie nie trzeba uzyskiwać żadnego pozwolenia ani zgłaszać zamiaru budowy w urzędzie, jeśli planowana wysokość ogrodzenia nie przekracza 2,2 m.

Budowa ogrodzenia bez zgody sąsiada

Formalnie budowa ogrodzenia bez zgody sąsiada możliwa jest jedynie na własnym terenie, w taki sposób, aby elementy ogrodzenia nie przechodziły poza granicę działki. Najczęściej jednak ogrodzenie stawiane jest w granicy i od wzajemnych ustaleń między właścicielami zależy, kto i w jakim stopniu ponosi koszty jego budowy.

Koszty utrzymania i budowy ogrodzenia na granicy działek

Z przepisów prawa wynika, że ogrodzenie postawione w linii rozgraniczenia jest własnością obu właścicieli działek (tzw. domniemanie współwłasności), a koszty jego utrzymania powinni ponosić oni w równych częściach. Nie znaczy to jednak, że wspólnie muszą ponosić koszty jego budowy. Jeśli bowiem jedna ze stron stawia ogrodzenie w granicy bez zgody sąsiada, zajmuje jednocześnie pas jego działki (np. o szerokości połowy podmurówki).

 

W takiej sytuacji druga strona oddaje jakby w użytkowanie ten pas gruntu, choć sama nie musi być zainteresowana budową ogrodzenia. W uzasadnionych przypadkach można nawet domagać się rozebrania takiego ogrodzenia lub dzierżawy bądź wykupu tego pasa gruntu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy istnieje nakaz budowy ogrodzeń ażurowych między sąsiadującymi działkami?

W świetle przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie istnieje nakaz budowy ogrodzeń ażurowych. Swego czasy wypowiadał się na ten temat Trybunał Konstytucyjny, który uznał, iż obowiązujący w poprzednim rozporządzeniu nakaz budowy ogrodzeń ażurowych (i wynikający stąd zakaz budowania ogrodzeń w formie jednolitego muru) stanowi ograniczenie prawa własności przysługującego właścicielowi obiektu budowlanego. Wprowadzenie takiego ograniczenia w rozporządzeniu, bez jakiegokolwiek oparcia w materialno-prawnym unormowaniu ustawowym, narusza nakaz ustawowego normowania ograniczeń praw i wolności, a w szczególności prawa własności (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 06.03.2000 r., sygn. akt P. 10/99).

Co oznacza prawo sąsiedzkie?

Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Jest to jeden z podstawowych przepisów prawnych, jeśli chodzi o tzw. prawo sąsiedzkie. Przez prawo sąsiedzkie rozumie się tradycyjnie zespół tych przepisów prawa cywilnego, które regulują problematykę treści i wykonywania własności nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich. Zadaniem prawa sąsiedzkiego jest zapobieganie konfliktom rodzącym się na tle sąsiedztwa nieruchomości.

Chodzi o takie korzystanie z nieruchomości, które by ze względu na swój rodzaj nie stanowiło niedopuszczalnego oddziaływania bezpośredniego lub pośredniego na nieruchomości sąsiednie. Oddziaływanie to może wyrażać się zarówno w oddziaływaniu na samą substancję nieruchomości, jak i polegać na tym, że następuje zakłócenie korzystania w szerokim sensie tego słowa z nieruchomości sąsiednich. W tym ostatnim wypadku wchodzi w grę w szczególności także problem możliwości bezpiecznego, bez narażania zdrowia i życia, przebywania na swojej nieruchomości i bez znoszenia niewygód przy korzystaniu z nieruchomości.

Społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości 

Pojęcie „przeciętna miara” zakłada obowiązek biernego znoszenia tego oddziaływania we wszelkiej postaci w określonym stopniu, jeśli to oddziaływanie nie ma charakteru szykany, czyli nie zmierza wyłącznie w sposób umyślny do szkodzenia i dokuczenia. Elementem konkretnie współokreślającym „przeciętną miarę” jest społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości. Ono bowiem – z jednej strony – wskazuje na to, że to wspomniane oddziaływanie na cudzą nieruchomość może być usprawiedliwione w ramach funkcji nieruchomości w ogóle i nieruchomości w określony sposób eksploatowanych. Z drugiej zaś strony, społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości determinuje „przeciętną miarę”, wyznaczając stopień dopuszczalnego oddziaływania na sąsiednią nieruchomość i korzystanie z niej przez właściciela.

Stopień dopuszczalnego oddziaływania na sąsiednią nieruchomość

Przy ocenie, czy „przeciętna miara” zakłócenia została przekroczona, należy mieć na uwadze sposób korzystania zarówno z nieruchomości wyjściowej, jak i z nieruchomości, na którą oddziaływanie jest skierowane.

 

Owo oddziaływanie bywa nazywane w literaturze „immisją”. W prawie wyróżnia się immisje bezpośrednie i pośrednie. Immisje bezpośrednie polegają na celowym, bezpośrednim kierowaniu określonych substancji (wody, ścieków, pyłów) na inną nieruchomość za pomocą odpowiednich urządzeń (rowy, rury itp.). Są więc zbliżone swym charakterem do fizycznej ingerencji. Immisje bezpośrednie są bezwzględnie zakazane.

Zakłócanie sąsiadom korzystanie z ich nieruchomości 

Natomiast immisje pośrednie są ubocznym, choć kłopotliwym dla sąsiadów, skutkiem działania właściciela, nie stanowią zaś rodzaju zamierzonego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie. Tutaj właściciel koncentruje się na wykonywaniu swego prawa własności, lecz jego działanie zakłóca sąsiadom korzystanie z ich nieruchomości. Immisje pośrednie są dopuszczalne w granicach wspomnianej wcześniej „przeciętnej miary”.

 

Immisje pośrednie mają różnorodny charakter. W pierwszym rzędzie wyróżnia się immisje materialne oraz niematerialne. Pierwsze polegają na przenikaniu na nieruchomości sąsiednie cząstek materii (pyły, gazy, dym) lub pewnych sił (wstrząsy, hałasy, fale elektromagnetyczne). Natomiast immisje niematerialne polegają na oddziaływaniu na sferę psychiki właściciela nieruchomości sąsiedniej (poczucie bezpieczeństwa, estetyki itp.).

Co to są immisje pozytywne i negatywne?

Wyróżnia się również – według innego kryterium – immisje pozytywne oraz negatywne. Immisje pozytywne oddziałują wprost, aktywnie na sąsiednie nieruchomości poprzez przenikanie różnorodnych cząsteczek materii, energii, promieniowania, drgań itp. Natomiast immisje negatywne polegają na przeszkadzaniu w przenikaniu pewnych dóbr z otoczenia, np. światła, powietrza, widoku.

Nadmierne zacienienie sąsiedniego gruntu

Mając na uwadze powyższe, można przyjąć, że nadmierne zacienienie sąsiedniego gruntu może być potraktowane w określone sytuacji jako rodzaj immisji pośredniej wykraczającej ponad przeciętna miarę. W takiej sytuacji przysługiwałoby Panu powództwo negatoryjne z art. 222 § 2 K.c. Zgodnie z tym artykułem „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”. Na podstawie powyższego przepisu mógłby Pan więc spróbować wystąpić do sądu z żądaniem obniżenia muru przez sąsiada, powołując się na fakt, iż obecny mur powoduje zacienienie i w znacznym stopniu ogranicza widoczność. Oczywiście Pańskie żądanie zostanie ocenione przez sąd, czy przedmiotowy mur faktycznie powoduje zakłócenia korzystania z Pańskiej nieruchomości ponad przeciętną miarę.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.05.2002 r. (sygn. akt V CKN 1021/00), zgodnie z którym „art. 144 w zw. z art. 222 § 2 k.c. pozwala na nałożenie na właściciela nieruchomości, z której pochodzą negatywne oddziaływania, nie tylko obowiązku całkowitego zaprzestania działań stanowiących źródło immisji, ale także nałożenia na niego takich obowiązków, które doprowadzą do «powrotu» zakłóceń w granice przeciętnej miary, a więc dozwolonego negatywnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie”.

Zakłócanie korzystania z nieruchomości sąsiedniej poprzez budowę ogrodzenia

Budowa ogrodzenia, niewymagającego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, której rezultatem jest zakłócenie korzystania z nieruchomości sąsiedniej ponad przeciętną miarę (tzw. immisja negatywna), winna być traktowana jako spór sąsiedzki, rozstrzygany na podstawie przepisów prawa cywilnego (art. 140-144 K.c.) w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Stanowisko takie potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu – z dnia 09.11.2001 r., sygn. akt II SA/Po 936/2000.

Na koniec warto jeszcze dodać, iż jeśli zakłócenie korzystania z nieruchomości (poprzez zacienienie, ograniczenie widoku itp.) wywołuje szkodę, to wówczas ponoszący szkodę może dochodzić odszkodowania, ale na zasadach ogólnych (art. 415 K.c. i następne). Zgodnie z art. 415 K.c. „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

 

Potwierdza to również orzecznictwo sądowe. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2008 r. (sygn. akt I CSK 191/08) „ograniczenie możliwości korzystania z lokalu mieszkalnego w postaci nadmiernego zacienienia może prowadzić do obiektywnego obniżenia jego wartości, a tym samym wartości całej nieruchomości i w konsekwencji powodować szkodę jej właściciela”.

Co prawda, wskazany wyrok dotyczy nieruchomości lokalowej, to jednak moim zdaniem w drodze analogii może znaleźć odpowiednie zastosowanie w Pana sytuacji.

W kwestii pozostałości starego murku – jeśli podmurówka nie biegnie w linii rozgraniczenia dwóch sąsiednich działek i przekracza granicę Pańskiej działki, to moim zdaniem ma Pan prawo żądać od sąsiada jej usunięcia. Jeśli sąsiad nie zastosuje się do wezwania, wówczas pozostanie Panu tylko droga sądowa.

 

Reasumując, jeśli próby ugodowego rozwiązania problemu z sąsiadem zakończyły się niepowodzeniem, to musi Pan chyba skorzystać z rozwiązań na drodze sądowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Poczyński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Aktualnie pracuje w dziale prawnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w związku z pracą w dwóch kancelariach radcowskich. Interesuje się głównie prawem gospodarczym i handlowym oraz prawem upadłościowym i naprawczym.


Komentarze (21):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + IV =

u nas było jeszcze lepiej, bo sąsiad zgodził się na postawienie ogrodzenia, po czym podkopał dosłownie wszystkie słupki podtrzymujące, skutkiem czego nowe ogrodzenie przechyliło się niebezpiecznie. Tak więc zawsze można trafić gorzej. A sprawa opisana prosta jak drut za przeproszeniem, Pan sąsiad był w prawie, postawił na swojej części posesji, a że temu Panu się nie podoba to doprawdy tylko rzecz gustu. Nie twierdzę, że takie ogrodzenia są estetyczne czy też nie, natomiast widać, że Pan chciałby rządzić nie tam gdzie jego i najwyraźniej do tej pory nie jest w stanie zaakceptować innego poczucia estetycznego drugiego człowieka. Widać Pan nie ma prawdziwych problemów w życiu i szuka "rozrywki".

aaabb

A co zrobić jak betonowe ogrodzenie sąsiada zachodzi mi na mur (idzie przy samym murze), którego nie mogę przez to odnowić ten mur czyli betonowy płot wystaje mi nad taras co też bardzo szpeci.

eeee

No tak to już jest, że te straszne płoty z płyt betonowych nie pasują do ogródków przydomowych, ale teraz różni kupują domki, może się wstydzą, albo mają inne cele czy też są z natury ciekawscy i myślą, że wszyscy są tacy jak oni. Kiedyś ludzie wspólnie budowali i wspólnie biesiadowali a teraz się nie znają i aby pokazać kolegom i rodzinie, że ich stać biorą kredyty i siedzą w tych swoich be willach.

eeee

Jasne, 2metrowe ogrodzenie zaciemnia działkę - chyba o świcie albo o zmierzchu, zakładając że jest w linii północ-południe, bo jak w linii wschód-zachód to chyba problemu nie ma. A czy dom sąsiada, z pewnością wyższy niż 2m nie zaciemnia panu działki? Jak się chce sąsiadowi dokuczyć to każdy pretekst jest dobry.

sssccc

Nie wie komu może podobać się mur szary brudny z pełną zabudową 2,20 m wysoki dzielący 170 metrowe wąskie ogródki. Na osiedlu na którym mieszkam tylko sąsiadom którzy go postawili wzdłuż ładnego płotu. wzbudzili sensację ludzie chodzili oglądali i krytykowali. Ja natomiast w moim ogródku latem nie mogłam wysiedzieć bo płot strasznie śmierdział a jesienią miałam pleśń na kwiatach brak powietrza. Co robić?

ewa

Witam. Sąsiadująca z blokiem mieszkalnym firma buduje nowy płot na wysokość 3m nie licząc wysokości betonów. Lokatorzy skarżą się, że zaczynają się czuć jak w piwnicy, ponieważ płot powstaje zaraz za oknami. Moje pytanie dotyczy tego, czy owa firma może postawić taki płot w tak niewielkiej odległości od okien budynku mieszkalnego.

krystyna

To zależy od ogrodzeń, są takie betonowe, które wygladają na estetyczne i nie tak bardzo zabudowane. Weźmy np pierwszą firmę z brzegu, o której wspomniał Mrek w poprzednim komentarzu. w ofercie firmy jest np model 21, raczej nie szpeci, nie powoduje zacieniowienia, a jest betonowy

qwerty

Ja postawiłem u siebie na działce ogordzenie betonowe. Na szczęście, sąsiad nie protestował, być może dlatego, że mam z sąsiadami dobre kontakty, a nie jakieś Kargule i Pawlaki! Ogrodzenie, które robiła nam firma betoniarstwo-debowski, nie przeszkadza mi ani sąsiadkowi i teraz po przeczytaniu cieszę się, że nie mam z sąsiadami żadnych problemów.

Marek

To pech ja na szczęście się dogadałem wczoraj z sąsiadem że zamiast zamieniać siatkę na mur betonowy lepiej przełożyć taśmy osłonowe thermoplast kupione w leroymerlin między oczka siatki i nie musimy siebie oglądać nie psując sobie otoczenia

Girun

dlaczego Państwa wyjaśnianie przepisów prawnych jest tak zawile skomplikowane

milo

Do Agaty i Żoży
Myślę, że Wasze przypadki są przypadkami szczególnymi i powinny być rozpatrywane każdy z osobna.
Jeśli chodzi natomiast o ogrodzenie to przecież wg. prawem można je postawić i 2 metrowy płot/mur tak na prawdę nie przeszkadza na działkach budowlanych czy letniskowych, a okno w nowobudowanych wg. prawa domach będzie nie bliżej niż 4 m od granicy działki (chyba, ze ktoś postępuje nie do końca z przepisami i nie mówię o starych budynkach gdy budowało się jak chciało jak chyba jest w przypadku mammy Agaty).

Robert

Mam bardzo podobny problem:
za płotem mieszka ciekawa rodzinka: kilka pokoleń upchanych na wąskiej działce. Wszyscy w jednym domu, dobudówkach, barakach i innych lepiankach, niewymagających pozwolenia na budowę. Resztę mikrego podwórka zajmują gołębniki, szopy, jakieś konstrukcje niewiadomego przeznaczenia. Całość zasypana śmieciami (stare miski, rozwalone sprzęty, śmieci). To ludzie z wyrokami, po odsiadkach, w tym kilka osób z \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"żółtymi papierami\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Stali beneficjenci MOPSu, bez pracy. Mają \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"dom\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" prawie w granicy działki, tuż przy płocie (w odległości ok. 50 cm od granicy z naszą posesją). Paręnaście lat temu w ścianie domu, tej graniczącej z granicą posesji, wybili sobie okno - oczywiście, niezgodnie z prawem i - jak można przypuszczać - bez konsultacji z jakimkolwiek fachowcem, który oceniłby, czy to dla nich bezpieczne. Ale machnęliśmy ręką: w końcu są tam dzieci, nam jakoś nic nie ubędzie, niech mają trochę światła (a że przy okazji widzą naszą działkę - to okno jest tuż przy wjeździe na naszą posesję, więc widzą kiedy i kto do nas wjeżdża, wyjeżdża - powiedzieliśmy: trudno). Niedawno stawialiśmy płot, żeby nie patrzeć na to obrzydlistwo u nich (serio, nawet przy dużej odporności estetycznej nie dało się patrzyć na ten syf na ich podwórku). Wcześniej stał tu płot z metalowej blachy - posadowiony po naszej części działki, ale stary i brzydki. Nowy płot wysoki na 2,20 cm, z betonowych przęseł, w miarę estetyczny - także jak patrzeć na niego od tyłu. Odsunęliśmy się nawet 15 cm od granicy posesji, a na wysokości tego ich nielegalnego okna nie daliśmy górnego przęsła, żeby im światła nie zabierać - więc kosztem estetyki ogrodzenia (w pewnym momencie jest w naszym ogrodzeniu dziura - bo nie ma tego przęsła) zrobiliśmy im przysługę. I jaki skutek? Słyszymy wyzwiska, grożą nam, że \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"nas załatwią\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", mamy rozbierać płot, bo \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"oni już to zgłosili, gdzie trzeba\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". A tak poza tym to mamy oddać im działkę, bo ukradliśmy im pas szerokości 2 m (???). Więc jak widać można być sąsiadem z ludzkimi odruchami, a i tak jest źle...

Żoża

teraz wychodzi na to ze sasiad bedzie mi okreslal co ja mam sobie na dzialce stawiac wg prawa budowlanego odsuną l sie od pasa rozgraniczającego i ogrodzenie nie przekracza 2,2 wiec wara od goscia a co do murku to taki sam Twoj jak i sasiada wiec jak Ci tak bardzo przeszkadza to sobie go usun :D ludzie leczcie sie ten plot to zaciemia dzialke czy zaslania co sie dzioeje u sasiada na posesji?? znam takie przypadki z autopsji :D
gosc"
Czyli sąsiad który postawił identyczny mur,tyle że przysłonił mojej mamie okno w kuchni na prawie 3/4 jego wysokości,50cm od okna,też miał takie prawo? no może i miał,ale robią tak tylko podli ludzie( nie będę obrażać nic nie winnych świnek;))
Czytam od dwóch godzin artykuły, przeróżne. Sąsiad jest na prawie, a 70 letnia kobieta zamurowana:( bo o dogadaniu się nawet nie ma co marzyć.

Agata

Widać społeczniak z ciebie-WSPÓŁCZUJE SASIADOWI!!!!

jef

Mam dużą działke budowlaną,ogrodzoną z 3 stron.4 strona granicząca z sąsiadami jest obsadzona wzdłuz granicy drzewami.Stary płot ranczowy tymczasowy sie rozwalił/postawiłam na swój koszt i sasiad miał sie dołozyc,ale nie dołozył/.Teraz mamy naturalną.granicę między soba.Na razie jest ok.,ale ja zaczynam bud.domu i chciłabym się czuc bezpiecznie,bo przez sąsiada działke mozna spokojnie wejśc na moją,bo jego przód działki jest niski.Poczynił pewne ruchy,zeby nie stawiać na granicy ogrodzenia,bo chce przód swojego ogr.postawic w normalnej wys.z siatki.Byłam i jestem wrogiem ogradzania sie,ale działki mamy w poblizu lasów i zwierzeta stale gosciły/sarny,lisy i inne/.Są ludzie i ludziska i na to nie ma radyUwazam,że w tej sprawie mogli sie porozumiec i może nie było by tematu.Co komu szkodziło,ze przepisy itd.,porozmawiac.

Idylla

Całkowitą rację ma sąsiad, który postawił sobie ogrodzenie. Swoim ogrodzeniem nie naruszył właściwych przepisów regulujących tę problematykę. Ponadto trzeba wyraźnie podkreślić indywidualny wysiłek finansowy sąsiada decydującego się na wykonanie ogrodzenia – współuczestniczenie w kosztach drugiego sąsiada dawałoby mu prawo w wyborze typu ogrodzenia.
Na zakończenie należy wyraźnie podkreślić, iż sąsiad, który pozostawił starą podmurówkę „poszerzył” o kilkadziesiąt centymetrów działkę swojemu sąsiadowi. To trzeba docenić!

Bobo

No to teraz ja do niejakiego Irka: skoro jest przepis prawny, który pozwala na postawienie takiego płotu, to po co zaraz tak się unosić? Jeżeli ktoś ma poczucie estetyki, to wykorzysta taki mur, np. do ekspozycji zieleni, wyłożenia kamieniem, płytką ceglaną, do architektury ogrodowej itp. Moim zdaniem odzywają się tu nasze narodowe cechy: PIENIACTWO, ZŁOŚLIWOŚĆ. Widzisz tylko złe strony, a wystarczy trochę dobrej woli i od razu jest lepiej. A przy takim rozwiązaniu również ty będziesz miał więcej intymności. Wystarczy pooglądać parę fotek, jak taki mur zagospodarować i zaraz ci się humor poprawi:).
W razie czego służę kilkoma pomysłami...

amanda

Sam myślę nad postawieniem takiego płota. Mój znajomy postawił płot betonowy od strony drogi, jakież były komentarze "takie mury, nic nie widac co się dzieje itp"
Moim zdaniem ,moje podwórko,kawałem zielonego trawnika powinien byc azylem i jak nie chcę żeby ktoś mi tam zaglądał to jak najbardziej taki właśnie płot postawię.
Różni są ludzie ,ale jak wiadomo ciekawośc ludzka nie zna granic...

Solidny ziemianin

Do mojgo poprzednika - niejakiego gościa. Ciekaw jestem gdyby sąsiad tobie postawił betonowy 2 metrowy mur (bo płotem to nie mozna nazwać) obok twojego domu i z okien zamiast dotychczasowego widoku widziałbyś betonowe szrae płyty dookoła i zrobiłby to bez żadnej konsultacji ani Twojej zgody - czy wtedy również dalej kochałbys sąsiada, a może jeszcze byś mu za to podziękował. Czy wiesz człowieku co to estetyka, czy to pojęcie jest Ci zupełnie obce? Jeżeli masz dookoła pastwisko, to stawiaj sobie co chcesz, ale jeżeli w niedalekiej odleglości jest budynek mieszkalny sąsiada to lepiej go o to zapytaj, bo tego nakazuje chociażby zwykła kultura - jeżeli wogóle znasz k. takie pojęcie.....

Irek

niech się dzieje co chce jednak ogranicza sąsiadom dotychczasową swobodę gospodarczą są skutki immisyjne pośrednie i bezpośrednie oraz kwestia honoru ,samopczucia ,godnośći,zniewagi,wolnośći oraz zburzenie w pewnym stopniu miru domowego poprzez sprzedaż przez gminę tej działki tak by kupujący miał swobodę i wygodę a jedyny bezpośredni sąsiad został osaczony murem jak w alcatraz lub chiński mur itd.Dzieje się tak w gminie Zalewo

nikt!!!

teraz wychodzi na to ze sasiad bedzie mi okreslal co ja mam sobie na dzialce stawiac wg prawa budowlanego odsuną l sie od pasa rozgraniczajacego i ogrodzenie nie przekracza2,2 wiec wara od goscia
a co do murku to taki sam Twoj jak i sasiada wiec jak Ci tak bardzo przeszkadza to sobie go usun :D
ludzie leczcie sie
ten plot to zaciemia dzialke czy zaslania co sie dzioeje u sasiada na posesji?? znam takie przypadki z autopsji :D

gosc

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu