.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Informacja o zajęciu komorniczym i upadłości konsumenckiej w świadectwie pracy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.01.2022 • Zaktualizowane: 06.01.2022

Pracowałam w pewnej firmie, miałam ogłoszoną upadłość konsumencką. Z moich poborów przez dłuższy okres syndyk masy upadłościowej zabierał określoną przepisami kwotę. Kilka miesięcy temu rozwiązano ze mną stosunek pracy. Tuż przed zakończeniem pracy przeszłam na zwolnienie chorobowe. Wcześniej otrzymałam świadectwo pracy, w którym odnotowano wszystkie kwoty moich potrąceń z wynagrodzenia i ujęto to jako zajęcie komornicze. Muszę się zarejestrować w urzędzie pracy, jestem z małego miasta, uważam, że przedkładanie takiego świadectwa pracy jest naruszeniem mojej prywatności i urząd pracy nie musi posiadać takich informacji. Nadmieniam, że upadłość  konsumencka jest już ogłoszona w Info Monitorze, został ustalony plan spłat, których dokonuję sama. Czy ten wpis w świadectwie pracy o upadłości konsumenckiej i zajęciu komorniczym jest słuszny? Czy mogę starać się o jego zmianę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Informacja o zajęciu komorniczym i upadłości konsumenckiej w świadectwie pracy

Zajmowanie wynagrodzenia za pracę

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Od tej zasady istnieją wyjątki. Jeden z nich odnosi się do wynagrodzenia za pracę. W myśl art. 63 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe nie wchodzi do masy upadłości wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu. Część wynagrodzenia za pracę niepodlegającą zajęciu ustala się na podstawie przepisów Kodeksu pracy statuujących ochronę wynagrodzenia za pracę (podobnie: Adamus, 2017, s. 245–246).

 

Przepisy art. 87 i następne Kodeksu pracy normują zakres dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w razie egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych. Dopuszczalność i granice potrąceń zależą także od rodzaju świadczenia, które ma być zaspokojone poprzez potrącenie z wynagrodzenia. Zgodnie z art. 87 § 1 „z wynagrodzenia za pracę — po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych — podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108”.

 

Przepis art. 87 należy stosować do wynagrodzenia za pracę upadłego odpowiednio.

Upadłość konsumencka pracownika

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej pracownika, jak już wyżej wskazano, jest to, że osobą uprawnioną do odbioru wynagrodzenia w części wchodzącej w skład masy upadłości jest syndyk.

 

Przepisy prawa upadłościowego, w odróżnieniu od regulacji egzekucji z wynagrodzenia za pracę, nie nakładają na pracodawcę obowiązku informowania nowego pracodawcy o upadłości pracownika. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w tym celu, aby każdy uczestnik obrotu mógł powziąć wiedzę o upadłości.

 

W razie wypłaty wynagrodzenia w całości pracownikowi mamy do czynienia ze świadczeniem do rąk osoby nieuprawnionej. Zgodnie z art. 78 Prawa upadłościowego „spełnienie świadczenia do rąk upadłego, dokonane po obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, nie zwalnia z obowiązku spełnienia świadczenia do masy upadłości, chyba że równowartość świadczenia została przekazana przez upadłego do masy upadłości”. W literaturze przedmiotu słusznie wskazuje się, że jeżeli wierzyciel powziął wiedzę o upadłości przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a pomimo to świadczy do rąk upadłego, który utracił prawo zarządu, nie jest zwolniony z długu (Chrapoński, 2012, s. 258). Co prawda syndyk nie może nałożyć na pracodawcę grzywny. Należy dodać, że w przypadku, gdy po ogłoszeniu upadłości upadłemu zostanie wypłacone wynagrodzenie w całości, powinien on zwrócić syndykowi tę część wynagrodzenia, która wchodzi w skład masy upadłości. Upadły obowiązany jest bowiem wydać syndykowi cały swój majątek stanowiący masę upadłości, to jest zarówno majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, jak i nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Niewykonanie tego obowiązku uzasadnia złożenie przez syndyka na podstawie art. 49110 ust. 2 wniosku o umorzenie postępowania upadłościowego

Sprostowanie świadectwa pracy

Nie ma obowiązku zamieszczania takiej informacji w świadectwie pracy, ale na jego sprostowanie miała Pani ustawowy termin.

 

Może Pani poprosić pracodawcę o wystawienie świadectwa bez tych informacji – o ile egzekucje komornicze zostały umorzone przed ustaniem zatrudnienia – tych danych także nie zamieszcza się w świadectwie.

 

Pracodawca obecnie może, ale nie musi zmieniać Pani treści świadectwa pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl