.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup działki siedliskowej zabudowanej a odrolnienie ziemi

Planuję zakup na terenie wsi siedliska, czyli działki rolnej o pow. 80 arów zabudowanej domem i budynkiem gospodarczym. Nie jestem rolnikiem, czy po zakupie takiego siedliska, zważywszy na to, że nie będzie to gospodarstwo rolne (mniej niż 1 ha) będzie na mnie ciążył obowiązek odrolnienia ziemi? Teren, na którym leży siedlisko, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gdyby zaistniała konieczność rozbudowy (przebudowy) istniejących budynków, czy fakt, że nie jestem rolnikiem, może uniemożliwić takie inwestycje? Nie chodzi o wznoszenie czegoś nowego, a jedynie o remont, rozbudowę istniejących budynków. I ostatnie pytanie: jak przedstawiałaby się ta sytuacja, gdyby siedlisko nie przekraczało 30 arów albo 50 arów? Czy wtedy wymogi dotyczące odrolnienia działki byłyby inne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup działki siedliskowej zabudowanej a odrolnienie ziemi

Ograniczenia w obrocie ziemią rolną – siedlisko o powierzchni większej niż 30 arów

Na wstępie pragnę wskazać, że obecnie, poza drobnymi wyjątkami, obrót gruntami rolnymi reguluje ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (zwana dalej: „u.k.u.r.”). Ustawa dotyczy m.in. nieruchomości rolnych o powierzchni co najmniej 0,3 ha.

 

Zatem opisana działka siedliskowa o pow. 80 arów podlega już regulacjom ustawy. Niemniej jednak w myśl art. 2a ust. 3 pkt 1a u.k.u.r. nabywcą takiej nieruchomości nie musi być osoba będąca rolnikiem.

 

Kiedy konieczne jest odrolnienie gruntów rolnych?

Po zakupie działki rolnej zabudowanej przez nierolnika nie ma obowiązku z automatu odrolnienia takiej nieruchomości. Proces wyłączenia gruntów z produkcji rolnej jest niezbędny w momencie, gdy inwestor chce na gruncie rolnym zrealizować inwestycję niezwiązaną z produkcją rolniczą. Sam zakup działki siedliskowej nie stanowi realizacji takiej inwestycji, w związku z czym, jak już wspomniałam, nie trzeba będzie nic odralniać.

 

Z opisu sytuacji wynika, że dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, aby móc zrealizować ewentualną rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków, niezbędne będzie wcześniejsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki. Tutaj fakt bycia przez Panią nierolnikiem może, ale nie musi, mieć znaczenie. Zasadą jest, że nierolnik nie może otrzymać decyzji o warunkach zabudowy w zabudowie zagrodowej, a zatem możliwe jest wykonanie inwestycji np. w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli obszar do realizacji inwestycji znajduje się na glebach klasy I-III, nie będzie możliwa zabudowa mieszkaniowa, jeżeli we wcześniej obowiązujących MPZP nie było wyłączenia takiego obszaru z produkcji rolnej decyzją ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Jeżeli zaś obszar objęty inwestycją będzie posiadał wcześniejszą zgodę na takie wyłączenie lub też będzie znajdował się na glebach klasy IV-VI, wówczas, wystarczy spełnienie łącznie warunków określonych w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.:

 

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi;
 6. zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:
  1. w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
  2. strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
  3. strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

 

Trzeba jednak mieć na względzie, że w przypadku III klasy i braku wymaganych zgód może fakt ten zablokować możliwość realizacji planowanej inwestycji.

 

Remont zabudowań siedliska, którego właścicielem jest nierolnik

Jeśli zaś chodzi o remont, to co do zasady, nawet jeśli wymaga dokonania zgłoszenia robót budowlanych w organie administracji architektoniczno-budowlanej (najczęściej jest to starosta powiatu), to wymóg uzyskania decyzji o warunkach zabudowy naprawdę należy do rzadkości (stwierdzam tak na podstawie własnego doświadczenia w tego typu sprawach).

 

Co do ostatniego pytania – gdyby siedlisko nie przekraczało 30 arów albo 50 – wskazuję, że wymogi w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji w oparciu o Prawo budowlane są takie same jak dla nieruchomości rolnych o większych powierzchniach.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl