.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wyegzekwowanie od zleceniodawcy zaległego wynagrodzenia za pracę wykonaną w ramach umowy o dzieło

• Autor: Jakub Bonowicz

Zleceniodawca, który dwa miesiące temu rozwiązał ze mną umowę o współpracy, do tej pory nie zapłacił mi zaległego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Byłam redaktorem prowadzącym specjalistycznego czasopisma. Po zakończeniu pracy nad każdym numerem mój zleceniodawca wystawiał rachunek do tej umowy i dokonywał przelewu na moje konto. Do tej pory nie otrzymałam zapłaty za dwa ostatnie numery czasopisma, mimo że pracę wykonałam prawidłowo i w terminie. Jako dowody posiadam dwa rachunki do umowy o dzieło, wystawione już po rozwiązaniu umowy. Zleceniodawca nie odpowiada na moje pytania i monity. Wysłałam tydzień temu listem poleconym wezwanie do zapłaty. Jestem zdecydowana wystąpić przeciw zleceniodawcy do sądu, ale chciałabym wiedzieć, jakie mam szanse na wygranie sprawy i odzyskanie należnego wynagrodzenia. Mój dłużnik tłumaczy się tym, że jako podwykonawca sam dotąd nie otrzymał zapłaty od głównego zleceniodawcy. Wartość netto zaległego wynagrodzenia to 7200 zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyegzekwowanie od zleceniodawcy zaległego wynagrodzenia za pracę wykonaną w ramach umowy o dzieło

Jak postąpić gdy zleceniodawca nie reaguje na wezwania do zapłaty?

Opcje działania

 

Jeśli zleceniodawca nie reaguje na wezwania do zapłaty, ma Pani dwa wyjścia:

 

  1. albo wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty;
  2. albo skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej – wówczas firma zajmuje się już całą procedurą sądowego dochodzenia roszczeń, za co oczywiście pobiera prowizję od wartości roszczenia.

 

Skoro, jak się zdaje, jest Pani zdecydowana wystąpić na drogę sądową, to zajmiemy się omówieniem tego rozwiązania.

Powództwo o wydanie nakazu zapłaty za wykonane zlecenie

Sąd właściwy

 

Zgodnie z art. 43 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie lub też odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wytoczyć można przed sąd miejsca jej wykonania. W przypadku, gdy wykonanie umowy polega na zapłacie wynagrodzenia, mamy do czynienia ze świadczeniem pieniężnym. Świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela (art. 454 § 1 K.c.) i sądem właściwym miejscowo będzie sąd rejonowy właściwy dla Pani miejsca zamieszkania (siedziby).

Procedura przed sądem

Należy wystąpić z pozwem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Postępowanie to regulują art. 4841-497 K.p.c. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeśli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem (art. 485 § 1 pkt 2). W opisanej sytuacji, jak rozumiem, Pani kontrahent sam wystawił rachunek, podpisując go (a więc uznał roszczenie co do zasady jak i wysokości), a mimo to nie zapłacił. W takim wypadku sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron (art. 4841 § 3 K.p.c., w praktyce wygląda to tak, że sędzia lub referendarz sądowy „przy biurku” czyta akta i decyduje, czy wydać nakaz, czy nie. W nakazie nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu 2 tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł zarzuty. Dopiero w momencie doręczenia nakazu pozwany dowiaduje się o nim (wcześniej nie wie w ogóle, iż został wniesiony pozew), a ma jedynie 14 dni na wniesienie zarzutów. W przypadku niewniesienia zarzutów, nakaz ma skutki prawomocnego wyroku, można więc uzyskać nań klauzulę wykonalności i prowadzić egzekucję.

 

W pozwie powinna Pani podać wszelkie okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe. W przeciwnym wypadku nie będzie mogła Pani później ich powoływać, chyba że wykaże Pani, iż nie mogła z nich skorzystać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później (art. 495 § 3). To ważny przepis, bo już w pozwie generalnie należy wszystko napisać, załączyć umowę, rachunki i wezwania do zapłaty. Jeśli się tego nie przedstawi, to później mogą być duże problemy ze skorzystaniem z niepowołanych faktów i dowodów.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Koszty sądowe w sprawie o roszczenie wynikające z umowy

Ponieważ sprawa jest sprawą o roszczenie wynikające z umowy, a wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł, to jednocześnie sprawa będzie rozpoznawana w trybie postępowania uproszczonego. Dla Pani ma to o tyle istotne konsekwencje, że musi Pani wnieść pozew na urzędowym formularzu (art. 5052), po drugie opłaty od pozwu są niskie, dla Pani kwoty: ponad 5000 do 7500 zł = 250 zł (art. 28 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Co prawda, w przypadku pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się 1/4 opłaty, a więc powinno być 63 zł (art. 19 ust. 2 ustawy o kosztach), jednakże w sytuacji gdy sprawa podlega rozpoznaniu jednocześnie według przepisów o postępowaniu uproszczonym i nakazowym, pobiera się opłatę obowiązującą w postępowaniu uproszczonym (art. 19 ust. 2), tj. opłatę stałą według progów wartości przedmiotu sporu lub umowy ustalonych w art. 28. Pogląd ten potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 listopada 2006 r., III CZP 83/06 (Biuletyn SN 2006, nr 11). Czyli musi Pani opłacić 250 zł za pozew.

 

Jeśli chodzi o ten etap postępowania nakazowego, to innych kosztów nie ma, a sąd obciąża kosztami stronę przegrywającą (w nakazie nakazuje się zapłacić także koszty).

Obciążenie kosztami sądowymi stronę przegrywającą 

Jeśli natomiast pozwany wniesienie zarzuty, to sąd wyznaczy rozprawę. Na rozprawie nie jest wymagana obecność obu stron, ale oczywiście w interesie Pani jest, aby na tą rozprawę się stawić. W takim wypadku można liczyć się z dodatkowymi kosztami, przede wszystkim kosztami zastępstwa procesowego, jeśli przeciwnik będzie miał adwokata lub radcę prawnego. Zasadą jest to, że koszty ponosi strona przegrywająca (jeśli Pani będzie miała adwokata i wygra Pani, to za adwokata płaci przeciwnik). Dla wartości przedmiotu sporu powyżej 5000 zł stawka minimalna jest to 1200 zł – zwykle przy prostych sprawach sąd zasądza stawkę minimalną (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349).

 

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wyda wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza (art. 496 K.p.c.).

 

Ile postępowanie będzie trwało? Jeśli sąd wyda nakaz zapłaty, a pozwany nie wniesienie zarzutów, powinno się to zakończyć w ciągu 2-3 miesięcy (sama procedura doręczeniowa będzie trochę trwała). Natomiast jeśli pozwany wniesienie zarzuty i zostanie wyznaczona rozprawa, to sprawa może potrwać nieco dłużej (chociażby ze względu na samą rozprawę).

Odsetki za czas opóźnienia ze spełnieniem świadczenia pieniężnego

Zgodnie z art. 481 § 1, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odsetki należą się Pani w ustawowej wysokości od zaległych kwot za każdy miesiąc od dnia następnego po dniu, w którym wynagrodzenie miało być wypłacone (jeśli np. wynagrodzenie miało być zapłacone 10 grudnia, to odsetki należą się od 11 grudnia). W pozwie żąda się wówczas kwoty roszczenia wraz z ustawowymi odsetkami, wskazując, od kiedy należy je liczyć. Można jeszcze kapitalizować odsetki (dodaje Pani zaległe odsetki za czas od pierwszego dnia opóźnienia do dnia wniesienia powództwa do dochodzonego roszczenia i odsetki ustawowe liczy się od dnia wniesienia powództwa od tak skapitalizowanej kwoty), ale biorąc pod uwagę niewielkie opóźnienie, nie ma to większego sensu (różnica może wynieść kilka złotych).

Merytoryczna zasadność roszczenia

Z tego co Pani przedstawiła, roszczenie wydaje się zasadne, strona przeciwna uznała je zarówno co do zasady jak i wysokości, podpisując i akceptując rachunek, a powoływany zarzut, iż sama nie uzyskała pieniędzy, jest naturalnie niezasadny.

 

Jeśli jest Pani zainteresowana pomocą przy sporządzeniu pozwu, to oczywiście świadczymy takie usługi.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu