.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rejestracja spółki jawnej w ZUS

Spółka jawna zarejestrowana została w KRS w październiku 2008 roku, natomiast w urzędzie skarbowym – w lipcu 2009 roku. Do stycznia tego roku w firmie nie odnotowano żadnych kosztów ani przychodów. Wspólnicy spółki objęci są regularnie opłacanym ubezpieczeniem (jeden z tytułu umowy o pracę, drugi z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Kiedy firma powinna zarejestrować się w ZUS i zacząć płacić składki (data powstania obowiązku ubezpieczenia)? Czy mamy martwić się ewentualnymi karami i jak ich uniknąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rejestracja spółki jawnej w ZUS

Kto podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

„Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi” (art. 6 ust. 1 pkt 5).

 

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

  1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
  2. twórcę i artystę;
  3. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
    • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
    • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
  5. osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych wspólników spółki jawnej

Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych; obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 (zatem i wspólników spółki jawnej), należy do tych osób. Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, to jest od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności.

 

Obowiązek ten powstaje zatem od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, a nie od dnia jej rejestracji.

Obowiązki związane z rejestracją spółki

Obecnie obowiązki związane z rejestracją spółki uległy zmianie (mowa o etapie jej „zakładania”) – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoim internetowym portalu instruuje (odnośnie podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego):

 

 „W przypadku zgłoszenia, zawieszenia lub wznowienia działalności przez spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółka dodatkowo wypełnia odpowiednio dokumenty zgłoszeniowe lub wyrejestrowujące, zmieniające lub korygujące dane spółki jako płatnika składek: ZUS ZPA, ZAA, ZBA, ZIPA, ZWPA, które zostaną bezpośrednio przekazane przez sądy rejestrowe do odpowiedniej jednostki ZUS (zgodnie z adresem siedziby spółki). Natomiast wspólnicy spółek: komandytowej, jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o., w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2009r . ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1318) składają do ZUS odpowiednio zgłoszenie/wyrejestrowanie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZFA, ZUS ZWPA, ZUS ZIPA z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Mogą tego dokonać również za pośrednictwem sądu rejestrowego.

 

Wspólnicy spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o., tak samo jak osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą lub w ramach spółki cywilnej, w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązani są przekazać do Zakładu w formie elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub papierowej (bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pomocą poczty) formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA”.

 

Reasumując: zakładając, że spółka rozpoczyna wykonywanie działalności w lutym bieżącego roku – ZUS wymaga, by wspólnik zatrudniony na podstawie umowy o pracę zgłosił się do ubezpieczenia na druku ZFA i ZZA; drugi wspólnik, prowadzący już pozarolniczą działalność gospodarczą, opłaci składkę zdrowotną w podwójnej wysokości.

 

Spółka zarejestruje się jako płatnik, dopiero gdy będzie miała taki obowiązek, np. gdy zatrudni pracownika, będzie obowiązana do rejestracji i złożenia druków ZPA i ZUA.

 

Ze względu na niewielkie rozbieżności między działaniem poszczególnych oddziałów ZUS dobrze jest dodatkowo potwierdzić przy składaniu powyższych dokumentów, czy są to wszystkie wymagane przez oddział druki.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl