Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodpłatne praktyki studenckie a ubezpieczenie wypadkowe NW

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 16.07.2010

Czy student/praktykant (niezatrudniony), który chce odbyć w urzędzie nieodpłatne praktyki i nie jest skierowany ze szkoły ani zarejestrowany w UP jako bezrobotny, musi mieć ubezpieczenie NW? Student/praktykant, o którym mowa, ma prawo do świadczeń z tytułu wypadku przy odbywaniu praktyki absolwenckiej na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Czy można więc uznać, że nie musi mieć ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do stanu faktycznego opisanego w treści pytania, student (praktykant) odbywający staż lub praktykę bez skierowania przez uczelnię lub urząd pracy powinien mieć ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

 

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z odbywaniem szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący.

 

Zasady szkoleń, stażów, przygotowania zawodowego dorosłych szczegółowo regulowane są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której w art. 2 wskazano definicje poszczególnych terminów użytych w ustawie wypadkowej.

 

Stażem jest nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Stypendium zostało zdefiniowane jako kwota wypłacana z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje ona w formie studiów niestacjonarnych.

 

Jeżeli nieszczęśliwy wypadek powstał w czasie pobierania przez osobę poszkodowaną tak pojmowanego stypendium, uprawnia ją do uzyskania świadczeń powypadkowych przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.

 

Praktyka studencka odbywana jest tylko i wyłącznie na podstawie skierowania z uczelni (umowy lub porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a zakładem pracy o odbycie praktyki studenckiej).

 

Reasumując, jeżeli staż absolwencki odbywa osoba skierowana przez urząd pracy, pobierająca stypendium, lub student skierowany przez uczelnię do odbycia praktyki, to korzysta ze wszelkich uprawnień wynikających z ustawy wypadkowej.

 

W sytuacji, gdy student lub stażysta chciałby odbyć nieodpłatną praktykę bez skierowania ww. instytucji, to powinien być ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków, ponieważ nie posiada prawa do świadczeń z art. 3 tytułu wypadku przy odbywaniu praktyki absolwenckiej ustawy wypadkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki