.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprawozdanie finansowe spółki

Prowadzę ze wspólnikiem spółkę jawną zarejestrowaną w KRS w 2003 r. Przedtem byliśmy przez wiele lat spółką cywilną. Ze względu na dość niskie obroty prowadzimy KPiR. Książka jest prowadzona przez wykwalifikowane biuro rachunkowe od kilkunastu lat. Dziś dotarło do mnie pytanie (jestem wezwany na policję), dlaczego nie składam sprawozdań finansowych do KRS. Czy rzeczywiście muszę? Według biura rachunkowego nie mam takiego obowiązku. Ponadto – kto ma to fizycznie robić: my jako właściciele czy biuro rachunkowe, które przechowuje wszystkie nasze dokumenty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w art. 10 stanowi, że jeżeli spółka osobowa nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przepisy Kodeksu, które przewidują konieczność sporządzania sprawozdania finansowego, wykonuje się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzanie tego sprawozdania.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się m.in. wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego z oznaczeniem dat ich złożenia.

 

Natomiast art. 69 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi, że kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego”.

 

Moim zdaniem możliwe są dwie interpretacje powyższych przepisów, pierwsza: taka jak dokonana przez Artura Brzezińskiego („Vademecum Doradcy Podatkowego” 2010, nr 10), który wskazuje, że „zgodnie z art. 10 prim ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) – dalej k.s.h. jeżeli spółka osobowa nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – dalej u.o.r., przepisy kodeksu, które przewidują konieczność sporządzania sprawozdania finansowego, wykonuje się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzanie tego sprawozdania.

 

Kodeks spółek handlowych nie nakłada jednak na spółki obowiązku składania sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego. Obowiązek taki nakłada art. 69 ust. 1 u.o.r., jeżeli jednak spółki ustawa o rachunkowości nie dotyczy, to nie ma ona obowiązku składania sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego”.

 

Drugi pogląd opiera się na interpretacji, zgodnie z którą sprawozdanie sporządza się w formie uproszczonej (nie rachunkowe), w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Tak przykładowo postępuje wiele biur rachunkowych w Małopolsce, bowiem kilka lat temu niektóre spółki jawne będące na PKPiR otrzymały wezwania z KRS do złożenia przedmiotowych sprawozdań.

 

Kto ma to robić, jeśli trzeba, to zależy od umowy z „biurem” – odpowiada za złożenie (zakładając, że w ogóle trzeba składać sprawozdanie w omawianej sytuacji) kierownik jednostki, na ogół dokumenty przygotowuje „biuro”. Podkreślam jednak, że zależy to od treści umowy.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl