.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konflikt wspólników a podjęcie uchwały

Spółka ma trzech wspólników, pomiędzy którymi istnieje konflikt. W myśl przepisów – „uchwała wspólników w sprawach wewnętrznych spółki jest podejmowana większością głosów”. Uchwały wspólników wymagają także: nabycie oraz zbycie nieruchomości oraz zaciąganie zobowiązań finansowych na sumę przekraczającą 50 000 zł. Czy dopuszczalna jest forma ustna (np. telefoniczna) podejmowania uchwały wspólników? Czy konieczna jest forma pisemna podejmowania uchwały wspólników (np. w sytuacji gdy żąda tego jeden z nich)? Czy ważna jest uchwała, kiedy większość wspólników wypowiada się „za”? W przypadku kiedy spółka ma dwóch wspólników i nie mogą dojść do porozumienia, to czy uchwała może być ważna? Kiedy konieczne jest podjęcie uchwały wspólników (np. w momencie kiedy jeden ze wspólników nie wyraża zgody na jakąś czynność lub decyzję)? Czy w przypadku sprzecznych poleceń wspólników pracownik może zażądać uchwały wspólników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konflikt wspólników a podjęcie uchwały

Kto ma prawo podejmowania decyzji dotyczących spraw spółki?

Przez prowadzenie spraw spółki należy rozumieć podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących funkcjonowania spółki. Do prowadzenia spraw spółki należy ponadto zaliczać prowadzenie rachunkowości spółki, wykonywanie obowiązków wynikających z odrębnych przepisów (prowadzenia dokumentacji itd.). Zasadą ogólną wynikającą z treści art. 39 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest, że każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (aczkolwiek w umowie możecie wyłączyć niektórych wspólników od prowadzenia spraw). Każdy wspólnik może bez uprzedniej zgody pozostałych wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jednak w razie sprzeciwu choćby jednego z pozostałych wspólników załatwienie sprawy wymaga powzięcia uchwały.

Kiedy uchwała wspólników nie jest konieczna dla podjęcia decyzji dotyczącej spółki?

Uchwała wspólników nie będzie konieczna w razie wykonania przez uprawnionego wspólnika czynności nagłej, której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę (art. 44 Kodeksu spółek handlowych). Chociaż art. 44 Kodeksu spółek handlowych mówi jedynie o wspólniku mającym prawo prowadzenia spraw spółki, należy zgodzić się z poglądem, że także wspólnik wyłączony od prowadzenia spraw spółki może dokonać nagłej czynności w celu odwrócenia od spółki szkody i spółka musi uznać taką czynność. Natomiast w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności (np. nabycie nieruchomości) ustawa wymaga jednomyślnej zgody wszystkich wspólników – także tych, którzy zostali wyłączenie od prowadzenia spraw spółki.

Ustanowienie prokury w spółce

Z mniejszym rygoryzmem kodeks potraktował ustanowienie prokury, które wymaga jedynie zgody wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki. Odwołać prokurę może natomiast każdy z uprawnionych do prowadzenia spraw spółki wspólników.

 

Przepisy kodeksowe wejdą w grę dopiero, gdy sposobu prowadzenia spraw spółki nie ustalicie Państwo w umowie spółki. Wspólnicy mogą powierzyć w umowie spółki prowadzenie jej spraw np. tylko jednemu albo kilku z nich. Wówczas pozostali wspólnicy będą automatycznie wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Uchwałę wszystkich wspólników zastępuje wówczas uchwała tych wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki. Należy jednak pamiętać, że wspólnikom wyłączonym będzie w dalszym ciągu przysługiwać prawo osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki. Ich zgoda będzie także wymagana przy podejmowaniu uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki.

Ograniczenia w kształtowaniu treści umowy przez wspólników w zakresie stosunków wewnętrznych spółki

Swobodne kształtowanie treści umowy przez wspólników w zakresie stosunków wewnętrznych spółki ulega w dwóch wypadkach ustawowemu ograniczeniu (art. 37 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Po pierwsze wspólnicy nie mogą powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem samych wspólników (art. 38 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Niedopuszczalna będzie więc sytuacja, że wszystkie osoby legitymowane do prowadzenia sprawy spółki pochodzą spoza grona wspólników. Wystarczy jednak aby w tym gronie znalazł się przynajmniej jeden wspólnik, a dyspozycja art. 38 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie zostanie naruszona. Po drugie zaś nieważne będzie umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zaciągania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki (art. 38 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Każdy wspólnik chociażby z tego względu, że służy mu roszczenie o podział i wypłatę zysku (art. 52 § 1 Kodeksu spółek handlowych), ma interes prywatno-prawny w zapoznaniu się z całością interesów spółki i z tego powodu prawo do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki nie może zostać mu odebrane przez innych wspólników (orzeczenie Sądu Najwyższego z 9 listopada 1936 r. C II 1537/36 „Przegląd Prawa Handlowego” 1937 r., nr 7, poz. 1587).

Czy wspólnikowi można odebrać prawo do prowadzenia spółki?

Nie zawsze prowadzenie spraw spółki odbywa się właściwie i zgodnie z jej interesem. Jeżeli zachodzi taka okoliczność istnieje możliwość odebrania wspólnikowi, który nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków prawa prowadzenia spraw spółki (art. 47 Kodeksu spółek handlowych). Ważnym powodem uzasadniającym pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki może być np. złamanie przez niego zakazu konkurencji. W takim wypadku odebranie wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki następuje na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Natomiast w wypadku np. ciężkiej choroby wspólnika może on zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia spraw spółki na własne żądanie na mocy uchwały powziętej przez pozostałych wspólników.

Podejmowanie decyzji dotyczących spółki przez jednego ze wspólników

Reasumując – jeśli wszyscy wspólnicy są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki, wówczas w przypadku czynności zwykłego zarządu – każdy z nich może podjąć decyzję jednoosobowo, jeśli jednak któryś ze wspólników sprzeciwi się tej czynności, konieczne będzie powzięcie uchwały. Sprzeciw powinien być dokonany przed podjęciem decyzji, jeżeli wiadomo było, jaka miałaby być jej treść. Jednakże w związku z tym zdecydowanie częściej sprzeciw będzie dokonywany po podjętej już decyzji, gdyż dopiero wtedy wspólnik zapoznał się z jej treścią. Umowa spółki powinna decydować o warunkach niezbędnych do podjęcia takiej uchwały, gdyż nie stwierdza się, aby konieczna była uchwała wszystkich wspólników albo jednomyślna uchwała wszystkich wspólników.

Kiedy potrzebna jest jednomyślność wspólników mogących prowadzić sprawy spółki?

Jeśli umowa milczy na ten temat należy przyjąć jednomyślność wspólników mogących prowadzić sprawy spółki; jeżeli w spółce jest dwóch wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki wówczas konieczna będzie ich jednomyślność. Podobnie jeśli w spółce jest trzech takich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Natomiast czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają jednomyślności nawet wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki.

 

Dla uniknięcia problemów z ustaleniem katalogowym czynności, które są zaliczane do czynności zwykłego zarządu bądź drugiej kategorii, powinno się to określić w umowie spółki lub uchwale wspólników. Może się zdarzyć, że to co w jednej spółce będzie czynnością zwykłą w innej będzie czynnością przekraczającą zwykłe czynności. W doktrynie wskazano przykładowo na czynności przekraczające zwykłe czynności spółki: zmiana profilu działalności gospodarczej, decyzje inwestycyjne, nabycie lub zbycie nieruchomości, podpisanie spisu inwentarza lub bilansu, przyjęcie nowego wspólnika, zwolnienie wspólnika od prowadzenia spraw, wystąpienie z powództwem o pozbawienie wspólnika prawa do reprezentacji, zgoda na zajmowanie się działalnością konkurencyjną, czynności, które związane są ze szczególnym ryzykiem lub grożące kolizją interesów prowadzącego sprawy spółki wspólnika i spółki lub wspólników, tj. poręczenie wekslowe na znaczną kwotę, dokonanie wspólnej transakcji przez spółkę i wspólnika z osobą trzecią, zabezpieczenia kredytowe, długoterminowe dostawy, wybudowanie nowych budynków, zakładanie oddziałów.

 

Przyjąć również należy, że do czynności przekraczających zakres zwykłych czynności spółki należą wszelkie zmiany umowy spółki (zmiana firmy, siedziby spółki, przedmiotu działalności, zmiana czasu trwania spółki, nowe uzgodnienia zasad wnoszenia wkładów).

Zasady podejmowania uchwał w spółce

Kodeks nie wprowadza dla spółki jawnej żadnych sformalizowanych zasad podejmowania uchwał. Mogą być zatem one podejmowane jakkolwiek, byleby można było stwierdzić, że w istocie wszyscy wspólnicy uprawnieni do podjęcia stosownej decyzji oświadczyli w tym zakresie pozytywną wolę. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje szczególnych rozwiązań, nie istnieje obowiązek podejmowania uchwał wspólników na posiedzeniach (zachowanie jedności miejsca i czasu) czy chociażby przez składanie oświadczeń na jednym dokumencie (uchwała przez zbieranie podpisów).

 

W przypadku wszelkich sprzeczności (w tym zakresie poleceń dla pracownika) winna zostać podjęta uchwała.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl