Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedura podwyższania kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 27.03.2008

Opracowanie omawia procedurę podwyższania kapitału zakładowego w spółce z o.o.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu zwiększenia wiarygodności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) wobec kontrahentów, w związku z planami inwestycyjnymi lub też wobec planowanego wniesienia nowych wkładów do spółki przez dotychczasowych wspólników, bądź przystąpienia do niej nowych wspólników, a wreszcie wobec problemu pokrycia strat w prowadzonej działalności, aktualną staje się częstokroć kwestia podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o., co do zasady, wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. Innymi słowy, dla swej skuteczności, czynność ta wymaga podjęcia, w formie aktu notarialnego, uchwały wspólników na zgromadzeniu większością dwóch trzecich głosów, o ile umowa spółki nie ustanawia warunków surowszych (art. 255 w zw. z art. 246 § 1 i 3 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy podwyższenie kapitału zakładowego zapobiegliwie przewidziano w umowie spółki, określając maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin tego podwyższenia (art. 257 § 1 i 3 K.s.h.) – nie mamy tu bowiem do czynienia ze zmianą umowy spółki z o.o.

 

W tej ostatniej sytuacji, kompetencję do podwyższenia kapitału zakładowego mają także wspólnicy spółki, z tym że, dla skuteczności podwyższenia kapitału zakładowego, wystarcza podjęcie na zgromadzeniu odpowiedniej uchwały bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 245 K.s.h.). Uchwała taka nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego, nie stanowi wszak, jak wspomniano już wyżej, zmiany umowy spółki. Co więcej, można podjąć ją w drodze głosowania pisemnego, bez odbycia zgromadzenia wspólników. Wtenczas jednak muszą się za nią opowiedzieć wszyscy wspólnicy, jeśli zaś wspólnicy wcześniej wyrażą jednomyślnie zgodę na pisemne głosowanie, dla podjęcia uchwały wystarczająca będzie, zgodnie z ogólną zasadą, bezwzględna większość głosów (art. 227 K.s.h.).

 

Trzeba równocześnie pamiętać, że z mocy art. 261 K.s.h., przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o., stosuje się odpowiednio m.in. przepisy dotyczące wkładów niepieniężnych, obowiązujące przy zakładaniu tej spółki. Skutkuje to tym, iż, jeżeli nowe udziały mają być pokryte wkładem niepieniężnym, „umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport (wkład niepieniężny), jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów” (art. 158 K.s.h.). Innymi słowy, w takim przypadku, nawet gdy umowa spółki określa maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin tego podwyższenia, następuje zmiana umowy spółki. Zachodzi zatem konieczność podjęcia, w formie aktu notarialnego, uchwały wspólników, na zgromadzeniu, większością dwóch trzecich głosów, jeżeli umowa spółki nie ustanawia warunków surowszych.

 

Szczególną postacią podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. jest posłużenie się w tym celu środkami własnymi spółki (tzw. papierowe podwyższenia). Uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można bowiem podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (art. 260 § 1 K.s.h.).

 

Podwyższenie kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 257 § 2 K.s.h., następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących lub ustanowienie nowych udziałów. Możliwe jest też połączenie obu technik. Wkłady na podwyższony kapitał mogą być pieniężne i aportowe.

 

Jeżeli w spółce wszystkie udziały są równe, to podwyższenie wartości nominalnej musi dotyczyć wszystkich udziałów. Warto też wskazać, iż – jeżeli podwyższa się kapitał zakładowy przez utworzenie nowych udziałów w spółce, w której wspólnik może mieć więcej niż jeden udział – nowe udziały muszą mieć taką samą wartość nominalną jak udziały dotychczasowe (art. 261 w zw. z art. 153 § 1 zd. 2 K.s.h.).

 

Jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej (można zatem odmiennie uregulować te kwestie), dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy jednak wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wspólnikom w tym samym czasie (art. 258 K.s.h.).

 

Prawo pierwszeństwa jest wykonywane w drodze złożenia zarządowi spółki przez wspólnika (wspólników) oświadczenia o objęciu nowych udziałów oraz wniesienia w całości wkładów na podwyższony kapitał zakładowy stosownie do objętych udziałów (art. 262 § 2 pkt 3 K.s.h.). Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga, co do zasady, formy aktu notarialnego. Jeżeli jednak podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, określających maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin tego podwyższenia, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego (art. 262 K.s.h.). Jeszcze przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego, wkłady na pokrycie podwyższonego kapitału powinny być wniesione w całości (art. 163 pkt 2 i art. 167 § 1 pkt 2 oraz art. 262 § 2 pkt 3 K.s.h.). Do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego należy dołączyć:

  1. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego,

  2. oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
  3. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione.

 

Skuteczne objęcie przez wspólników udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. następuje w momencie zarejestrowania tego podwyższenia w KRS. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. następuje bowiem z chwilą wpisania go do rejestru (art. 262 § 4 K.s.h.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.03.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + IV =

 

»Podobne materiały

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Co do zasady możliwe jest połączenie dwóch spółek kapitałowych, jakimi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Należy jednak pamiętać, że w przypadku bardzo dużych spółek połączenie takie może wymagać zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »