.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a co za tym idzie – obowiązkowi posiadania numeru REGON podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną. Wpis do rejestru REGON następuje dla celów statystycznych.Obowiązek posiadania numeru REGON

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek wpisu do rejestru REGON

Prowadzenie rejestru REGON, czyli krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, należy do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rejestr ten służy celom statystycznym, a obowiązek dokonania do niego wpisu obejmuje:

 

 1. osoby prawne (w szczególności kapitałowe spółki prawa handlowego, fundacje);
 2. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w szczególności osobowe spółki prawa handlowego);
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej1 za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą należy uważać:

 

 1. osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2, czyli wykonującą we własnym imieniu działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową lub działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły;
 2. inną osobę fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz
 3. osobę fizyczną prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne.

Obowiązkowi wpisu do rejestru REGON nie podlega natomiast osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty3 (są to w szczególności poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli).

Nadanie numeru REGON i informacje podlegające wpisowi do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

Obowiązkowe dla podmiotów gospodarki narodowej jest nie tyle posiadanie numeru REGON, co dokonanie wpisu do rejestru REGON. Nadanie niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego (tzw. numeru REGON) jest tak naprawdę skutkiem dokonania wpisu do rejestru. Wpisowi do rejestru REGON podlegają następujące informacje:

 

 1. nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada;
 2. numer identyfikacji podatkowej NIP;
 3. numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada;
 4. forma prawna i forma własności;
 5. wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności;
 6. daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów;
 7. nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer;
 8. przewidywana liczba pracujących;
 9. w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych;
 10. o ich jednostkach lokalnych (jednostką lokalną jest zorganizowana całość – zakład, oddział, filia – położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą);
 11. numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.

Obowiązek posiadania numeru REGON

W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych i organizacji pożytku publicznego, obowiązkowemu wpisowi do rejestru REGON podlegają:

 

 1. dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 2. dane uzupełniające: przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający rodzaj działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada.

 

Podmioty podlegające obowiązkowi posiadania numeru REGON mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach (z wyłączeniem m.in. zmian przewidywanej liczby pracujących, powierzchni gospodarstw i użytków rolnych oraz numerów telefonu, faksu i adresu e-mail oraz adresu WWW). Zaznaczyć przy tym należy, że w przypadku osób fizycznych rolę wniosku o wpis do rejestru REGON pełni wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi nie mają obowiązku sporządzania odrębnego wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

 

 

 ____________________________

1 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu