.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola Inspekcji Handlowej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.09.2014

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole przedsiębiorców głównie w zakresie produkcji towarów, a także sprzedaży i świadczenia usług. Postępowania kontrolne prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że co do zasady przedsiębiorca musi być o nich uprzednio zawiadamiany.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakres kontroli Inspekcji Handlowej

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1-2d ustawy o Inspekcji Handlowej1 do zadań IH należy:

 

 1. kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług (w szczególności chodzi tu o przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług2);
 2. kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami określonymi w szczególności w ustawie o systemie oceny zgodności3 (z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów);
 3. kontrola bezpieczeństwa produktów;
 4. kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów;
 5. kontrola produktów wykorzystujących energię;
 6. kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych;
 7. kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług (w tym zakresie sprawdzane są w szczególności ewentualne zafałszowania żywności oraz jakość paliw);
 8. kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych niektórych przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym4;
 9. kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych niektórych przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach5;
 10. kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, niektórych przepisów ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej6;
 11. kontrola farb i lakierów.

 

Jak widać, zakres działania Inspekcji Handlowej jest szeroki, podlega on jednak pewnemu ograniczeniu. Inspekcja Handlowa nie może bowiem kontrolować jakości handlowej żywności u producentów (do tego zadania powołany jest odrębny organ – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) oraz jakości zdrowotnej żywności (te zadania wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna). Ponadto IH nie może kontrolować:

 

 1. przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości;
 2. przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem;
 3. przedsiębiorców produkujących paliwa (jednak w zakresie, w jakim producenci prowadzą sprzedaż paliwa dopuszczalna jest kontrola jego jakości w punkcie sprzedaży);
 4. banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej;
 5. ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej;
 6. usług pocztowych i telekomunikacyjnych;
 7. usług pośrednictwa finansowego;
 8. usług informatycznych;
 9. usług naukowo-badawczych;
 10. usług w zakresie edukacji;
 11. usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej;
 12. nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

 

Tryb kontroli prowadzonej przez Inspekcję Handlową

 

Postępowanie kontrole prowadzone przez IH powinno być prowadzone zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej7. Co do zasady przedsiębiorca musi być więc przed rozpoczęciem kontroli Inspekcji Handlowej zawiadomiony o zamiarze jej przeprowadzenia. Zawiadomienie takie powinno zawierać:

 

 1. oznaczenie wojewódzkiego inspektora z upoważnienia którego kontrola będzie prowadzona;
 2. datę i miejsce wystawienia;
 3. oznaczenie kontrolowanego przedsiębiorcy;
 4. wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
 5. podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

 

Inspekcja Handlowa może jednak w pewnych przypadkach odstąpić od zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Taką możliwość dają jej zarówno przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dedykowane dla wszystkich działających w Polsce organów kontroli, jak i przepisy przeznaczone wyłącznie dla IH. W szczególności zawiadomienia nie wymagają kontrole urzędowe żywności prowadzone przez Inspekcję Handlową, kontrole jakości paliw, oraz kontrole, których celem jest sprawdzenie rzetelności działania przedsiębiorcy w zakresie sprzedaży produktów lub świadczenia usług (tzw. „zakup kontrolny”).

 

Inspektor IH może wszcząć kontrolę najwcześniej po upływie 7 dni od doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia (chyba że takie zawiadomieni nie jest wymagane). Przed rozpoczęciem kontroli musi on okazać przedsiębiorcy (lub upoważnionej osobie, ewentualnie pracownikowi) legitymację służbową oraz doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które powinno zawierać co najmniej:

 

 1. wskazanie podstawy prawnej;
 2. oznaczenie organu kontroli;
 3. datę i miejsce wystawienia;
 4. imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;
 5. oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;
 6. określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
 7. wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
 8. podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
 9. pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

 

W pewnych przypadkach doręczenie upoważnienia do kontroli nie jest wymagane. Tak jest np. w przypadku kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna).

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915)

3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm)

4 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155)

5 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.)

6 Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 153, poz. 903 z późn. zm.)

7 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.09.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV + sześć =

14.07.2017

"dedykowane dla wszystkich działających w Polsce" - co to za wyróżnienie skoro dedykacja obejmuje wszystkich? Te przepisy są KIEROWANE do wszystkich i wszystkich obejmują . A dedykacja to poświęcenie np. tekstu wybranej osobie lub grupie osób - jednak zazwyczaj nie dotyczy to przepisów prawa....

Mirella

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton